Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nadšení a humor: Jak Sterling Holloway našel svůj hlas pro hada Kaa ve filmu Kniha džunglí

Nadšení a humor: Jak Sterling Holloway našel svůj hlas pro hada Kaa ve filmu Kniha džunglí

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sterling Holloway o tom, jak byl obsa­zen do role Kaa ve fil­mu Kniha džun­glí (1967): „Walt [Disney] za mnou při­šel, a on je tako­vý pun­tič­kář, co se týče hla­sů, a řekl: „Až skon­číš s tím, co dnes děláš na Medvídkovi Pú, podí­vej se, co doká­žeš udě­lat s hadem, pro­to­že pro něj nemůžu najít ten správ­ný hlas.“ Napadlo mě: „Nebylo by vtip­né mít hada s bola­vý­mi zády, pro­to­že by to byla tako­vá dlou­há bolest?“ “

Holloway se naro­dil na ame­ric­kém hlu­bo­kém jihu (přes­ně­ji ve měs­tě Cedartown ve stá­tě Georgia) a svá raná léta strá­vil jako herec hra­jí­cí na jeviš­ti komic­ké mla­dí­ky. Díky svým zrza­vým vla­sům a cha­rak­te­ris­tic­ké­mu téměř fal­ze­to­vé­mu hla­su byl pro zvu­ko­vé fil­my jako stvo­ře­ný a hrál v mno­ha mlu­ve­ných fil­mech, ačko­li debu­to­val v němých. Jednou mu jeden reži­sér řekl, že je pro fil­mo­vé plát­no „pří­liš odpu­di­vý“, a on pře­stal téměř na pět let točit fil­my. Po kra­chu na bur­ze v roce 1929 ho fak­tor peněz nako­nec při­tá­hl zpět k natá­če­ní zvu­ko­vých fil­mů.

Disney původ­ně uva­žo­val o Hollowayovi jako o hla­su Ospalce ve fil­mu „Sněhurka a sedm trpas­lí­ků“ (1937), ale mís­to toho si vybral Pinto Colviga. Hollowayova hla­so­vá prá­ce v ani­mo­va­ných fil­mech zača­la v roce 1941, kdy ho popr­vé usly­ší­me ve fil­mu „Dumbo“ (1941) jako hlas pana Čápa. Holloway namlu­vil dospě­lé­ho Květa v „Bambim“ (1942), Kocoura z Cheshire v „Alence v říši divů“ (1951), hada Kaa v „Knize džun­glí“ (1967) a Roqueforta v „Aristocats“ (1970). Asi nej­lé­pe si ho pama­tu­je­me jako hlas Medvídka Pú v Disneyho celo­ve­čer­ních fil­mech o Medvídkovi Pú, kte­ré vzni­ka­ly až do roku 1977. V roce 1991 byl oce­něn jako „Disneyho legen­da“, a to jako vůbec prv­ní, kdo toto oce­ně­ní zís­kal v kate­go­rii Hlas.

V letech 1946 a 1947 zpí­val a hrál v pěti růz­ných wes­ter­nech Gena Autryho, dva­krát hrál posta­vu jmé­nem „Droopy“. Jeho posta­vy byly obvykle sou­čás­tí komic­ké­ho odleh­če­ní, kte­ré k Autryho wes­ter­nům neod­mys­li­tel­ně pat­ří, téměř dru­hým pomoc­ní­kem. Holloway pra­co­val také na něko­li­ka fil­mech Willa Rogerse a v něko­li­ka z nich byl zra­něn. Jednou mu spadla na hla­vu poli­ce nalo­že­ná před­mě­ty poté, co Rogers lasem vytá­hl rekvi­zi­tu z mís­ta; jed­nou mu v ruce omy­lem explo­do­va­la pis­to­le, ze kte­ré měl Holloway v jed­né scé­ně stří­let. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Sterlingu Hollowayi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44586 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71783 KB. | 14.07.2024 - 19:12:43