Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Kouzelná Beruška a Černý kocour: Magické dobrodružství v českých kinech

Kouzelná Beruška a Černý kocour: Magické dobrodružství v českých kinech

Photo © SND Films
Photo © SND Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál „Kouzelná Beruška a Černý kocour“ zís­kal po celém svě­tě vel­kou fanouš­kov­skou základ­nu díky pěti séri­ím a více než 130 epi­zo­dám. Nyní se však popr­vé vydá­vá do čes­kých kin ve for­mě plno­hod­not­né­ho fil­mu. Tento sní­mek nám při­ne­se pří­běh, jak vznik­li naši oblí­be­ní super­hr­di­no­vé a jak se popr­vé vyda­li na své dob­ro­druž­ství do kou­zel­né Paříže. Režisér a tvůr­ce celé­ho pro­jek­tu, Jeremy Zag, nám sli­bu­je něco uni­kát­ní­ho – spo­je­ní Ledového krá­lov­ství a Spider-Mana, neboť ten­to celo­ve­čer­ní film je kom­bi­na­cí super­hr­din­ské­ho pří­bě­hu, kome­die a muzi­ká­lu. Jeremy Zag nám vysvět­lu­je: „Když se roz­hod­ne­te pře­nést tele­viz­ní sérii na vel­ké plát­no, musí­te udě­lat všech­no vět­ší a lep­ší. Zde nás čeka­jí ohrom­né akč­ní scé­ny, smích i muzi­ká­lo­vá čís­la. Chtěli jsme, aby ten­to akč­ní film posta­vy vyjá­d­ři­ly své poci­ty pro­střed­nic­tvím pís­ně.“

Důležitou roli sehrá­li čeští fanouš­ci, kte­ří dohlí­že­li na dabing celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, aby co nej­ví­ce odpo­ví­dal původ­ní­mu seri­á­lu.

O Filmu

Světová pre­mi­é­ra fil­mu Kouzelná Beruška a Černý kocour: Film se usku­teč­ni­la 11. červ­na 2023 v paříž­ském Grand Rex. Podle dení­ku Le Figaro byla dří­ve sta­no­ve­na pre­mi­é­ra fil­mu ve Francii na konec roku 2021. Během fes­ti­va­lu v Annecy v roce 2021 byla jeho pre­mi­é­ra pře­su­nu­ta na prv­ní polo­vi­nu roku 2022. Původně měla SND film ve Francii uvést do kin 3. srp­na 2022, ale poz­dě­ji byla pre­mi­é­ra odlo­že­na na 5. čer­ven­ce 2023. Za hra­ni­ce­mi bude film uve­den do kin sou­čas­ně v Nizozemsku a ve fran­couz­sky mlu­ví­cích oblas­tech Belgie, Švýcarska a Lucemburska. V dal­ších teri­to­ri­ích se začne uvá­dět od 6. čer­ven­ce 2023, počí­na­je Itálií, Německem a němec­ky mlu­ví­cí­mi regi­o­ny Belgie, Švýcarska a Lucemburska.

Zdroj: BONTONFILM a.s. & Kouzelná Beruška a Černý kocour na Animania.cz


Podívejte se na hodnocení Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04308 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71789 KB. | 14.06.2024 - 21:28:39