Kritiky.cz > Recenze knih > Příručka mladého zahradníka

Příručka mladého zahradníka

zahradník
zahradník
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte doma malou zahrad­ni­ci nebo zahrad­ník, jež by si na své zahrád­ce, na bal­ko­ně nebo oken­ním para­pe­tu rádi něco dob­ré­ho nebo krás­né­ho pro potě­chu oka vypěs­to­va­li, je tahle kni­ha jako stvo­ře­ná pro ně.

Kniha pro­ve­de všech­ny malé zahrad­ní­ky hez­ky krů­ček pro krůč­ku od rané­ho začát­ku sáze­ní, setí až po samot­né sklí­ze­ní tj. od jara až do pod­zi­mu.

Příručka mla­dé­ho zahrad­ní­ka obsa­hu­je dohro­ma­dy 60 vel­mi pes­t­rých stran nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších rad pro zahrad­ní­ky, ale i recep­ty, nápa­dy na růz­né hry, a i tipy pro drob­né kuti­ly. Na své si tu při­jde oprav­du kaž­dý.

Je to vel­mi prak­tic­ká pří­ruč­ka se spous­tou nená­roč­ných nápa­dů, jež se dají doko­na­le usku­teč­nit i na malém pro­sto­ru a s mini­mem pomů­cek, což uví­ta­jí zejmé­na ti, kte­ří nema­jí k dis­po­zi­ci zahrád­ku.

Kniha je urče­na pře­de­vším pro děti od šes­ti let, ale já osob­ně věřím, že v ní rádi, stej­ně jako já, zalis­tu­jí i samot­ní rodi­če a načer­pa­jí tak správ­nou dáv­ku potřeb­né inspi­ra­ce pro dny strá­ve­né spo­leč­nou akti­vi­tou se svý­mi dět­mi.

A na jaké zahrad­nic­ké kapi­to­ly (kro­mě spous­tu jiných) se může­te těšit?

1) Nářadí a pomůc­ky zahrad­ní­ka

2) Zahradničení na bal­ko­nu

3) Louka plná divo­kých kvě­tin

4) Záhon s oblí­be­ný­mi  pochu­ti­na­mi

5) Bylinky pro tu správ­nou chuť

6) Oslava nejdel­ší­ho dne v roce!

7) Zahrádkářský kvíz

zahradník2

Již v úvo­du se sezná­mí­te s jed­not­li­vý­mi nářa­dí­mi a vhod­ný­mi pomůc­ka­mi, kte­ré bude­te potře­bo­vat pro kaž­do­den­ní zahrad­ni­če­ní, a bez kte­rých se jen tak neo­be­jde­te. Děti tak pozna­jí, k čemu se pou­ží­vá rýč, lopat­ka, hrá­bě, ruka­vi­ce, holín­ky, kyp­řič ane­bo konev.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­lik kapi­tol, z nichž kaž­dá je vpra­vo naho­ře zvý­raz­ně­na barev­ným rámeč­kem a nade­psá­ním pří­sluš­né kate­go­rie, ke kte­ré se bude aktu­ál­ní téma vzta­ho­vat. Tj. zele­nou je ozna­če­no „Zahradničení a výsad­ba“, mod­rou „Vyzkoušej to!“, žlu­tou „Dobrou chuť“ a fia­lo­vou „Kdo to ví!“

„Zahradničení a výsad­ba“ nau­čí děti, jak sbí­rat a ucho­vá­vat jed­not­li­vá semín­ka rost­lin, jak vypěs­to­vat drob­né saze­nič­ky, jež si dále pře­sa­dí na záhon. Kromě toho se nau­čí, jak správ­ně zasa­dit strom, a jak o něj násled­ně pečo­vat. Jak se sta­rat o raj­ča­ta, cuke­tu, mrkve, cibu­li, jaho­dy, mali­ny ane­bo bram­bo­ry.

„Kdo to ví?“ Naučí děti, jak se sta­rat o jed­not­li­vé rost­lin­ky, a jak nej­lé­pe o ně pečo­vat. Vysvětlí, co je to ple­vel, hno­ji­vo, jak čas­to zalé­vat. Zahradníkům, jež budou pěs­to­vat rost­lin­ky na bal­ko­ně pora­dí s výbě­rem vhod­né zele­ni­ny, jež nebu­de vadit nedo­sta­tek mís­ta pro­sto­ru. Pomůže s výse­vem divo­kých kvě­tin, jež budou tvo­řit lou­ku plnou divo­kých kvě­tin, na kte­ré pak rády seda­jí včel­ky a jiný hmyz.

A aby toho neby­lo pro zahrad­ní­ky málo, tak si spo­leč­ný­mi sila­mi zalo­ží záhon plný oblí­be­ných pochou­tek, záho­nek na raj­ča­to­vou omáč­ku, záho­nek na piz­zu, záho­nek na ome­le­tu s bylin­ka­mi, polév­ko­vý záho­nek, to jakou zele­ni­nu, rost­lin­ky a bylin­ky budou děti potře­bo­vat, to si už musí­te sami nalis­to­vat v pří­ruč­ce.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět i bylin­ky pro správ­nou chuť. A s jed­not­li­vý­mi bylin­ka­mi kníž­ka sezná­mí, popí­še je, pora­dí, k čemu jsou dob­ré např. bazalka, ore­ga­no či roz­ma­rýn.

„Vyzkoušej to!“ Ostatně, kdo by na vlast­ní kůži nevy­zkou­šel a něco rád netvo­řil vlast­ní­ma ruka­ma. S touhle kapi­to­lou děti dosta­nou pří­le­ži­tost a budou se moci plně pono­řit do čin­nos­ti. Vyrobí si pří­rod­ní hno­ji­vo z kopři­vy, podí­va­jí se na klou­bek kom­posté­ru, vyro­bí si vlast­ní jezír­ko, pus­tí se do tvor­by hote­lu pro beruš­ky, zalo­ží si na fazo­lo­vé týpí ane­bo se kre­a­tiv­ně vyřá­dí na výro­bě krmí­tek pro ptáč­ky.

„Dobrou chuť!“ Tato kapi­to­la otes­tu­je chu­ťo­vé pohár­ky dětí na vel­mi jed­no­du­chých recep­tech, jež zvlád­nou sami bez pomo­ci dospě­lé­ho. A na co se můžou těšit? Na explo­zi klíč­ků ve skle­ni­ci, na jed­lé kví­tí a ple­vel, na divo­kou pra­les­ní polév­ku, na báječ­nou raj­ča­to­vou omáč­ku či na kla­si­ku našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, a to na peče­né bram­bo­ry s tva­ro­hem.

zahradník

Příručka mla­dé­ho zahrad­ní­ka je oprav­du skvě­lá kni­ha pro malé nepo­se­dy, jež rádi na zahrád­ce pomá­ha­jí a mají radost z toho, že se zahrád­ce daří a mohou pak z ní ochut­ná­vat slad­ké plo­dy. Děti na kaž­dé z dvou­stran kni­hy mohou sami stu­do­vat a číst si prak­tic­ký, struč­ný a vel­mi jed­no­du­chý návod k jed­not­li­vé čin­nos­ti. Postup je nejen výstiž­ně popsán, ale i hez­ky krů­ček po krůč­ku výstiž­ně nama­lo­ván tak, aby to pocho­pi­ly i děti, co číst ješ­tě neu­mí.

Na levé stra­ně se vět­ši­nou nachá­zí foto­gra­fie výsled­né­ho „výtvo­ru“ spo­lu s rámeč­kem, ve kte­rém jsou uve­de­ny všech­ny věci a suro­vi­ny, kte­ré budou potře­ba.

Na pra­vé pro­těj­ší stra­ně pak obje­ví­te před­sta­ve­ní jíd­la - výrob­ku - výtvo­ru, pod kte­rým nalez­ne­te kres­le­ný návod se struč­ným a výstiž­ným popi­sem čin­nos­ti. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů vše dětič­ky zvlád­nou úpl­ně sami, jin­dy nao­pak bude potře­ba drob­ná asi­s­ten­ce dospě­lé­ho.

Příručka se u nás sta­la kaž­do­den­ním rád­cem, kte­ré moje hol­ky jen tak nepus­tí z ruky. Rády v ní lis­tu­jí a hle­da­jí, co zas bude­me pod­ni­kat a dělat na zahrád­ce. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me a jen malin­ko litu­je­me, že není mno­hem tlust­ší a neza­hr­nu­je více akti­vit, kte­ré by obsáh­li dale­ko vět­ší část roku, tře­ba na kaž­dý den jeden malý úkol. 

Každopádně je to vel­mi zda­ři­lá pří­ruč­ka vhod­ná nejen pro malé, ale i vel­ké zahrad­ní­ky, plná inspi­ra­ce na spo­leč­né akti­vi­ty, u kte­rých si se svý­mi dět­mi uži­je­te nejen spous­tu legra­ce, ale hlav­ně spo­leč­ně strá­ve­né­ho času „jako rodi­na“ a těšit se ze spo­leč­ných úspě­chů v podo­bě „darů ze zahrád­ky“.

PŘÍRUČKA MLADÉHO ZAHRADNÍKA

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT

Praha, rok 2018

TS 14. První vydá­ní

ISBN 978-80-252-4479-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72883 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71751 KB. | 14.07.2024 - 13:11:58