Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > O malých věcech – Recenze – 70 %

O malých věcech – Recenze – 70 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český film O malých věcech je komor­ním povíd­ko­vým sním­kem sestá­va­jí­cím z dva­nác­ti krát­kých pří­bě­hů, kte­ré se zabý­va­jí pro­ble­ma­ti­kou mezi­lid­ských vzta­hů. Jeho auto­rem je režij­ně a sce­náris­tic­ky debu­tu­jí­cí herec Denis Šafařík, kte­ré­ho si nej­spíš vyba­ví­te ze seri­á­lu Zločiny Velké Prahy nebo jako hlav­ní­ho hrdi­nu štěd­ro­ve­čer­ní tele­viz­ní pohád­ky Kouzelník Žito. Nyní se osvěd­ču­je jako talen­to­va­ný fil­mař a schop­ný sce­náris­ta, jenž zvlá­dá při­ro­ze­ně sklou­bit závaž­nost i komic­kou podiv­nost růz­ných momen­tek odpo­zo­ro­va­ných ze živo­ta.

O malých věcech – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Jednotlivé povíd­ky jsou oprav­du krát­ké, jeli­kož celý film má dohro­ma­dy 75 minut (což dělá v prů­mě­ru šest a čtvrt minu­ty na kaž­dou povíd­ku). Jejich hrdi­ny jsou oby­va­te­lé jed­no­ho domu, při­čemž kaž­dá povíd­ka se ode­hrá­vá v jiném bytě a v kaž­dé vystu­pu­jí nej­vý­še dvě posta­vy. Vzájemné vzta­hy těch­to postav se růz­ní, někdy jde o život­ní part­ne­ry, spo­lubyd­lí­cí, pří­buz­né či kama­rá­dy, v jiných pří­bě­zích zas pro změ­nu vystu­pu­je ran­dí­cí pár nebo dvo­ji­ce kole­gyň.

Dějově tyto pří­běhy nic nespo­ju­je, jde pou­ze o izo­lo­va­ná roz­pra­co­vá­ní nej­růz­něj­ších nevšed­ních oka­mži­ků, kte­ré zaží­va­jí povět­ši­nou cel­kem oby­čej­ní lidé. Často ope­ru­jí s váž­ný­mi, tíži­vý­mi a smut­ný­mi téma­ty, jako je něčí smrt, dáv­né trau­ma nebo kri­ze ve vzta­hu, avšak pojed­ná­va­jí o nich nápa­di­tě a s pořád­nou dáv­kou čer­né­ho humo­ru a nebý­va­lým citem pro absur­di­tu. Díky kome­di­ál­ní­mu talen­tu někte­rých herec­kých pro­ta­go­nis­tů, správ­né­mu nača­so­vá­ní a čas­to neče­ka­ným bizar­ním zvra­tům a poin­tám pak leckte­ré z poví­dek vybí­ze­jí k hla­si­té­mu smí­chu efek­tiv­ně­ji než mno­hé main­stre­a­mo­vé čes­ké kome­die, byť v nich může humor dopro­vá­zet i šok, melan­cho­lie nebo mra­ze­ní v zádech.

Všechny povíd­ky jsou kon­zis­tent­ní co do řeme­sl­né­ho zpra­co­vá­ní, avšak z hle­dis­ka pou­ta­vos­ti dia­lo­gů, úrov­ně herec­kých výko­nů nebo atrak­ti­vi­ty růz­no­ro­dých námě­tů čas­to kolí­sa­jí. Ty nej­zda­ři­lej­ší, v nichž spo­lu her­ci inter­a­gu­jí nej­zá­bav­ně­ji a pří­bě­hu se daří uspo­ko­ji­vě gra­do­vat nepřed­ví­da­tel­ný­mi smě­ry, by stá­lo za to více roz­vést, pro­to­že mají ten­den­ci kon­čit pří­liš zbrkle. Ty slab­ší obsto­jí ale­spoň jako jed­no­du­ché mini­a­tu­ry zalo­že­né na jedi­ném nápa­du, u nichž moc neva­dí, když vám nesed­nou, jeli­kož je po pár minu­tách ihned vystří­dá před­sta­ve­ní úpl­ně jiných postav a roze­hrá­ní zce­la jiné situ­a­ce.

O malých věcech – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Film vzni­kal s mini­mál­ní­mi pro­střed­ky, ty však byly vyu­ži­ty s plným vědo­mím toho, co si za ně lze dovo­lit a co už ne. Obsazení málo okou­ka­ných tvá­ří a jejich spí­še tea­trál­něj­ší výko­ny jdou ruku v ruce s mini­ma­lis­tic­kým diva­del­ním pro­stře­dím skrom­ných, leč zato rea­lis­tic­ky půso­bí­cích bytů. Zaujme i neo­ká­za­lá prá­ce s kame­rou nebo hud­ba. Dvě nej­ko­mič­tě­ji vyzní­va­jí­cí povíd­ky tvo­ří­cí pomy­sl­né vrcho­ly, jed­na o čte­ní bás­ni­ček po roz­cho­du a dru­há o poly­ká­ní klí­čů kvů­li nedů­vě­ře ve vzta­hu, jsou stra­te­gic­ky umís­tě­ny na úvod a k závě­ru fil­mu.

Celkově sní­mek O malých věcech vyvo­lá­vá dojem, že jeho tvůr­cem je fil­mař, jenž si zatím jen osa­há­vá růz­né postu­py a vypra­věč­ské tech­ni­ky, ale záro­veň umí vyu­žít své schop­nos­ti, je si vědom svých limi­tů a k výsled­né­mu tva­ru při­stu­pu­je pře­mýš­li­vě. Rozhodně se vypla­tí Denise Šafaříka jako reži­sé­ra a sce­náris­tu do budouc­na sle­do­vat, neb před­ve­dl slib­ný výkon a nato­čil zas tro­chu jiný film, než jaké se u nás běž­ně točí, a po jehož zhléd­nu­tí zůstá­vá pří­jem­ně osvě­žu­jí­cí pocit.

 


Podívejte se na hodnocení O malých věcech na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 327. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3 Začneme tím, že to měla být pouze trojdílná série. Jak je vidět, tak Voyu neschází drzost, aby natočila trojdílnou sérii s tím, aby v posledním díle všichni viděli jasné naznačení, že není […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje13. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje Do našich televizí se vrací slavný "Král Šumavy". Není to naštěstí ten slavný „komunistický“ Král Šumavy z roku 1959, ale je to  nový třídílný seriál, který od premiéry během dalších dvou […] Posted in TV Recenze
  • Běžná selhání – 80 %15. října 2022 Běžná selhání – 80 % Český koprodukční snímek sestávající z příběhů tří žen, vyprávěných během jednoho dne na pozadí jakési blížící se katastrofy, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři – Mašíni míří na Západ5. listopadu 2023 Bratři – Mašíni míří na Západ Příběh bratří Mašínů, kteří v 50. letech utekli z Československa přes Východní Německo do západního Berlína a následně do USA snad není třeba představovat. Tohle téma totiž dělí český […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři – Recenze – 60 %26. října 2023 Bratři – Recenze – 60 % Bratři Ctirad a Josef Mašínovi, kteří v 50. letech patřili ke členům protikomunistického odboje, jsou v československých dějinách kontroverzně přijímanými osobnostmi. Někteří jim vytýkají, […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři míří do kin18. října 2023 Bratři míří do kin O dnešní novinářskou projekci filmu Bratři do režiséra Tomáše Mašína byl zájem. Na tiskovou konferenci po uvedení filmu přišla i početná delegace tvůrců filmu včetně hlavních protagonistů. […] Posted in Filmové recenze
  • Film Bratři byl vybrán jako oficiální český kandidát na Oscara 202420. září 2023 Film Bratři byl vybrán jako oficiální český kandidát na Oscara 2024 Česká filmová a televizní akademie vybrala snímek Bratři jako oficiální kandidaturu České republiky na Oscara za nejlepší mezinárodní film roku 2024. Snímek Bratři vypráví příběh Josefa a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83974 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72108 KB. | 25.02.2024 - 19:33:34