Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu

Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jedna noc je odváž­né dra­ma od auto­ra tragi­ko­me­die Spolu Davida Laňka, ve kte­rém se Eliška (Vanda Chaloupková) a Adam (Adam Ernest) dostá­va­jí do vel­ké nejen finanč­ní, ale i vzta­ho­vé, sexu­ál­ní a psy­chic­ké tís­ně, kte­rou se Eliška pokou­ší řešit nabí­ze­ním ero­tic­kých slu­žeb po inter­ne­tu. Drama tak pod­le svých tvůr­ců ote­ví­rá tabu­i­zo­va­né téma live cha­tů na inter­ne­tu. Snímek při­chá­zí do kin 9. květ­na 2024.

Adam Ernest, kte­rý se kro­mě muzi­ky věnu­je i herec­tví a divá­ci jej mohou znát ze seri­á­lu Případy 1. oddě­le­ní a Kukačky, zde hra­je býva­lé­ho úspěš­né­ho muzi­kan­ta Adama, ošun­tě­lé­ho zarost­lé­ho týp­ka, kte­ré­mu se kvů­li auto­ne­ho­dě pod vli­vem alko­ho­lu a zavi­ně­ní úmr­tí spo­lu­jezd­ky­ně pře­vrá­tí jeho dosa­vad­ní život naru­by, neboť se kvů­li tomu oci­tá ve vel­kých dlu­zích. Protože jej kvů­li tomu vyho­di­li z kape­ly a teď vyko­ná­vá pou­ze pod­řad­nou prá­ci děl­ní­ka, nevy­dě­lá­vá žád­né závrat­né sumy a nemá tedy z čeho splá­cet. Ocitá se tedy na abso­lut­ním dně, ze kte­ré­ho mu pomá­há jeho krás­ná a mla­dá man­žel­ka Eliška. A pro­to se Vanda Chaloupková, kte­rá se zvi­di­tel­ni­la zejmé­na ve fil­mu Prezidentka a v seri­á­lech Slunečná a Haunted, v roli Adamovy ženy Elišky roz­hod­ne posky­to­vat sexu­ál­ní služ­by na live cha­tu, kde vydě­lá­vá pení­ze na chod skrom­né domác­nos­ti i na splát­ky dlu­hů. Tím divá­kům Laňka uka­zu­je, že i přes veš­ke­ré potí­že má Eliška své­ho muže Adama stá­le ráda a sto­jí při něm i v těch­to zlých chví­lích. Laňka uka­zu­je, že Adam je ten, kdo nene­se prá­ci své ženy Elišky dob­ře, žár­lí a frustra­ci zapí­jí alko­ho­lem, nezvlá­dá péči o své bato­le ani o rodi­nu jako tako­vou. Laňka uka­zu­je, že Adam se dopouš­tí mno­ha chyb, dělá chy­bu za chy­bou – až nako­nec sáh­ne v opi­los­ti k odci­ze­ní vel­ké sumy peněz. Samozřejmě ten­to trest­ný čin nezů­sta­ne nepo­všim­nut, a tak si pro opi­lé­ho Adama při­jíž­dí poli­cie. Tím pří­běh kon­čí.

Atmosféru sním­ku jsem vní­ma­la jako dosti zou­fa­lou, bez­na­děj­nou a frustru­jí­cí. Životní pro­stře­dí mla­dé rodin­ky je vykres­le­no jako zce­la nevy­ho­vu­jí­cí, své bato­le oba zane­dbá­va­jí, Adam neu­stá­le pije a Eliška je nuce­na ješ­tě při mateř­ské nabí­zet své tělo a pro­dá­vat se. Bohužel Adam neu­mí udě­lat jedi­nou dobrou věc, a pro­to se pro­pa­dá čím dál hlou­bě­ji. Nazývat toto dra­ma loves­to­ry se mi jeví jako vel­mi odváž­né, neboť pří­běh o lás­ce si před­sta­vu­ji tro­šič­ku jinak. Toto je spí­še pří­běh jed­no­ho aro­gant­ní­ho týp­ka, kte­rý kvů­li své sebestřed­nos­ti a sobec­tví zpac­kal život sobě, svým blíz­kým i lidem oko­lo. Dalo by se tedy říci, že je to pří­běh o jed­nom smo­la­ři, kte­rý se neu­mí ovlá­dat a pře­mýš­let nad tím, co dělá. Příběh se mi jeví jako ide­a­li­zo­va­ný, pro­to­že kaž­dá nor­mál­ní žen­ská by od tako­vé­ho týp­ka radě­ji utek­la a žila jako samo­ži­vi­tel­ka nebo si našla něko­ho pořád­né­ho. Je sní­mek zamýš­len jako odpu­zu­jí­cí odsou­ze­ní live cha­tů, neboť jej vyko­ná­va­jí účast­ní­ci jen pro pení­ze? Snímek Jedna noc nabí­zí pou­ze jeden úhel pohle­du na posky­to­va­tel­ky ero­tic­kých slu­žeb, neboť nejsou všech­ny na tom tak špat­ně jako prá­vě hlav­ní hrdin­ka Eliška. Není zřej­mé ani to, jaký postoj k live cha­tům má sám tvůr­ce sním­ku, David Laňka?

Konec celé­ho pří­bě­hu byl tak nějak oče­ká­va­tel­ný, neboť Laňkův hlav­ní hrdi­na Adam k němu celým svým cho­vá­ním a způ­so­bem myš­le­ní smě­řo­val. Žádné katar­ze jsme se tedy nedo­čka­li. Žádné pou­če­ní, žád­né vybřed­nu­tí z pro­blé­mů, žád­ná nadě­je. Hlavní hrdi­no­vé byli rigid­ní ve svých vzor­cích cho­vá­ní a tedy nepo­u­či­tel­ní.

Na někte­rých mís­tech jsem si povšimla roz­tře­se­né kame­ry, zejmé­na v závě­ru při vyběh­nu­tí hlav­ní­ho hrdi­ny Adama z bytu ven, což půso­bi­lo roz­po­ru­pl­ným dojmem. Oceňuji, že ve fil­mu zazní pís­ně v podá­ní Ernestovy kape­ly. Pro ty, kte­ří toto usku­pe­ní nezna­jí, hudeb­ní sku­pi­na JEDNA NOC je mož­ná prv­ní a také jedi­ná kape­la, kte­rá vznik­la pro film, a tepr­ve pak se její čle­no­vé (zaklá­da­jí­cí čle­no­vé jsou herec a hudeb­ník Adam Ernest a muzi­kant Daniel Šubrt) roz­hod­li, že budou pokra­čo­vat a dále hrát i v reál­ném živo­tě.

Drama jsem shléd­la se smí­še­ný­mi poci­ty, po něja­ké době jsem se již začí­na­la nudit, neboť to byly stá­le se opa­ku­jí­cí tytéž situ­a­ce doko­la. Ale jako výstra­ha před zhý­ra­lým živo­tem může sní­mek dob­ře poslou­žit.


JEDNA NOC

Žánr: Drama

Země: Česko

Rok: 2024

Stopáž: 89 min

Režie: David Laňka

Scénář: David Laňka

Kamera: Václav Tlapák

Hudba: Daniel Šubrt

Hrají: Vanda Chaloupková, Adam Ernest, Pavlína Balner, Jan Nedbal, Štěpán Jacenko, Stanislav Aubrecht, Martin Cikán, Radim Jíra, Kamila Janovičová, Stanislava Jachnická, Tomáš Jirman, Lukáš Melník, Jan Vrbacký, René Šmotek, Max Bubakoff, Radek Polák, Julie Lustigová, Ondřej Malý, Sandra Černodrinská

Produkce: Kateřina Dušková

Střih: Lenka Gmitrová

Zvuk: Tomáš Oramus, Anna Jesenská

Masky: Janka Vítová

Kostýmy: Petr Weinfurter


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24252 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71765 KB. | 19.06.2024 - 00:48:46