Kritiky.cz > Domácí rady > Objemový trénink

Objemový trénink

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Objemový tré­nink v kul­tu­ris­ti­ce je vyhra­zen pře­de­vším pro nárůst nové sva­lo­vé hmo­ty. Při správ­ném obje­mo­vém tré­nin­ku je také důle­ži­tá dob­rý výži­va a nále­ži­tá rege­ne­ra­ce.

Podstata objemového tréninku

Objemový tré­nink je vybu­do­ván zejmé­na na posi­lo­vá­ní s těž­ký­mi váha­mi, kte­ré se vel­mi čas­to opa­ku­jí. V jed­né cvi­čeb­ní řadě je potře­ba cvik zopa­ko­vat pět až desetkrát. Mezi jed­not­li­vý­mi cvi­čeb­ní­mi řada­mi se nechá­va­jí zhru­ba dvou až tří minu­to­vé pře­stáv­ky pro rege­ne­ra­ci a obno­ve­ní sil. Je rov­něž pod­stat­né, aby váš obje­mo­vý tré­nink nebyl pří­liš dlou­hý, trvá­ní tré­nin­ku by vám mělo zabrat zhru­ba čty­ři­cet nebo pade­sát minut. Krátkodobý tré­nink totiž umož­ní vypla­ve­ní růsto­vé­ho hor­mo­nu, kte­rý při­spí­vá k roz­vo­ji a růstu nové sva­lo­vé hmo­ty. V rám­ci jed­no­ho týd­ne absol­vuj­te obje­mo­vý tré­nink zhru­ba tři­krát nebo čty­ři­krát, neza­po­mí­nej­te při­tom na důle­ži­té pau­zy pro rege­ne­ra­ci. Během rela­xa­ce vám totiž ros­tou nové sva­ly.

Při objemovém tréninku cvičte základní vícekloubové cviky

Při obje­mo­vém tré­nin­ku zaměř­te svou pozor­nost zejmé­na na vel­ké sva­lo­vé par­tie. Na sva­lo­vých par­ti­ích totiž může­te při­jmout nej­ví­ce sva­lo­vé hmo­ty. Ze své­ho tré­nin­ku hlav­ně odstraň­te oddě­le­né cvi­ky na posi­lo­va­cích stro­jích. Při obje­mo­vém tré­nin­ku cvič­te pře­de­vším základ­ní více­klou­bo­vé cvi­ky. Jedná se obzvláš­tě o mrt­vý tah, dře­py nebo ben­čpres. Dále neza­po­meň­te cvi­čit růz­né tla­ky s čin­kou či shy­by.

Různé druhy objemového tréninku

V nedáv­né době se vel­mi ujal cvi­čeb­ní sys­tém, kte­rý se jme­nu­je Korte. Základem sys­té­mu Korte jsou více­klou­bo­vé cvi­ky jako dře­py, mrt­vý tah a ben­čpress. Trénink Korte se dopo­ru­ču­je cvi­čit tři­krát za týden. Nejlepší roz­vr­že­ní je tako­vé, že obje­mo­vý tré­nink začí­ná­me v pon­dě­lí, pokra­čuj­me pak ve stře­du a v pátek, při­čemž v úte­rý a ve čtvr­tek si dáme důle­ži­tou pau­zu na rege­ne­ra­ci.


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38905 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69420 KB. | 06.12.2023 - 09:27:25