Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Astronauti a Michal Orsava s Michaelou Loveckou
Astronauti a Michal Orsava s Michaelou Loveckou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herecká legen­da Jiřina Bohdalová dnes osla­vi­la 90. naro­ze­ni­ny ces­tou do vesmí­ru, kde se svou posád­kou odstar­to­va­la galak­tic­ké tur­né. Jelikož si na Zemi zís­ka­la srd­ce prak­tic­ky kaž­dé­ho divá­ka, roz­ho­dl se Ondřej Brzobohatý, Jakub Prachař, Libor Bouček a Vojtěch Kotek, že ji při své kos­mic­ké misi JB-90 před­sta­ví mimo­zem­ské­mu pub­li­ku. Reakce byly ihned napros­to fan­tas­tic­ké – pozor­ně jí naslou­chal vel­mis­tr Yoda z fil­mo­vé ságy Star Wars, potka­la také Toma Hankse, George Clooneyho a ihned se sta­la nej­ob­lí­be­něj­ší tvá­ří mimo­zem­ské anke­ty ÝTÝ. To je pří­běh naro­ze­ni­no­vé­ho videa k pís­ni „Vystřelená“, kte­rou čtve­ři­ce samozva­ných ast­ro­nau­tů pro Jiřinu vytvo­ři­la a věno­va­la jako naro­ze­ni­no­vý dárek.

Narozeninová píseň odka­zu­je na sku­teč­nost, že Jiřina Bohdalová již dosáh­la veš­ke­rých pozem­ských úspě­chů, oce­ně­ní a desít­ky let si zís­ká­vá srd­ce všech fanouš­ků napříč gene­ra­ce­mi, roky i reži­my. Na Zemi tak už není téměř nic, co by moh­la ješ­tě poko­řit a nezbý­vá jiná mož­nost, než vyra­zit do vesmí­ru vstříc novým výzvám. Tento ori­gi­nál­ní dárek vze­šel od auto­rů pís­ně, tedy Jakuba Prachaře, Ondřeje Brzobohatého a Libora Boučka. Brzobohatý se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci oslo­vit video­pro­dukč­ní spo­leč­nost Filmagix zná­mou hlav­ně díky „video­kou­zel­nic­ké“ tvor­bě.

„Sama paní Bohdalová mě před rokem oslo­vi­la, že by si moc přá­la, abych jí k její­mu úcty­hod­né­mu jubi­leu napsal píseň. Takové přá­ní od osob­nos­ti, kte­rou paní Bohdalová pro naši kul­tu­ru bez­po­chy­by je, se samo sebou neod­mí­tá. Nicméně jsem si lámal hla­vu s tím, jak na to, abych při psa­ní nesklou­zl do pato­su, nebo něja­kých sumari­zu­jí­cích prázd­ných frá­zí. Shodou okol­nos­tí mi zavo­lal Kuba Prachař, že bychom moh­li Jiřině do při­pra­vo­va­né­ho pořa­du Máme rádi Česko, kte­rý byl paní Bohdalové spe­ci­ál­ně věno­ván, slo­žit oslav­nou píseň. Společně s Liborem Boučkem jsme tedy dali hla­vy dohro­ma­dy a zro­di­la se myš­len­ka paní Bohdalovou vystře­lit do vesmí­ru, neboť na naší pla­ne­tě již dosáh­la vše­ho, co se jen dalo. Humor a nad­sáz­ka se tedy sta­ly hlav­ní stav­bou pís­ně. Do nato­če­ní nahráv­ky se potom zapo­jil i Český Rozhlas, kte­rý nabí­dl svůj Big-Band Gustava Broma, s nímž jsme píseň nahrá­li, aby její zvuk zněl sty­lo­vě. Myslím, že výsle­dek toho­to naro­ze­ni­no­vé­ho přá­ní potě­ší a pře­de­vším poba­ví úpl­ně všech­ny, což je ostat­ně sym­bo­lic­ky i tako­vé celo­ži­vot­ní poslá­ní paní Jiřiny Bohdalové,” řekl Ondřej Brzobohatý.

Jiřina Bohdalová byla z naro­ze­ni­no­vé­ho dár­ku vel­mi nad­še­ná a rea­go­va­la slo­vy „To je krás­ný! Ježiši, jak jste to udě­la­li?” Videoklip vytvo­ři­lo kre­a­tiv­ní stu­dio Filmagix v čele s Michalem Orsavou a Michaelou Loveckou, kte­ří jsou zná­mí pře­de­vším „video­kou­zel­nic­ký­mi“ pro­jek­ty jako Harry Potter na Pražském hra­dě, EETerminátor, SÁM DOMA s Donaldem Trumpem atd. Vzhledem k tomu, že Jiřina Bohdalová měla ve video­kli­pu hrát hlav­ní roli, avšak nesmě­la o ničem vědět, aby dárek zůstal pře­kva­pe­ním, bylo video­kou­zel­nic­ké umě­ní nezbyt­né. „Je nám obrov­skou ctí, že jsme se na tom­to naro­ze­ni­no­vém dár­ku moh­li podí­let a že nás Ondřej Brzobohatý oslo­vil. Paní Bohdalové si veli­ce váží­me a kre­a­tiv­ní tvor­ba pří­bě­hu k pís­nič­ce “Vystřelená” pro nás byla jed­ním vel­kým zážit­kem,“ uve­dl Michal Orsava a Michaela Lovecká.

Více na Kritiky.cz
Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné...
Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné d...
Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka Na dnešní tiskové konferenci představil režisér Petr Jákl zahraniční hvězdy historického ...
The Mandalorian - Kapitola 23: Spiknutí Skvělá a temná epizoda, kde se opravdu bojíte o své hrdiny a vidíte, jak jsou pozůstatky...
Režisérka Niki Caro (Úkryt v Zoo, Mulan) pro studio Amblin... Režisérka Niki Caro (Úkryt v Zoo, Mulan) pro studio Amblin Pictures natočí romantické drama Be...

Foto: FILMAGIX s.r.o.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36581 s | počet dotazů: 282 | paměť: 69837 KB. | 01.12.2023 - 14:41:07