Kritiky.cz > Recenze knih > DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci

DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci

358151253 10222129209491339 1215907590840704238 n
358151253 10222129209491339 1215907590840704238 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Až se v létě bude­te nudit, neza­po­meň­te si do kapsy při­ba­lit malé­ho prů­vod­ce SOUHVĚZDÍ a uvi­dí­te, že hned bude o zába­vu posta­rá­no, a kdo ví, tře­ba se vám i zalí­bí porov­ná­vat a obje­vo­vat jed­not­li­vé hvězdy a sou­hvězdí na noč­ní oblo­ze upro­střed hor­ké­ho léta.

Souhvězdí, kníž­ka for­má­tem tak ako­rát do kapsy, obsa­hu­je cel­kem 102 úžas­ných hvězd­ných map pro snad­nou a rych­lou ori­en­ta­ci na nebi. Spolu s ní se nejen více dozví­te, a mož­ná i dale­ko více obje­ví­te!

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na na tři vět­ší kapi­to­ly tj. na ast­ro­no­mii, na mapy hvězd­né oblo­hy a na sou­hvězdí.

V prv­ní čás­ti vás autor sezná­mí s jed­not­li­vý­mi pla­ne­ta­mi, Sluncem, Měsícem, hvězda­mi, plyn­ný­mi a pra­cho­vý­mi mlho­vi­na­mi, mléč­nou drá­hou či gala­xií, a pomů­že vám doko­na­le se zori­en­to­vat na noč­ní oblo­ze při čte­ní z jed­not­li­vých map.

Hermann-Michael Hahn pro čte­ní z map roz­dě­lil oblo­hu pod­le jed­not­li­vých měsí­ců v roce. Levou stra­nu kni­hy věno­val oblo­ze umís­tě­né na seve­ru a pra­vou stra­nu pro změ­nu výcho­du. Tyto dvě stra­ny jsou dále roz­dě­le­ny na dal­ší čty­ři čás­ti - tj. na část vyso­ko na oblo­ze, část ve střed­ní výš­ce oblo­hy, část blíz­ko hori­zon­tu a na mléč­nou dráhu.

Díky tomu­to jed­no­du­ché­mu roz­lo­že­ní oblo­hy se vel­mi lehce zori­en­tu­je­te a obje­ví­te všech­na sou­hvězdí typic­ká pro dané obdo­bí včet­ně jejich při­bliž­né­ho mís­ta půso­be­ní.

Já osob­ně jsem však nej­ví­ce uví­ta­la část, kte­rá se věnu­je popi­su jed­not­li­vých sou­hvězdí. Člověk se tak dozví, kdy je pro ně nej­lep­ší vidi­tel­nost, jaká je jejich nej­jas­něj­ší hvězda a nej­jas­něj­ší vesmír­ný objekt. A jako třeš­nič­ka na dor­tu nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani zají­ma­vos­ti k dané­mu sou­hvězdí, jak z dáv­né his­to­rie, tak i ze sou­čas­nos­ti.

A milov­ní­ci vesmí­ru se nema­jí čeho obá­vat, neboť zde na strán­kách najdou i to, co se týče posta­ve­ní v samot­ném vesmí­ru a popi­su polo­hy včet­ně všech pod­stat­ných sku­teč­nos­tí důle­ži­tých pro pozo­ro­vá­ní noč­ní oblo­hy.

Na kni­ze se mi asi nej­ví­ce líbi­la důmy­sl­ně zpra­co­va­ná roz­klá­da­cí obál­ka, kde na jejích vnitř­ních stra­nách na vás číha­jí tahá­ky a návo­dy. Například na vnitř­ní stra­ně vep­ře­du je vytiš­tě­ný podrob­ný návod, jak na to - jak určo­vat hvězdy a jed­not­li­vá sou­hvězdí. Návod je sice vel­mi jed­no­du­chý a zvlád­nou pod­le něho pra­co­vat i men­ší děti.

Na zad­ní čás­ti otví­ra­tel­né obál­ky se nao­pak nachá­zí uce­le­ný sou­hrn a sou­pis nebeských úko­nů až do roku 2034 a vyhle­dá­vač map hvězd­né oblo­hy pro snad­něj­ší mani­pu­la­ci s tím­to ori­gi­nál­ním prů­vod­cem vesmí­ru.

Pokud se chce­te u svých blíz­kých blýsk­nout zna­los­tí hvězd­né oblo­hy a sou­hvězdí, nebo nao­pak vás toto téma baví a zají­má, urči­tě se nech­te vést nevi­di­tel­nou rukou toho­to rád­ce, urči­tě toho nebu­de­te lito­vat.

DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snad­nou a rych­lou ori­en­ta­ci

Autor: Hermann-Michael Hahn

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 128

ISBN: 978-80-271-6739-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25524 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71605 KB. | 23.06.2024 - 02:46:16