Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Palm Springs – Recenze – 80%

Palm Springs – Recenze – 80%

1595319016 palm springs 2
1595319016 palm springs 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americká kome­die Palm Springstěží vět­ši­nu své­ho humo­ru z feno­mé­nu časo­vých smy­ček, s nimiž se potý­ka­li mimo jiné i hrdi­no­vé fil­mů Na Hromnice o den více, Na hra­ně zítř­ka, Zdrojový kód nebo Všechno nej­hor­ší. Tentokrát je nedob­ro­vol­ným rukojmím cyk­lic­ké­ho časo­prosto­ru bez­sta­rost­ný poho­dář Nyles (Andy Samberg), jenž dělá dopro­vod své pří­tel­ky­ni na svat­bě její nej­lep­ší kama­rád­ky. Tento sva­teb­ní den je Nyles nucen opa­ko­vat stá­le doko­la, až do doby, než spo­lu s ním nešťast­nou náho­dou uvíz­ne ve stej­né smyč­ce i nevěs­ti­na sest­ra Sarah (Cristin Milioti). Od té chví­le jsou nuce­ni pro­ží­vat ten­týž den zas a zno­vu oba dva.


Palm Springs – Recenze
Zdroj fotek: aerofilms.cz

Snímek Palm Springs při­stu­pu­je k moti­vu časo­vé smyč­ky nápa­di­tě a vyna­lé­za­vě. Sarah, kte­rá je čer­nou ovcí rodi­ny a svat­bu si roz­hod­ně neu­ží­vá, se v ní oci­tá nově, na což pocho­pi­tel­ně rea­gu­je zma­te­ním a šokem. Protipólem k ní je ležér­ní Nyles, jenž už je ve smyč­ce uvíz­lý del­ší dobu a stej­ný den absol­vo­val již mno­ho­krát, tak­že ho už tím pádem nic moc nepře­kva­pí a je mu jas­né, že ať udě­lá coko­li, tak při­jde zas jen dal­ší restart, kte­rý vyma­že všech­ny pří­pad­né násled­ky jeho pře­de­šlých činů. Film tak pro­střed­nic­tvím svých hlav­ních postav nabí­zí dvě růz­né per­spek­ti­vy, z nichž jed­na slou­ží k obje­vo­vá­ní toho, jak smyč­ka fun­gu­je a jaká pra­vi­dla uvnitř ní pla­tí, dru­há zas posky­tu­je poten­ci­ál­ní tipy pro to, jak si čas strá­ve­ný v zacykle­ném svě­tě co nej­ví­ce užít.

Časem pocho­pi­tel­ně dojde ke sblí­že­ní obou hrdi­nů, tudíž film Palm Springs je záro­veň kome­dií roman­tic­kou, kte­rá motiv časo­vé smyč­ky nepo­u­ží­vá jen jako pro­stře­dek k pří­pad­né nápra­vě špat­ných vlast­nos­tí svých postav, ale i jako fyzi­kál­ní úkaz, jehož exis­ten­ci lze nějak raci­o­nál­ně vysvět­lit a pak s ním pod­le toho dále pra­co­vat (tvůr­ci se naštěs­tí do něja­kých kon­krét­ních roz­bo­rů obec­né teo­rie rela­ti­vi­ty nebo něče­ho tako­vé­ho vůbec nepouš­tě­jí). Komediálně pak sní­mek doká­že strh­nout pře­de­vším díky své mís­ty dost nihi­lis­tic­ké atmo­sfé­ře zma­ru (když hrdi­nům začne dochá­zet, že se ocit­li v očist­ci a že tudíž nezá­le­ží vůbec na ničem) a také ve svých bláz­ni­věj­ších a absurd­něj­ších momen­tech. Zároveň ale fun­gu­je i v občas­ných váž­něj­ších polo­hách, kdy doká­že pře­kva­pit až neče­ka­ně hlu­bo­ký­mi dia­lo­gy.

Palm Springs – Recenze

Tam, kde scé­nář tro­chu váz­ne a tem­po vyprá­vě­ní se začne zadr­há­vat (obzvlášť ke kon­ci), to Palm Springs i tak vět­ši­nou usto­jí díky cha­risma­tic­ké dvo­ji­ci Samberg – Milioti, kte­rá je vel­mi sehra­ná, herec­ky přes­ná a umí své gagy i výra­zo­vou mimi­ku per­fekt­ně nača­so­vat. Humor je mís­ty doce­la drs­ný a spros­tý­mi slo­vy se též nešet­ří, ale nikdy to nejde za hra­nu samo­ú­čel­ných vul­ga­rit za kaž­dou cenu nebo laci­ných nevkus­ných oplz­los­tí. Na fil­mu je vidět, že jej děla­li inte­li­gent­ní lidé, jimž je vlast­ní vymýš­let vti­py chytře a nápa­di­tě a podá­vat je pak s váž­nou tvá­ří – pro­du­cen­ty jsou ostat­ně mimo jiné i zaklá­da­jí­cí čle­no­vé kome­di­ál­ní­ho tria The Lonely Island (včet­ně Andyho Samberga), kte­ří psa­li ske­če pro Saturday Night Life a kro­mě něko­li­ka fil­mů mají za sebou hlav­ně sérii legrač­ních video­kli­pů k pěti­ci vlast­ních hudeb­ních alb. Ti si pak k prá­ci na fil­mu při­zva­li celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí mla­dé talen­ty, reži­sé­ra Maxe Barbakowa a sce­náris­tu Andyho Siaru.

Okrajová pří­tom­nost osca­ro­vé­ho J.K. Simmonse ve ved­lej­ší roli je pak dal­ším pozi­ti­vem této sym­pa­tic­ké, pří­jem­né a odpo­čin­ko­vé let­ní kome­die, kte­rá se krom jiných úspě­chů sta­la i nej­dráž odkou­pe­ným fil­mem v his­to­rii fes­ti­va­lu Sundance a sesa­di­la tak z trů­nu Zrození náro­da reži­sé­ra Natea Parkera, když poko­ři­la jeho rekord­ních 17,5 mili­o­nů dola­rů za prá­va na dis­tri­buci o 69 cen­tů. Což urči­tě není náhod­ná cif­ra a ke sty­lu humo­ru tvůr­ců Palm Springs to per­fekt­ně sedí.


Podívejte se na hodnocení Palm Springs na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Phil Spencer se pochlubil, že Bethesda Softworks pracuje na...25. září 2020 Phil Spencer se pochlubil, že Bethesda Softworks pracuje na... Phil Spencer se pochlubil, že Bethesda Softworks pracuje na více dosud neoznámených vzrušujících titulech. Potvrdil z nich pouze Wolfenstein 3, který uzavře moderní reboot. Posted in Krátké herní aktuality
  • Death, High cost of living2. listopadu 2019 Death, High cost of living Toto není kniha v "klasickém" slova smyslu, neboť se jedná o knihu komiksovou, což však zároveň neznamená, že by ji tato skutečnost nějak ubírala na kvalitě. Naopak. Ty tam jsou již doby, […] Posted in Recenze knih
  • Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně16. června 2022 Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně České letouny ze společnosti AERO Vodochody, která patří k nejstarším leteckým společnostem na světě, mají za sebou také pořádně bohatou a […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Filmové hity ve Valdštejnské zahradě8. srpna 2014 Filmové hity ve Valdštejnské zahradě Hudba z Harryho Pottera, Sedmi statečných či Pyšné princezny – takové hity si 27. srpna Pražané mohou dopřát rovnou pod širým nebem. Ve Valdštejnské zahradě totiž Pražští symfonikové […] Posted in Články
  • Bridget Jones's Baby13. září 2016 Bridget Jones's Baby Trvalo to, trvalo, ale nakonec po dvanácti letech na filmová plátna opět vtrhla legendární (i když trochu pozměněná) Bridget Jones. A návrat je to překvapivě velmi příjemný, byť comeback […] Posted in Kritický Klub
  • Letec14. února 2005 Letec 11 nominací na Oscara, 3 Zlaté Glóby, 4 ceny Britské filmové a televizní akademie, více než 3 hodiny délky... I to je nejnovější film Martina Scorseseho Letec s Leonardem DiCapriem v […] Posted in Filmové recenze
  • Dostaň ho tam! [52%]9. října 2010 Dostaň ho tam! [52%] http://www.csfd.cz/film/257158-dostan-ho-tam/ V kinech ČR: 05.08.2010 V kinech SK: 05.08.2010 Kopačky, byl celkem vydařený scénáristický debut Jasona "Marshalla" Segela. Úspěch […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá má první trailer3. května 2023 Duna: Část druhá má první trailer Pokračování sci-fi eposu Duna od režiséra Denise Villeneuva konečně dostalo svůj první trailer. Film, který je adaptací druhé poloviny stejnojmenné knihy Franka Herberta, navazuje na […] Posted in Trailery
  • Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě26. června 2020 Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Slzy od smíchu, jejíž autorkou je Alena Blanářová, kterou vydal Fragment ve společnosti Albatros media. Máte rádi romány od českých […] Posted in Recenze knih
  • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30733 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72320 KB. | 25.05.2024 - 23:02:02