Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-11.epizóda(SK-17.,18.)- Premiešanie kmeňov

Survivor-11.epizóda(SK-17.,18.)- Premiešanie kmeňov

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

SK-17.epizóda

11.epizóda nám zača­la deba­tou po kme­ňo­vej rade a ako sa uká­za­lo, tak Vladimír doko­na­le doká­zal roz­de­liť kmeň. Dokonca si mys­lím, že ďal­šia na rade by bola Veve, ak by šli v pôvod­nom zlo­že­ní na kme­ňo­vú radu. Ale pri­šiel zvrat. K nemu sa dosta­ne­me neskôr.

V kme­ni Mao sa pri­šiel roz­l­účiť Nathan, no zjav­ne mali málo mate­ri­á­lu, tak tam hodi­li túto zby­toč­nosť. V ori­gi­ná­le ak niek­to odpa­dol a nemo­hol pokra­čo­vať, tak to mode­rá­tor ozná­mil a hoto­vo, žia­d­ne srd­cerv­úce roz­l­úč­ky. No my to uro­bí­me teraz pri kaž­dom kto odst­úpi. Mal to Vojta, Gábor a teraz Nathan. Stavím sa, že aj ďal­sí kto odst­úpi to bude mať a bohuži­aľ vďaka médi­ám to viem nie­len ja, ale dokon­ca aj tí čo si pla­tia Voyo, lebo ešte ani tam to nebo­lo. Ďalší ama­té­rizmus od pro­duk­cie. Veď kým sa neod­vy­sie­la epi­zó­da, kde súťa­ži­a­ci skon­čí, tak ostá­va na ost­ro­ve a až potom ide domov. Ak by to náho­dou niek­to neve­del a číta ten­to člá­nok, tak meno rad­šej nespo­me­ni­em.

Následne Vladimír a Nicol našli truh­li­ce s odka­zom. Tu sa uká­za­lo komu to mys­lí a kto hru pozná. Vladimír sa hneď pozrel a až tak to odnie­sol kme­ňu a Nicol s tým hneď beža­la ku ostat­ným. Keby tam bola imu­ni­ta, tak už všet­ci vedia, že ju má a tým dá na seba terč. V odka­ze stá­lo, že si majú vybrať jed­né­ho čle­na, kto­rý odí­de na loď. Vladimír správ­ne naho­dil aj mož­nosť, že ten člo­vek môže vypad­n­úť a tak nešiel Tom, ale on. Naschvál som pou­žil túto pre­zýv­ku, lebo už ju zme­ni­li aj v gra­fi­ke a ja tak­to budem roz­deľo­vať Tomášov. Chválim to aj keď sa to moh­lo porie­šiť už vopred. Zjavne tu bude čosko­ro zlúče­nie. Ale poď­me späť k odka­zu. Mao vybra­lo Xéniu a to bola asi oča­ká­va­ná voľ­ba, keď­že jej to šlo na súťa­ži­ach naj­lep­šie.

Po prí­cho­de na mies­to súbo­ja sa dozve­de­li, že kme­ne sa budú miešať a kto vyhrá ten­to súboj, tak bude mať výho­du vo výbe­re. To nako­niec podľa mňa nebo­la až tak prav­da, ale k tomu sa dosta­ne­me. V súťa­ži mali jed­nou rukou skla­dať domi­no a komu do koší­ka spad­ne ako prvé­mu posled­ný kúsok, tak má bod a hra­lo sa na 2 víťaz­né. Vladimír vyhral 2:0 a zno­va uká­zal svo­ju silu v súbo­joch. A tak si začal vybe­rať Vladimír, no pozor tu je prvý zádrhel a to, že dostal pod­mi­en­ku musel vybrať ženu z Mao a tak si pocho­pi­teľ­ne vybral Johy. A Xénia potom muse­la vybrať muža z Azua, no koho to asi tak vybe­rie som si pove­dal. Ale nie, samozrej­me že si vybra­la Toma, keď ho dosta­la ako na pod­no­se. Potom si zase vybe­ra­la ona a tak si vybe­ra­li na strie­dač­ku až posled­ný výber mala zase Xénia a osta­li jej Nicol a Veronika. Čiže vlast­ne čo je to za výho­da, keď si nemô­žeš vybrať naj­lep­šie­ho hrá­ča na súťa­že, nemáš ani mož­nosť tretej voľ­by a nako­niec ani posled­nej a dosta­neš len toho nechce­né­ho a naj­slab­šie­ho. Výhodu nemal Vladimír, ale Xénia a pomer­ne veľ­kú. No a keď som si mys­lel, že posled­ná voľ­ba je jas­ná, tak Xénia prekva­pi­la a vybra­la Nicol. Najslabšiu hráč­ku na súťa­že v hre, čo násled­ne radost­nou emó­ci­ou oce­nil aj Vladimír. Síce pove­da­la, že chce roz­de­liť Chilli a že Nicol je jej nejak blíz­ka (aj keď my to nemá­me z čoho usúdiť, lebo žia­d­ne ich roz­ho­vo­ry som nepo­stre­hol), no aj tak ten­to výber nechá­pem aj vzhľa­dom na to čo sa sta­lo v ďal­šej súťa­ži o odme­nu.

Nové zlo­že­nie kme­ňov je: Azua-Vladimír, Lenka, Johy, Adam, Tomáš, Veronika, Veve, Chilli

Mao-Xénia, Tom, Aylin, Dominika, Braňo, Daniel, Nicol.

SK-18.epizóda

Po zmieša­ní kme­ňov sa dostá­va­me k prvej súťa­ži o odme­nu v novom zlo­že­ní. Výhrou bol che­e­se­ca­ke, káva a list z domo­va. To samozrej­me roz­p­úta­lo emó­cie. Vo mne ich zadu­si­lo, keď som počul, že to bude na 10 bodov. Áno 10!!! To už je totál­ne na hla­vu aj keď som to avi­zo­val minu­lú epi­zó­du. Tých mojich tipo­va­ných 15 už nie je až tak ďale­ko.

Azua zača­lo skve­le, keď si pri­pí­sa­li body od Johy a Vladimíra, ktorí pora­zi­li Aylin a Daniela. Následne Mao vyrov­nal bod­mi Xénie a Toma, kto­rý tra­fil 3 lop­tič­ky z 3 hodov a nebol jedi­ný, poda­ri­lo sa to aj Adamovi a Aylin, ale jemu ako jedi­né­mu sa to poda­ri­lo 2x. Za vyrov­na­né­ho sta­vu šli pro­ti sebe Veve a Nicol. Pre mňa jas­ná zále­ži­tosť pre Veve, no Nicol doká­za­la vyhrať a bol tu šok čís­lo 1. Potom ďal­šie 2 body pre Azua zís­kal Adama a Veronika, keď pora­zi­la Braňa a Dominiku. No potom skve­lým výko­nom Aylin vyrov­na­la pro­ti Veve a vo veľ­mi tes­nom súbo­ji pora­zil Daniel Tomáša. Šiesty bod pri­da­la Xénia pro­ti Lenke, kto­rej sil­né strán­ky budú asi len pri čis­to fyzic­kých súbo­joch.

Stav bol 6:4 pre Mao, ale prišla séria troch bodov pre Azua o kto­ré sa posta­ra­li Vladimír pro­ti Braňovi, Johy pro­ti Dominike a Adam pro­ti Tomovi. A prá­ve pre­hra Toma ma šoko­va­la úpl­ne, lebo to som abso­l­út­ne nečakal. Potom už za sta­vu 7:6 pre Azua šla Chilli a Nicol a pri tom súbo­ji už som videl jas­ný bod pre Azua, no zase chy­ba. Nicol vyhra­la aj s Chilli a vyrov­na­la. No ak 2x z 2 poku­sov nepo­ra­zíš Nicol, tak si neza­sl­úžiš vyhrať a Mao sa o to posta­ra­lo už cel­kom rých­lo. Ôsmy bod pri­dal Daniel pro­ti Vladimírovi, čo bolo pre mňa ďal­ším šokom, no je fakt ako aj Daniel pove­dal, že ak ide jed­nu trať viac­krát, tak vie byť na nej fakt dob­rý a odstrá­niť chyby,ktoré pred­tým uro­bil. Deviaty bod pri­da­la Aylin pro­ti Johy čiže ďal­šia odpla­ta z prvých dvoch súbo­joch a posled­ný bod vyhral kto iný ako Tom svo­jím dru­hým doko­na­lým nad­ho­dom, kedy tra­fil 3 z 3.

Na kon­ci číta­li súťa­ži­a­ci svo­je lis­ty aj s patrič­nou smut­nou hud­bou. Mňa v nich zau­ja­li 2 veci, prvou, že v Tomovom lis­te spo­me­nu­li, že tam budú 3 mesi­a­ce, čo je fakt neko­neč­no. Neviem čo bolo zlé pre nich na tých 39 dňoch, poprí­pa­de ich moh­li dať mož­no na 45 keď­že ich bolo 24. Druhá vec čo ma troš­ku mrze­lo, bol moment u Braňa. Predstavte si, že sa teší­te na list z domu a dosta­ne­te 2 ria­d­ky a ostat­ný pri­tom mali celú stra­nu. Tu mi bolo Braňa veľ­mi ľúto.

Záver: Epizóda zača­la cel­kom fajn, aj keď vyhrať suboj s tým, že odme­nou bude výho­da pri výbe­re a pri­tom si vlast­ne dostal totál­nu nevý­ho­du, to bol ďal­ší WTF moment naše­ho Survivora. Následný súboj o odme­nu na 10 bodov ma už nudil. Snáď to zase skrá­tia aspoň na tých 5. Minulé čas­ti som hod­no­til v cel­ku dob­re, no dnes dávam 5/10. Aj to pri­dá­vam 1 bod za dob­rú tak­tic­kú hru od Vladimíra a 1 bod pre smut­né­ho Braňa.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41760 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72037 KB. | 18.04.2024 - 19:13:13