Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ava: Bez soucitu (Ava) - Recenze - 45%

Ava: Bez soucitu (Ava) - Recenze - 45%

Ava Jessica Chastain
Ava Jessica Chastain
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte dost té roman­ce a ani­má­ků z „okur­ko­vé“ sezó­ny v kinech, tak může­te koneč­ně vyra­zit zase na něja­kou tu akci. Ava vyprá­ví pří­běh agent­ky taj­né „orga­ni­za­ce“, kte­rá posí­lá Avu (Jessica Chastain) na taj­né mise za úče­lem zabi­tí elit­ních cílů. Dělá tak s napros­tou přes­nos­tí a pou­ží­vá u toho čas­to svých žen­ských zbraní......tedy šarm a úsměv samo­zřej­mě.
Při jed­né tako­vé akci se ale musí něco zvrt­nout. A taky, že ano. Agentura tak posí­lá Avu na „dovo­le­nou“, což je nicmé­ně jen zástěr­ka. Šéf orga­ni­za­ce Simon (Colin Farrell) vypi­su­je na Avu kon­trakt na „uza­vře­ní“. Ava mezi­tím ces­tu­je domů za rodi­nou, kte­rou před lety náh­le bez vysvět­le­ní opus­ti­la. Snaží se urov­nat vzta­hy s rodi­nou, ale záhy zjis­tí, že má ješ­tě mno­hem vět­ší pro­blém. Co vše nám Ava uká­že za tri­ky a jak se s nasta­lou situ­a­cí vypo­řá­dá? To může­te brzy zjis­tit v kinech.

jch2
Zdroj: Csfd.cz

Už před pro­jek­cí bylo asi kaž­dé­mu, co bude Ava zač. Taková kom­bi­na­ce vše­ho mož­né­ho, pro­to­že fil­mů, kde v hlav­ní roli půso­bí zabi­ják (agent, voják, nájem­ný vrah) byla za posled­ních pár let not­ná řada. Počínaje vele­ú­spěš­ným Johnem Wickem, poslé­ze ale i Atomic Blonde a pár let nazpět také tře­ba Hanna, nebo spíš vtip­ně poja­tí Mr. & Mrs. Smith. Srovnání se tedy nevy­hne­me.
Chtěl bych začít rov­nou tím, co se poved­lo. Obsazení rolí se reži­sé­ro­vi (Tate Taylor) cel­kem poved­lo a je tro­chu sáz­kou na jis­to­tu. John Malkovich v roli tre­né­ra a opa­t­rov­ní­ka Duka, Colin Farrell jako hlav­ní zápo­rák s kní­rem Simon. Ti dva se oprav­du poved­li. Jessica Chastain je vel­mi půvab­ná a zvlášt­ně vypa­da­jí­cí hereč­ka a roli svůd­né vra­žed­ky­ně, kte­rá tiše zabí­jí tak, aby to vypa­da­lo jako neho­da, tak tuhle polo­hu by jí divák i věřil. Bohužel tvr­dě vytré­no­va­né­ho zabi­já­ka alá Jason Bourne nebo John Wick? To už je na míle dale­ko a v něko­li­ka scé­nách tenhle pocit pod­po­ru­je pohled na hereč­či­nu posta­vu. Nemyslím to zle, Jessica je štíh­lá, ale tré­no­va­ná? Podívejte se na Charlize Theron a udě­lej­te si názor sami.
Druhá věc, kte­rá se poved­la je akč­ní soun­d­track, kte­rý vel­mi ale vel­mi při­po­mí­ná Johna Wicka. A není to špat­ně, autor se pros­tě inspi­ro­val na mís­tě, kde to zafun­go­va­lo, tak proč vymýš­let něco nové­ho...

cf
Zdroj: Csfd.cz

No a teď jsou bohu­žel na řadě věci, kte­ré se tak úpl­ně nepo­ved­ly.
Tou prv­ní je samot­ná záplet­ka. Nikdo asi neče­ká zázrak, konec­kon­ců žád­ný z výše zmí­ně­ných fil­mů neo­plý­vá slo­ži­tou a roz­vět­ve­nou záplet­kou. Tady se stej­ně jako jin­de sou­stře­dí kame­ra pře­váž­ně na Avu a její prů­chod pří­bě­hem. A tady si asi tvůr­ci řek­li, že půjdou tro­chu svo­jí ces­tou. Bojové scé­ny mají všu­de, tak tady se sou­stře­di­li poměr­ně hod­ně na Avinu ces­tu do rod­né­ho měs­ta a poku­si­li se uká­zat její vnitř­ní strán­ku. To, že je taky pořád jenom člo­věk a že má své pro­blémy. Film je tak poměr­ně razant­ně roz­dě­len na scé­ny, kde Ava masa­kru­je jed­no­ho nepří­te­le za dru­hým v až trap­ně nesmy­sl­ných kuli­sách, a na scé­ny, kde řeší s rodi­nou a býva­lým snou­ben­cem (Common) její zmi­ze­ní a pro­blémy s dro­ga­mi a alko­ho­lem.
Akční bojo­vé scé­ny by se ješ­tě daly skous­nout. Kamera je tro­chu unáh­le­ná a cel­ko­vý pře­hled v těch­to scé­nách vel­mi rych­le ztra­tí­te, tak­že nemá­te čas si všim­nout drob­ných detai­lů, výra­zů ve tvá­řích a dal­ší drob­nos­ti. Ok, Ava je pros­tě dal­ší super­agent a nad­člo­věk, kte­rý zlik­vi­du­je celou jed­not­ku němec­ké zása­hov­ky se samo­pa­ly v pod­sta­tě holý­ma ruka­ma.
Ale podiv­né kon­ver­za­ce s mat­kou (Geena Davis), hys­te­ric­ké výkři­ky její sest­ry (Jess Weixler) a zni­če­ho obje­ve­ná záplet­ka s míst­ní asij­skou mafií pro­vo­zu­jí­cí vel­mi „nená­pad­né“ kasi­no, seze­ní ano­nym­ních alko­ho­li­ků a dal­ší podob­né scé­náris­tic­ké výstřel­ky?? To už bylo na mě moc.

jch
Zdroj: Csfd.cz

Film tak nad vodou udr­žu­je poměr­ně solid­ní výkon všech her­ců (i když jich zase neby­lo tolik). Jak John Malkovich, tak Colin Farrell se v podob­ných rolích už obje­vi­li jin­de, tak­že tady neby­lo o čem. Jessicu Chastain zastou­pi­la v akč­ních scé­nách kaska­dér­ka, tak­že ten zby­tek co hrá­la, už zvlád­la v poho­dě a oprav­du uka­zu­je, že umí hrát jak chlad­nou mrchu, tak člo­vě­ka v prů­se­ru, co se kaž­dou chví­li psy­chic­ky sesy­pe.
Bohužel scé­nář je tak děra­vý, že jsem si pár­krát vzpo­mněl na Kobru 11 a Odpadlíka. Jako víken­do­vá jed­no­hub­ka doma na gau­či by to asi fun­go­va­lo, ale na úspěš­ný bloc­kbus­ter to roz­hod­ně nemá. Film má hodi­nu a půl, s tro­chou péče a hodi­nou navíc by záplet­ka byla mno­hem lep­ší a film by měl šan­ci na úspěch, ale tako­vé mož­nos­ti tvůr­ci urči­tě nemě­li. S tím­to výsled­kem Ava zapad­ne vel­mi rych­le v zapo­mně­ní, pro­to­že toho není pří­liš na co se těšit. Dávám 45% za obsa­ze­ní a soun­d­track.


Podívejte se na hodnocení AVA: Bez soucitu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36428 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72053 KB. | 24.02.2024 - 21:27:24