Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pasažéři - 90 %

Pasažéři - 90 %

Pas01
Pas01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete vidět posled­ní sci-fi film v tom­to roce? Tak honem do kina. Pasažéři je dra­ma o tom, jak se vesmír­ná loď porou­chá a pro­bu­dí z hiber­na­ce jed­no­ho tech­ni­ka. Ze svě­ta hiber­na­ce se dosta­ne i spi­so­va­tel­ka a jeden člen posád­ky.

Je to drama/lehká kome­die o tom, jak lze spo­lu žijí tři lidé, kte­ří mají své zvy­ky, zlo­zvy­ky a kaž­dý z nich má jinou pova­hu a jiné zdra­ví. Ne kaž­dý z této tro­ji­ce doži­je kon­ce fil­mu, ale ostat­ní se  zaslou­ží o záchra­nu všech ostat­ních tisí­ců lidí v hiber­na­ci, kte­ří čeka­jí na svůj cíl ces­ty, pla­ne­tu, kde zalo­ží novou kolo­nii.

Režisér Morten Tyldum pat­ří mezi nově obje­ve­né reži­sé­ry. Jeho slá­va zača­la až v jeho 40 letech. Natočil 5 fil­mů ve svém rod­ném Norsku, až před pěti lety se vrh­nul do Ameriky. Jeho posled­ní film pro Norsko byl  Lovci hlav (2011). A v Americe nato­čil až Kód Enigmy s prv­ní hvězdou pod jeho vede­ním - Benedicta Cumberbatcha.

Pasažéři jsou jeho dru­hým fil­mem, do kte­ré­ho dostal ješ­tě vět­ší hvězdy. Po X-menech a zís­ká­ním Oscara je letoš­ní žen­skou hvězdou fil­mo­vé­ho plát­na  Jennifer Lawrence. Po Strážcích gala­la­xie a 4. Jurském par­ku je dru­hou hlav­ní hvězdou  Chris Pratt. Zdárně jim sekun­du­jí zku­še­ní mata­do­ři Laurence Fishburne a Michael Sheen. A obje­ví se na krát­ký štěk i Andy Garcia. To je oprav­du vše z obsa­ze­ní fil­mu.

Zbytek z roz­počtu se věno­va­lo na to, aby tvůr­ci vytvo­ři­li reál­nou loď. Což se jim poda­ři­lo. Každý bit vyge­ne­ro­va­ný z počí­ta­čů je vel­mi dob­ře vyu­žit. Podařilo se vel­mi dob­ře spo­jit počí­ta­če s her­ci, a tak se jed­ná o jeden z fil­mů roku.

Scénář je sice tro­cha jed­no­du­ší, bez žád­ných slo­ži­tých záple­tek, ale je vel­mi pove­de­ný, kaž­dou chví­li si člo­věk uží­vá hlav­ních postav, vztah mezi dvo­ji­cí Chrise Prattem a Jennifer Lawrence je dob­ře roz­vr­žen na roman­tic­ké vlně. V prv­ní dvou tře­ti­nách si vzta­hu obou her­ců uži­je­te dosy­ta. A v posled­ní čás­ti a ve finá­le celé­ho sním­ku si uži­je­te i dob­rých akč­ních sek­ven­cí a sebe­obě­to­vá­ní (jak je to správ­né v ame­ric­kém vel­ko fil­mu).

Jako z mála letoš­ních fil­mů se mi líbi­la i hud­ba. Thomas Newman slo­žil pove­de­né sklad­by, kte­ré se hodí přes­ně do sci-fi fil­mu. Příběhu lodě a její posád­ky. Přesně odha­dl vzá­jem­né vzta­hy a prázd­no­tu hlav­ních postav.

Je dob­ře, že film Pasažéři nešel do kin spo­lu se Star Wars. Má šan­ci uká­zat, že v porov­ná­ní se něko­li­ka díl­nou sérií, je vel­mi pove­de­ný. Poslední díl ze Star Wars se nepo­ve­dl, mno­hem lep­ším fil­mem jsou Pasažéři. Mají lep­ší vykres­le­ní postav, lep­ší pří­běh a hlav­ně je to cel­kem lep­ší film.


Podívejte se na hodnocení Pasažéři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04819 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72414 KB. | 22.05.2024 - 12:46:28