Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Assassin’s Creed [55%]

Assassin’s Creed [55%]

rp DF 07734.jpg
rp DF 07734.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A zase ty video­hry. Hollywoodští pro­du­cen­ti do dneš­ní­ho dne neroz­lousk­li otáz­ku toho, jak správ­ně zadap­to­vat video­her­ní před­lo­hu do fil­mu. Ne že by se o to nepo­kou­še­li. Přesto, k Assassin’s Creed se upí­na­ly nadě­je divá­ků a fanouš­ků poté, co dří­ve v tom­to roce pří­liš neo­sl­nil ani vel­ko­le­pý Warcraft. Obsazením totiž sní­mek spí­še při­po­mí­ná dal­ší moder­ní adap­ta­ci někte­ré­ho z děl Williama Shakespearea, spí­še než bloc­kbus­ter pod­le série počí­ta­čo­vých her. Jak to ale ve výsled­ku dopadlo? A při­ve­dl do kin talen­to­va­ný reži­sér Justin Kurzel koneč­ně pove­de­nou video­her­ní adap­ta­ci? Nebo Assassin’s Creed jede v zaje­tých šlé­pě­jích? 

Cal Lynch (Michael Fassbender) se díky pro­ble­ma­tic­ké­mu zážit­ku z dět­ství potu­lo­val svě­tem až do momen­tu, kdy chlad­no­krev­ně zavraž­dil jed­no­ho muže, za což byl odsou­zen k tres­tu smr­ti. Když je ovšem jeho popra­va vyko­ná­na, pro­bou­zí se v Madridu v sou­kro­mém výzkum­ném kom­ple­xu spo­leč­nos­ti Abstergo. Zde je mu nabíd­nu­ta výmě­nou za jeho spo­lu­prá­ci šan­ce na nový život s novou iden­ti­tou. Pokud bude spo­lu­pra­co­vat a pomů­že odha­lit loka­ci báj­né­ho arte­fak­tu pomo­cí gene­tic­ké pamě­ti své­ho rodu, dosta­ne mimo svo­bo­dy také mož­nost se pomstít své­mu otci, kte­rý před mno­ha a mno­ha lety zavraž­dil Calovu mat­ku... 

Assassin’s Creed je pro zfil­mo­vá­ní cel­kem logic­ká vol­ba. Videoherní série se v rám­ci svých dílů už podí­va­la do mno­ha his­to­ric­kých obdo­bí a v pří­pa­dě, že by tvůr­ci lát­ku doved­li obrat­ně zpra­co­vat, poten­ci­ál na nespo­čet dal­ších fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní tam jed­no­du­še je. Stačí se podí­vat jak znač­ku Ubisoft dove­dl vyždí­mat od roku 2007, kdy vyšel prv­ní díl. Problém ovšem je, že byť se zdá­lo vše na svém mís­tě a množ­ství talen­tu zapo­je­né­ho do tvor­by toho­to fil­mu bylo vět­ší než u kte­ré­ko­liv jiné video­her­ní adap­ta­ce, ani ten­to­krát se nepo­ved­lo pro­lo­mit klet­bu prá­vě video­her­ních adap­ta­cí. 
Režírující Justin Kurzel dostal oči­vid­ně hod­ně vol­nos­ti k tomu, s myto­lo­gií znač­ky tro­chu pra­co­vat po svém, což se v jeho pří­pa­dě uká­za­lo jako tro­chu dvoj­seč­ná zbraň. Především s při­hléd­nu­tím k tomu, co s dnes již kla­sic­kým pří­bě­hem znač­ky (byť film pří­mo nevy­chá­zí z žád­né­ho dílu, jeho děj je důvěr­ně zná­mým pří­bě­hem kte­rý video­hry odvy­prá­vě­ly už něko­li­krát v tro­chu jiném podá­ní) před­ved­lo trio Michael Lesslie, Bill CollageAdam Cooper. Veškeré názna­ky poten­ci­á­lu a skvě­lých momen­tů totiž kazí pře­de­vším jed­na, doce­la zásad­ní věc. Assassin’s Creed je nesku­teč­ně hloupý a nezvlá­dá to zakrýt. 
Spousta věcí v rám­ci fil­mu totiž tak tro­chu nedá­vá smy­sl (a to ani nemlu­vím jak to musí půso­bit na divá­ky znač­kou netknu­té, kte­ří jsou v pod­sta­tě vho­ze­ni do vody bez vysvět­le­ní čeho­ko­liv nad rámec dvou základ­ních expo­zic), jiné prv­ky ve fil­mu se bez jaké­ho­ko­liv odů­vod­ně­ní ve fil­mu obje­ví a poté už o nich až do kon­ce nesly­ší­te. Kurzel navíc sice umí vykouz­lit zají­ma­vou atmo­sfé­ru a mís­ty i půso­bi­vé akč­ní sek­ven­ce, hned něko­lik jeho roz­hod­nu­tí v tom­to fil­mu je ale v cel­ku nesmy­sl­ných a ve výsled­ku to doce­la vadí. Ať již jde o nesmy­sl­né pře­pra­co­vá­ní jed­no­ho z hlav­ních prv­ků série do napros­to nefunkč­ní alter­na­ti­vy kte­rá půso­bí humor­ně, pro­stři­há­vá­ní his­to­ric­ké akce do sou­čas­nos­ti či nadu­ží­va­nost někte­rých moti­vů v rám­ci těch dvou hodin, kte­ré vám film v kině zabe­re. 
Na dru­hé stra­ně ovšem film má poměr­ně zají­ma­vou a pře­de­vším nesku­teč­ně atmos­fe­ric­kou hudeb­ní slož­ku (mluvíme-li teď o ori­gi­nál­ní hud­bě, niko­liv o skladbách kte­ré jsou v rám­ci fil­mu vyu­ži­ty), o kte­rou se posta­ral Jed Kurzel. Byť se něko­li­krát v rám­ci fil­mu opa­ku­je, jeho hudeb­ní dopro­vod výbor­ně sed­ne zvo­le­né­mu poje­tí fil­mu a dopo­má­há dokres­lit pocti­vou atmo­sfé­ru, kte­rá je jed­ním z pozi­tiv fil­mu. Pochvalu si zaslou­ží také kame­ra Adama Arkapawa, kte­rý se již před­ve­dl na prv­ní sérii True Detective a pře­de­vším na loň­ském Macbethovi. Byť mu jeho dílo tro­chu kazí mís­ty ne úpl­ně vyve­de­ný střih, zvlá­dá na plo­še dvou hodin vykouz­lit hned něko­lik půso­bi­vých zábě­rů. 
Herecky je pak Assassin’s Creed spí­še jen vyve­de­ným sním­kem, jehož obsa­ze­ní se dalo vyu­žít dale­ko více. Jeremy Irons má co nabíd­nout, přes­to je ve fil­mu tro­chu upo­za­děn a v momen­tě kdy je jeho Dr. Rikkin vyve­den do popře­dí, je z toho tro­chu zby­teč­ná křeč. Jako v herec­ké kře­či půso­bí po celý film i před­sta­vi­tel­ka jeho dce­ry Marion Cotillard, kte­rá půso­bí celou dobu jako by ne úpl­ně věři­la vše­mu co její posta­va říká nebo dělá a díky tomu půso­bí její cho­vá­ní v závě­reč­né dese­ti­mi­nu­tov­ce fil­mu poně­kud humor­ně a doce­la absurd­ně. Michael Fassbender v hlav­ní roli byl pak doce­la dobrou vol­bou pro hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, neboť ze zmí­ně­né­ho tria je na tom ve výsled­ku nej­lé­pe. Přesto mu scé­nář háže doce­la nepří­jem­ně klac­ky pod nohy, že je to až s podi­vem (byť v jed­nom momen­tě je jeho pro­ne­se­ní věty „What the fuck is going on?“ přes­ným zhod­no­ce­ním prů­bě­hu děje a vyprá­vě­cích schop­nos­tí fil­mu). Je tedy ško­da, že film s tako­vým­to obsa­ze­ním nezvlá­dá napl­no vyu­žít jejich poten­ci­ál. A co víc, nezvlá­dá odvy­prá­vět ani smys­lu­pl­ný a zají­ma­vý pří­běh. 

Assassin’s Creed tak ve výsled­ku není úpl­ně tím nej­vět­ším pro­va­rem, nemo­hu ale říct že se jed­ná o dob­rý, ale záro­veň ani vylo­že­ně špat­ný film. Tahle znač­ka si zaslou­ži­la mno­hem více, než jen fil­mo­vý ekvi­va­lent posled­ních dílů série. Fanoušci série z fil­mu zkla­má­ni vylo­že­ně nebu­dou, přes­to si dovo­lím tvr­dit, že všich­ni čeka­li pře­ci jen tro­chu něco více, než jen po všech ohle­dech prů­měr­ný (byť skvě­le vypa­da­jí­cí ale záro­veň nesmír­ně hloupý a neob­rat­ný ve vyprá­vě­ní své­ho pří­bě­hu) film, kte­rý je dal­ší kaň­kou ve sna­ze Hollywoodu pře­ta­vit na titu­ly boha­té video­her­ní médi­um do podob­né­ho zdro­je před­loh, jakým je v sou­čas­nos­ti komiks. Revoluce se ale zatím stá­le neko­ná.        
Justin Kurzel nato­čil bohu­žel dal­ší nepří­liš pře­svěd­či­vý pokus pře­vést video­her­ní titul na fil­mo­vé plát­no. Assassin’s Creed sice vypa­dá skvě­le (pocti­vá fil­ma­ři­na, sluš­ná kame­ra a prak­tic­ké efek­ty děla­jí svo­je), ovšem nezvlá­dá s čis­tým ští­tem odvy­prá­vět svůj pří­běh tak, aby dával smy­sl. Nával vlast­ní myto­lo­gie v doce­la hloupém a smy­sl nedá­va­jí­cím bale­ní nezvlá­da­jí pro­dat ani jinak sluš­ní hereč­tí před­sta­vi­te­lé. Škoda. Ani ten­to­krát se video­hry nevy­ma­ni­ly z hlu­bin prů­mě­ru. 
30% Španělská inkvi­zi­ce
20% Shakespeare
20% Videohry
20% Skvělá audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka
10% Sci-fi hatma­til­ka

Assassin’s Creed

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Velká Británie / Francie / Hong Kong / USA, 2016, 115 min


Režie: Justin Kurzel

Scénář: Michael Lesslie, Bill Collage, Adam Cooper
Kamera: Adam Arkapaw
Hudba: Jed Kurzel
Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams, Brian Gleeson, Ariane Labed, Callum Turner, Matias Varela, Denis Ménochet, Lee Nicholas Harris, Hovik Keuchkerian, Carlos Bardem, Javier Gutiérrez, Martyn Mayger, Jeff Mash, Coco König
Producenti: Frank Marshall, Michael Fassbender, Arnon Milchan, Jean-Julien Baronnet, Patrick Crowley, Gerard Guillemot, Conor McCaughan
Střih: Christopher Tellefsen
Scénografie: Andy Nicholson
Kostýmy: Sammy Sheldon

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 29.12.2016 CinemArt CZ

Slovensko V kinech od: 29.12.2016 CinemArt SK
Francie V kinech od: 21.12.2016 Fox France
USA V kinech od: 21.12.2016 20th Century Fox
Velká Británie V kinech od: 01.01.2017 20th Century Fox UK
Hong Kong V kinech od: 22.12.2016

http://www.csfd.cz/film/308785-assassin-s-creed/

http://www.imdb.com/title/tt2094766/


Podívejte se na hodnocení Assassin na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08236 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71753 KB. | 20.06.2024 - 15:17:17