Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek

Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek

Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone
Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Erin (Kristen Wiig) a Abby (Melissa McCarthy) spo­lu na vyso­ké ško­le pra­co­va­ly na výzku­mu para­nor­mál­ních jevů, na jehož zákla­dech také pub­li­ko­va­li kni­hu. Nyní o něko­lik let poz­dě­ji se Erin od zkou­má­ní v této oblas­ti opros­ti­la a sna­ží se vyma­zat veš­ke­ré důka­zy o tom, že na něčem tako­vém dří­ve pra­co­va­la, zatím­co Abby s pra­cí v této oblas­ti stá­le pokra­ču­je. Náhoda tyto dvě sve­de zase dohro­ma­dy zrov­na v momen­tě, kdy se tem­né síly kte­ré dří­ve stu­do­va­ly, začí­na­jí drát na povrch. Neznámý pacha­tel totiž plá­nu­je vypus­tit na nic netu­ší­cí obča­ny měs­ta plejá­du nad­při­ro­ze­ných jevů, kte­ré mu mají pomo­ci ovlád­nout celý svět.
Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone
A tak jsme tady. Nebudu si pro­ten­to­krát nestran­né­ho pisál­ka. Srovnání s ori­gi­ná­lem se ten­to­krát jed­no­du­še neu­brá­ní a ve výsled­ku se vlast­ně ani nechci brá­nit. Remake fil­mů, kte­ré špat­ně zestár­ly nebo jejich myš­len­ka zaslou­ží aktu­a­li­za­ci, není ve výsled­ku zase tak špat­ný nápad. Ovšem pře­dě­lá­vat film, kte­rý si vydo­byl kul­tov­ní sta­tus je téměř vždy hod­ně dob­rý nápad, že (Total Recall, Souboj titá­nů, Conan, Planeta opic od Tima Burtona...)? Z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka zkrát­ka někdo uvi­děl komerč­ní poten­ci­ál i v oblí­be­né kome­dii z osm­de­sá­tých let, kte­rá se urči­té popu­la­ri­tě těší dodnes a nato­čit v moder­ním tren­du dám­ských pře­dě­lá­vek gen­de­ro­vě obrá­ce­nou ver­zi. Potud dob­ré. Nápad na podob­né zpra­co­vá­ní je to výbor­ný a pře­de­vším jsou to po letech dal­ší kro­ti­te­lé duchů. Osobně jsem byl na tuhle ver­zi natě­še­ný zase jako malý kluk a bylo mi jed­no, kdo v tom hra­je, hlav­ně že bude dal­ší díl Ghostbusters, o kte­rém se mlu­vi­lo snad už od mého dět­ství.
Jenže, na sta­ros­ti si tenhle rema­ke vzal Paul Feig, zod­po­věd­ný za obstoj­nou kome­dii Ženy sobě a také za hro­ma­du dal­ších vylo­že­ně „vtip­ných“ kome­dií s Melissou McCarthy, jako tře­ba loň­ský Špión. Jenže prá­vě tyhle kome­die, spo­lé­ha­jí­cí na fekál­ní a hru­bozrn­ný humor tře­tí ceno­vé jsou za oce­á­nem děs­ně popu­lár­ní a lidé se na ně hrnou pod davech. Ten kdo má ovšem rád humor ale­spoň tro­chu na úrov­ni tro­chu zne­jis­těl, když se tenhle člo­věk pus­til prá­vě do toho­to pro­jek­tu. A oba­vy byly vskut­ku na mís­tě, neboť tenhle prů­švih byl jas­ný už na míle dale­ko.
Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone

Řeknu to asi takhle. Když máte pro­blém s hlu­pá­ky, kte­ří vám za film nadá­va­jí skr­ze raso­vé uráž­ky, komen­tá­ře k nad­vá­ze nebo šovi­nis­tic­ký­mi kecy o žen­ských před­sta­vi­tel­kách, mož­ná by vám mělo docvak­nout, že by podob­ný humor, kte­rý film vyu­ží­vá a kte­rý prá­vě na těch­to ste­re­o­ty­pech sta­ví, není asi úpl­ně vhod­né v samot­ném fil­mu vyu­ží­vat. Jenže ne, ono se to straš­ně nád­her­ně v tis­ku řeší, jak je to od někte­rých fanouš­ků nefér, že fil­mu vyčí­ta­jí to a ono nebo mají pro­blém s hereč­ka­mi a jejich cho­vá­ním, zatím­co pod rouš­kou toho vše­ho ve fil­mu k tako­vým­to komen­tá­řům svým humo­rem a zpra­co­vá­ním postav pří­mo vybí­zím. Ale zkus­te na adre­su něče­ho tako­vé­ho z fil­mu něco říct a hned jste ozna­če­ni za šovi­nis­tic­ké pra­se, zakom­ple­xo­va­né­ho ner­da a já nevím co ješ­tě.

Paul Feig jako správ­ný pyro­man ovšem toho ole­je do ohně lije dosta­tek. Noví Krotitelé duchů totiž nejen, že vytvá­ří novou kon­ti­nu­i­tu, kte­rá popí­rá vše co se v rám­ci série sta­lo, mění i někte­ré klí­čo­vé prv­ky za úče­lem aktu­a­li­za­ce mate­ri­á­lu. Mění se ovšem pře­de­vším styl a úro­veň humo­ru, kte­rá spo­lé­há na zahá­ně­ní fekál­ní­ho humo­ru do extré­mu a sní­že­ní úrov­ně celé­ho fil­mu na tu nejmen­ší mož­nou mez (sta­čí si vzít ostat­ně prv­ní pokus o výraz­ně­ji vtip­ný moment, kte­rý se točí kolem zázna­mu úni­ku vzdu­chu z vagí­ny jed­né z hrdi­nek - zkrát­ka kome­di­ál­ní kla­si­ka, nebo ne?). Hrdinky si libu­jí ve ste­re­o­ty­pech - labil­ní šprt­ka, nadr­že­ná geni­ál­ní mecha­nič­ka, rádo­by vtip­ná vel­ko­hu­bá čer­noš­ka a neši­kov­ná tlus­ťo­š­ka. To nejsou naráž­ky na adre­su fil­mu, to je holé kon­sta­to­vá­ní toho, co hlav­ní hrdin­ky ve fil­mu v kaž­dém momen­tě napl­ňu­jí. Jistě, i původ­ní muž­ská ver­ze v tom­to teré­nu pra­co­va­la, nikdy se však nejed­na­lo o tako­vé­hle zachá­ze­ní do extré­mu.
Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone

Jenže pro­blém není jen v úrov­ni a sty­lu humo­ru naneštěs­tí. Krotitelé duchů jsou totiž nece­lé dvě hodi­ny něče­ho, co se straš­ně moc sna­ží fun­go­vat, nicmé­ně se to neda­ří. Postavy nefun­gu­jí, něja­ká che­mie mezi nimi absen­tu­je a všech­no půso­bí hrubým a neo­pra­co­va­ným dojmem, že vět­ši­na momen­tů, kte­ré něja­kým způ­so­bem mají být vtip­né, půso­bí naho­di­le a umě­le. Vývoj samot­né­ho pří­bě­hu fil­mu pak v někte­rých momen­tech pelá­ší nesmír­ným tem­pem kupře­du a tak tro­chu zapo­mí­ná vyprá­vět proč se vlast­ně děje co se děje, jin­dy zase pře­šla­pu­je na mís­tě jak ner­vóz­ní pes. Hlavní zápo­rák nemá abso­lut­ně žád­né cha­risma a je tam spí­še jen jako sekun­dár­ní lout­ka, kte­rou doce­la snad­no pře­hléd­ne­te (upřím­ně se mi sta­lo, že jsem v jed­nu chví­li zapo­mněl, že tam vlast­ně někdo tako­vý byl) a je tam spí­še pro­to, aby jeho mís­to pře­bral posed­lý Chris Hemsworth (Dun dun duu­un - vel­ké odha­le­ní, kte­ré vysle­pi­či­ly už dáv­no trai­le­ry). V malých rolích se pak sta­čí uká­zat hrdi­no­vé z původ­ní série, nicmé­ně to nesto­jí za řeč (Bill Murray se odmí­tal vrá­tit v tře­tím díle ale v tomhle spek­tá­klu si klid­ně tako­vou men­ší roli střih­ne?) Zkrátka vše půso­bí tak straš­ně nedo­ta­že­ně nedo­dě­la­ně a hlou­pě, pře­de­vším ale laci­ně.

To se ostat­ně pro­mí­tá i do úrov­ně zpra­co­vá­ní. Feig postrá­dá tu správ­nou dyna­mi­ku a timing (což je pře­kva­pu­jí­cí vzhle­dem k fak­tu, že před­tím nato­čil dvě akč­ní kome­die), tedy jeho sna­ha vychá­zí na prázd­no a mís­ty půso­bí až ama­tér­ským dojmem. Digitální tri­ky nepů­so­bí pří­liš pře­svěd­či­vě a děsi­vě­ji snad půso­bí i tri­ky z prv­ní­ho dílu. Přičtěte si k tomu pár laci­ných vizu­ál­ních gagů odka­zu­jí­cích k původ­ní sérii a máte ne zrov­na licho­ti­vou vizit­ku. Navíc, co naplat, když se v úvo­du fil­mu roze­z­ní původ­ní zněl­ka (byť v cove­ru, kte­rá ovšem dodá něja­kou nadě­ji), když v rám­ci fil­mu postup­ně začne ustu­po­vat nové­mu moti­vu od Fall Out BoyMissy Elliott, kte­rá je k fil­mu asi tak vhod­ná jako něco od Davida Guetty.
Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone

Co tedy říct na adre­su fil­mu jako něja­ké shr­nu­tí? Noví Krotitelé duchů si své fanouš­ky nej­spí­še přes­to najdou. Najdou se totiž lidé netknu­tí ori­gi­ná­lem, kte­ří mají rádi stu­pid­ní a fekál­ní humor a je jim abso­lut­ně jed­no, jest­li má film něja­kou úro­veň nebo ne. Pokud ovšem pat­ří­te mezi ty, kte­ří v minu­los­ti s tou­to znač­kou při­šli do sty­ku a rádi se k ní vra­cí, v zájmu vlast­ní­ho dušev­ní­ho zdra­ví se tomuhle nevy­da­ře­né­mu poku­su vyhně­te. Noví Krotitelé duchů jsou oči­vid­nou doj­nou krá­vou, kte­rá vypiplá­vá ze série jen to domně­le cool a sta­ví to do kon­tex­tu laci­né kome­die pochyb­ných kva­lit. Pokud se ale na to zase bude cho­dit v hou­fech, divit se nebu­du. Ti rozum­něj­ší ovšem ješ­tě rádi oprá­ší disk s ori­gi­ná­lem. Tohle se zkrát­ka nepo­ved­lo.

 

 

Další nepo­ve­de­ný a zby­teč­ný rema­ke. Noví Krotitelé duchů na sebe upou­ta­li pozor­nost pře­de­vším díky kon­tro­ver­zi ohled­ně při­je­tí této ver­ze. Faktem ovšem je, že bez ohle­du prá­vě na ten­to pro­blém sním­ku, je samot­ný film jen nedo­ta­že­ným, nepří­liš vtip­ným a na fekál­ním humo­ru a ste­re­o­ty­pech sto­jí­cím nefun­gu­jí­cím poku­sem, jak zni­čit odkaz původ­ní­ho fil­mu. Nenáročné divá­ky to mož­ná zaujme, pokud ovšem máte ale­spoň tro­chu vkus a soudnost,sáhnete radě­ji po ori­gi­ná­lu, nebo počká­te na pří­pad­nou dal­ší pře­dě­láv­ku (ať už v ní budou hrát muži, ženy, psi, koč­ky nebo mimo­zemš­ťa­ni z Marsu). V gen­de­ru ten pro­blém totiž váž­ně není. Když je něco nevtip­ná hova­di­na, je to nevtip­ná hova­di­na ať už v tom hra­je kdo chce.  

 0% Humoru
0% Originálních nápa­dů 
50% Stereotypů 
50% Fekální humor

 


Podívejte se na hodnocení Krotitelé duchů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03284 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72795 KB. | 28.05.2024 - 02:48:28