Kritiky.cz > Speciály > Pasažéři - O TVŮRCÍCH

Pasažéři - O TVŮRCÍCH

Pas
Pas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            JENNIFER LAWRENCE (Aurora) je talen­to­va­ná hereč­ka s půso­bi­vým pro­je­vem a nepo­pi­ra­tel­nou dáv­kou ener­gie a drži­tel­ka Oscara, kte­rá je jed­nou z nej­na­da­něj­ších here­ček v sou­čas­ném Hollywoodu.

            Lawrence brzy začne pra­co­vat na fil­mu Red Sparrow reži­sé­ra Francise Lawrence. Tento sní­mek na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu sle­du­je osu­dy mla­dé rus­ké ženy (Lawrence), kte­rá je pro­ti své vůli vycvi­če­na jako pro­fe­si­o­nál­ní svůd­ni­ce, jež má za úkol zma­řit sna­hy agen­ta CIA o pro­nik­nu­tí k nej­cit­li­věj­ším infor­ma­cím rus­ké roz­věd­ky. Snímek by měl mít pre­mi­é­ru 10. lis­to­pa­du 2017.

            Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní sním­ku MotherJavierem Bardemem, Michelle PfeifferDomhnallem Gleesonem. Drama v režii Darrena Aronofskyho vyprá­ví osu­dy páru, kte­rý je nucen zjis­tit, jak pev­né jejich pou­to sku­teč­ně je poté, co do jejich domu dora­zí nezva­ní hos­té. Společnosti Paramount sní­mek uve­de do kin na pod­zim roku 2017.

            Kromě toho by se Lawrence měla obje­vit v něko­li­ka význam­ných fil­mech, mezi něž pat­ří napří­klad bio­gra­fic­ký sní­mek Stephena Spielberga It’s What I Do. Film vychá­zí z pamě­tí Lynsey Addario, jed­né ze čtyř novi­ná­řů, drže­ných jako rukojmí libyj­skou armá­dou v roce 2011. Zahraje si také ve fil­mu Bad Blood sce­náris­ty a reži­sé­ra Adama McKaye, kte­rý bude také pro­du­ko­vat. Ztvární v něm roli Elizabeth Holmesové, zakla­da­tel­ky kon­tro­verz­ní spo­leč­nos­ti na tes­to­vá­ní krev­ních vzor­ků Theranos. Před nedáv­nem bylo také ozná­me­no, že se Lawrence obje­ví ve fil­mu Zelda, bio­gra­fic­kém sním­ku o iko­ně jaz­zu Zeldě Fitzgerald. Lawrence film bude také pro­du­ko­vat.

             CHRIS PRATT (Jim) je ve fil­mo­vém svě­tě pev­ně spo­jo­ván s pozi­cí jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.

            Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve fil­mu Sedm sta­teč­nýchDenzelem Washingtonem v režii Antoine Fuquy. Film zaha­jo­val letoš­ní fil­mo­vý fes­ti­val v Torontu a byl také závě­reč­ným fil­mem na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách.

            V roce 2015 si Pratt zahrál hlav­ní roli ve fil­mu Jurský svět, čtvr­tém nej­ú­spěš­něj­ším fil­mu v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí. Svou roli Owena Gradyho si zopa­ku­je i v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2018.

            Rok 2015 zna­me­nal pro Pratta také konec sed­mé a posled­ní sezó­ny na cenu Emmy nomi­no­va­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Parks & Recreation, ve kte­rém se pro­sla­vil rolí Andyho Dwyera po boku Amy Poehler, Nicka Offermana, Azize AnsarihoAdama Scotta.

            Rok 2014 byl pro Pratta napros­to pře­lo­mo­vý. Objevil se v hlav­ní roli sním­ku spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie, kte­rý se stal jed­ním ze tří nej­ú­spěš­něj­ších sním­ků toho roku a celo­svě­to­vě utr­žil přes 770 mili­o­nů dola­rů. V roli Star Lorda se na fil­mo­vá plát­na vrá­tí ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v květ­nu 2017. Kromě toho pro­půj­čil téhož roku svůj hlas hlav­ní­mu hrdi­no­vi sním­ku Lego pří­běh Emmetovi. Film si zís­kal vel­kou popu­la­ri­tu a utr­žil po svě­tě přes 400 mili­o­nů dola­rů.

             MICHAEL SHEEN (Arthur) pro­ká­zal, že doká­že podá­vat výji­meč­né herec­ké výko­ny jak na diva­del­ních prk­nech, tak i na fil­mo­vých plát­nech. Sheen si zahrál cel­kem ve třech fil­mech, nomi­no­va­ných na Oscara v kate­go­rii Nejlepší film: ve sním­ku Královna v režii Stephena Frearse, ve fil­mu Frost/Nixon reži­sé­ra Rona Howarda a ve fil­mu Půlnoc v Paříži reži­sé­ra Woodyho Allena. Miliony divá­ků ho zna­jí jako upí­ra ve fil­mo­vé sérii Twilight a jako vlkodla­ka v sérii Underworld.

            Mezi jeho dal­ší celo­ve­čer­ní sním­ky pat­ří napří­klad film Prokletý klub v režii Toma Hoopera, sní­mek Tima Burtona Alenka v říši divůTron: Legacy v režii Josepha Kosinskiho. Na diva­del­ních jeviš­tích si zahrál v celé řadě kri­ti­kou oce­ně­ných rolí, mezi něž pat­ří napří­klad role ve hrách Caligula a Frost/Nixon v Donmar Theatre, stej­ně jako Hamlet v diva­dle Young Vic. Jako tvůr­ce, spo­lu­re­ži­sér a herec se podí­lel na pře­lo­mo­vém tří­den­ním před­sta­ve­ní The Passion v Port Talbot pro National Theatre Wales.

             LAURENCE FISHBURNE (Gus) je herec, pro­du­cent a reži­sér, kte­rý má na svém kon­tě pozo­ru­hod­né množ­ství poči­nů. Na tele­viz­ních obra­zov­kách se popr­vé obje­vil v dese­ti letech v dra­ma­tic­kém seri­á­lu One Life to Live a na plát­nech kin debu­to­val ve dva­nác­ti letech ve sním­ku Cornbread, Earl and Me. V pat­nác­ti letech se obje­vil ve fil­mu Apokalypsa, prv­ním z řady kul­tov­ních kla­sik, kte­ré se v jeho pozo­ru­hod­ně dlou­hé kari­é­ře obje­vu­jí.

            Fishburne si svým vše­stran­ným herec­kým nadá­ním vyslou­žil řadu oce­ně­ní diva­del­ních, fil­mo­vých i tele­viz­ních. V roce 1992 zís­kal cenu Tony za svůj výkon v roli Sterlinga Johnsona ve hře Augusta Wilsona Two Trains Running. V roce 1993 zís­kal svou prv­ní cenu Emmy za epi­zo­du The Box seri­á­lu Tribeca, a v roce 1997 k ní při­dal dal­ší za svou one man show Thurgood. V roce 1993 byl také nomi­no­ván na Oscara za svůj výkon v bio­gra­fic­kém fil­mu Tina Turner. V roce 1997 byl nomi­no­ván na cenu Emmy za roli v tele­viz­ním fil­mu Miss Evers“ Boys, za kte­rou zís­kal také cenu NAACP Image Award. Na tom­to fil­mu se podí­lel také jako vedou­cí výro­by. Na cenu NAACP Image Award byl za svou kari­é­ru nomi­no­ván cel­kem osm­náct­krát, z toho pět­krát se mu poda­ři­lo nomi­na­ce pro­mě­nit – zatím napo­sle­dy v roce 2015 za roli v seri­á­lu sta­ni­ce ABC Black-ish.

             MORTEN TYLDUM (režie) začal svou režij­ní kari­é­ru kome­dií Kámoš, kte­rá zís­ka­la cenu divá­ků na Norském mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu, na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech a na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Varšavě, a oce­ně­na byla v roce 2003 také cenou Amanda Award v kate­go­rii Nejlepší film. Na své úspě­chy navá­zal v roce 2008, kdy byl na cenu Amanda Award nomi­no­ván v kate­go­rii Nejlepší režie za svůj dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Detektiv Varg Veum: Padlí andě­lé.

            Jeho thriller Lovci hlav se stal nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii nor­ské kine­ma­to­gra­fie, a také nej­ú­spěš­něj­ším zahra­nič­ním fil­mem roku 2012 ve Velké Británii. Kromě komerč­ní­ho úspě­chu byl ten­to sní­mek také nomi­no­ván na cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film a zís­kal cenu Empire Award v kate­go­rii Nejlepší thriller a cenu Saturn Award v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film.

            Tyldumův prv­ní ang­lic­ky mlu­ve­ný sní­mek Kód Enigmy, popi­su­jí­cí život­ní osu­dy brit­ské­ho mate­ma­ti­ka Alana Turinga, utr­žil celo­svě­to­vě přes 227 mili­o­nů dola­rů a stal se nej­ú­spěš­něj­ším nezá­vis­lým sním­kem roku 2014.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Pasažéři


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90186 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72453 KB. | 22.05.2024 - 13:03:10