Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Pepek Námořník: 95 let od jeho narození a jeho nezaměnitelný odkaz

Pepek Námořník: 95 let od jeho narození a jeho nezaměnitelný odkaz

Photo © Gold Key Entertainment
Photo © Gold Key Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 17. led­na 1929 spat­řil svět­lo svě­ta jeden z neji­ko­nič­těj­ších komik­so­vých hrdi­nů vůbec - Pepek Námořník. Tato posta­vič­ka, stvo­ře­ná talen­to­va­ným ame­ric­kým kari­ka­tu­ris­tou Elziem Crislerem Segarem, se popr­vé obje­vi­la v newy­or­ském lis­tě Evening Journal jako ved­lej­ší posta­va v popu­lár­ním mini­ko­mik­su Thimble Theatre. Ačkoliv začí­nal pou­ze jako pomoc­ník posta­vy jmé­nem Castor Oyl, Pepek Námořník brzy ukra­dl show a stal se hlav­ní hvězdou toho­to komik­su.

Elzie Segar, tvůr­ce Pepka Námořníka, věno­val této posta­vě svůj talent a péči až do své před­čas­né smr­ti v roce 1938. Příběh začal, když Castor Oyl potře­bo­val námoř­ní­ka pro navi­ga­ci své lodě, a Pepek Námořník se stal odpo­vě­dí na tuto potře­bu. Jeho prv­ní veřej­né vystou­pe­ní bylo oka­mži­tým úspě­chem, když si zís­kal divá­ky svým drs­ným a cha­rak­te­ris­tic­kým sty­lem.

Zlom v popu­la­ri­tě Pepka Námořníka při­šel v roce 1933 s ani­mo­va­ným fil­mem, kde ten­to námoř­ník popr­vé ožil na plát­ně. Studio Maxe Fleishera stá­lo za tvor­bou kres­le­ných gro­te­sek s Pepkem v hlav­ní roli, a ten­to tah se uká­zal jako geni­ál­ní. Pepkův hlas se stal iko­nic­kým díky výko­nu ame­ric­ké­ho her­ce Jacka Mercera.

Jeho dob­ro­druž­ství byla vždy spo­je­na s jeho riva­lem Blutem, kama­rá­dem Wimpy a jeho něž­nou pří­tel­ky­ní Olive Oyl. Tyto posta­vy vytvo­ři­ly jedi­neč­ný a neza­po­me­nu­tel­ný svět, kte­rý oslo­vil nejen děti, ale i dospě­lé.

Nejenom, že Pepek Námořník zís­kal srd­ce divá­ků, ale také výraz­ně ovliv­nil kul­tu­ru. Jeho obli­ba pro špe­nát, kte­rým se „dopo­val“ v těž­kých chví­lích, pře­šla do rea­li­ty a špe­nát se stal popu­lár­ní potra­vi­nou. Děti, kte­ré dří­ve špe­nát odmí­ta­ly, zača­ly ten­to zele­ný lis­tí kon­zu­mo­vat s nad­še­ním.

V měs­tě Cristal City v Texasu dokon­ce vznik­la socha Pepka Námořníka jako vděk za to, že špe­nát se stal domi­nant­ním prů­mys­lo­vým odvět­vím. Tato socha byla posta­ve­na v roce 1937 a sta­la se trva­lým sym­bo­lem věr­nos­ti této oblas­ti k legen­dár­ní posta­vič­ce.

95 let od své­ho vzni­ku Pepek Námořník stá­le zůstá­vá živým a milo­va­ným hrdi­nou. Jeho dob­ro­druž­ství, cha­rak­te­ris­tic­ký vzhled a neza­mě­ni­tel­ný hlas jsou nato­lik iko­nic­ké, že zane­cha­ly trva­lý otisk v his­to­rii komik­su a pop­kul­tu­ry jako celek.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti  - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52500 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72251 KB. | 22.04.2024 - 05:53:01