Kritiky.cz > Recenze knih > Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet.

Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet.

a101b0n0005107 rychlebske hory 2d
a101b0n0005107 rychlebske hory 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cestujete rádi? Chystáte se na něja­ký zají­ma­vý výlet a neví­te kam? Průvodce Fenomén Rychlebské hory vás roz­hod­ně nala­dí na pří­jem­né ces­to­vá­ní. Autorem je Pavel Macháček, jenž je pra­cov­ní­kem Vlastivědného muzea Jesenicka. 

Tato kni­ha vám bude vel­mi nápo­moc­na při vašem výle­tě do těch­to kon­čin. Najdete zde infor­ma­ce o tom, co zde ros­te, jaké řeky, poto­ky, či ryb­ní­ky i jiné toky zde může­te vidět, jaké jes­ky­ně, hory, tvr­ze, roz­hled­ny, stez­ky, kos­te­ly, hra­dy, či pří­rod­ní rezer­va­ce navští­vit. Také se zde dočte­te zají­ma­vos­ti o význam­ných lidech, kte­ré s tím­to mís­tem jsou spja­ti, ať už jsou to hudeb­ní skla­da­te­lé, bás­ni­ci nebo léka­ři, se kte­rý­mi je spja­to jmé­no Vincenze Priessnitze, kte­rý se zaslou­žil o vybu­do­vá­ní láz­ní Jeseník. Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol, se zají­ma­vý­mi tex­ty a nád­her­ný­mi his­to­ric­ký­mi, ale i foto­gra­fie­mi ze sou­čas­nos­ti, kte­rá ve vás vyvo­la­jí pocit, že se v daných mís­tech oprav­du nachá­zí­te. Autor se s vámi podě­lí i o infor­ma­ce o růz­ných biker­ských stez­kách, kde může­te zažít mno­ho adre­na­li­no­vých zážit­ků.

Na kon­ci kni­hy autor uve­dl podě­ko­vá­ní za spo­lu­prá­ci mno­ha lidem, dále zde najde­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, infor­ma­ce o auto­ro­vi a dal­ší tipy na prů­vod­ce Lysou horou a poho­řím Praděd. Autor napsal tuto kni­hu s vel­kou lás­kou i respek­tem, pro­to­že v tom regi­o­nu žije již 40 let. Tato pub­li­ka­ce je při­pra­ve­na ve spo­lu­prá­ci s vlas­ti­věd­ným muze­em Jesenicka.

Tento ces­to­va­tel­ský prů­vod­ce se mně moc líbil a zau­jal. Určitě bych se do těch­to míst chtě­la podí­vat. Lázně Jeseník mě nesmír­ně zau­ja­ly a his­to­rie Vincenze Priessnitze tak­též. Publikace je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s mno­ha zají­ma­vost­mi, kte­rá vás budou bavit. Pokud se do těch­to míst vypra­ví­te, nebu­de­te vědět, kam se dří­ve podí­vat. Rychlebské hory jsou totiž jed­ním z nej­krás­něj­ších poho­ří České repub­li­ky, kde lze nalézt nepo­ru­še­nou pří­ro­du, his­to­ric­ké památ­ky i moder­ní spor­tov­ní infrastruk­tu­ru.

Ukázka z kni­hy:

Rychlebské hory leží v seve­ro­zá­pad­ním cípu Jesenicka, jsou pro vět­ši­nu oby­va­tel České repub­li­ky poměr­ně nezná­mým pojmem. Oproti sou­sed­ním turis­tic­kým ruchem mno­hem více zasa­že­ným Jeseníkům zůsta­lo niž­ší, ale o to maleb­něj­ší poho­ří mís­tem, kde se lze na celý den ztra­tit a nepo­tkat člo­vě­ka. Ne náho­dou jeho genius loci oslo­ví kaž­dé­ho, kdo do něj zaví­tá. Citlivá srd­ce zjih­nou smut­nou krá­sou opuš­tě­ných údo­lí, v nichž zákla­dy zanik­lých sta­ve­ní vyprá­vě­jí pří­běhy před­ků, kte­ří po sta­le­tí zapřa­ha­li svou jedi­nou krav­ku do plu­hu a z chudé kame­ni­té půdy dobý­va­li ský­vu chle­ba. Temné smr­ko­vé hvozdy se stří­da­jí s pásy svět­lých bučin, jejichž lis­tí na pod­zim pro­bar­ví hory tep­lý­mi barva­mi. Nad jis­kři­vý­mi bys­tři­na­mi se tu a tam vyno­ří zří­ce­ni­na hra­du a zpěv ptá­ků se mísí se šumem les­ních veli­ká­nů. Z nád­her­ných hor­ských luk se zdá být blan­kyt­ná modř nebe na dosah ruky a jejich uklid­ňu­jí­cí ticho půso­bí jako hoji­vý bal­zám na roz­jitře­nou lid­skou duši. Rychlebské hory jsou pros­tě feno­mén, kte­rý sto­jí za pozná­ní.

Několik slov u auto­ro­vi:

Pavel Macháček se naro­dil v roce 1962 v Praze a dět­ství pro­žil v Polabí. Studentská léta na Střední vete­ri­nár­ní ško­le v Hradci Králové spo­jil s tram­pin­gem a roman­ti­ka ho zavá­la i do Rychlebských hor, kde našel život­ní lás­ku. Jesenicko se tak před 40 lety sta­lo jeho novým domo­vem. Během své­ho živo­ta pro­šel řadou růz­no­ro­dých pro­fe­sí, záli­ba v his­to­rii ho však nikdy neo­pus­ti­la. Je pra­cov­ní­kem Vlastivědného muzea Jesenicka a věnu­je se hlav­ně regi­o­nál­ním ději­nám. Na svém kon­tě má např. pub­li­ka­ce při­bli­žu­jí­cí pro­mě­nu osíd­le­ní Jesenicka po dru­hé svě­to­vé vál­ce: Zmizelé Jesenicko I. – zce­la zanik­lé osa­dyZmizelé Jesenicko II – téměř zanik­lé osa­dyZmizelé Jesenicko III. – pout­ní mís­ta (ve spo­lu­prá­ci s Michaelou Neubauerovou) a jako autor nebo spo­lu­au­tor se podí­lel na něko­li­ka kni­hách o his­to­ric­kém vývo­ji jed­not­li­vých obcí jese­nic­ké­ho okre­su. Výsledky své­ho bádá­ní rov­něž zve­řej­ňu­je na strán­kách odbor­ných a popu­lár­ně nauč­ných peri­o­dik.

Autor: Pavel Macháček

Žánr: non-fiction, tuzem­ský prů­vod­ce příroda-ostatní

Vydáno: 2023,  Vydalo CPress v Brně, ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 184

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-4721-4

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,08292 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71846 KB. | 29.02.2024 - 00:37:37