Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Žížaláci: Plastelínová animace plná dobrodružství a humoru

Žížaláci: Plastelínová animace plná dobrodružství a humoru

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tele­viz­ním svě­tě exis­tu­je řada dět­ských seri­á­lů, kte­ré zaujmou svou jedi­neč­nos­tí a ori­gi­nál­ním poje­tím. Mezi ně se řadí i čes­ký večer­níč­ko­vý kle­not zva­ný Žížaláci. Tato ani­mo­va­ná série vyu­ží­va­jí­cí plas­te­lí­no­vou tech­no­lo­gii zís­ka­la srd­ce mla­dých divá­ků svou hra­vos­tí, smí­chem a neu­vě­ři­tel­ný­mi dob­ro­druž­ství­mi.

Dva nezvyklí hrdi­no­vé

Hlavními pro­ta­go­nis­ty toho­to pou­ta­vé­ho seri­á­lu jsou Žížaláci, neroz­luč­ní kama­rá­di i tro­chu riva­lo­vé. I když se občas neshod­nou, jejich přá­tel­ství je pev­né jako ská­la. Společně pod­ni­ka­jí neu­vě­ři­tel­né výpra­vy a dob­ro­druž­ství, kte­rá nikdy nene­cha­jí divá­ky chlad­ný­mi.

Kosák a zahrád­ka plná zába­vy

I když se může zdát, že na zahrád­ce není co dělat a že je tam nuda, Žížaláci nás brzy pře­svěd­čí o opa­ku. S jejich nesmír­nou kre­a­ti­vi­tou a nevy­čer­pa­tel­ným zásob­ní­kem nápa­dů se na zahrád­ce stá­va­jí věci, kte­ré bychom sami nikdy neče­ka­li. A co hůř, čas­to se musí utkat s rozzlo­be­ným Kosákem, kte­rý se sna­ží všech­no v zahra­dě udr­žo­vat v pořád­ku a kli­du.

Vznik a tvůr­ci seri­á­lu

Tento jedi­neč­ný tři­nác­ti­díl­ný plas­te­lí­no­vý seri­ál vzni­kl díky Centru tvor­by pro děti a mlá­dež České tele­vi­ze ve spo­lu­prá­ci se stu­di­em Hafan film Praha. Tým talen­to­va­ných tvůr­ců, vede­ný reži­sé­rem Jaromírem Gálem, vytvo­řil pro­střed­nic­tvím plas­te­lí­ny pohyb­li­vé posta­vič­ky a detail­ní scé­ny, kte­ré dýcha­jí živo­tem a zába­vou.

Závěrem

Seriál Žížaláci se stal neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí čes­ké­ho tele­viz­ní­ho pro­gra­mu pro děti. Jeho plas­te­lí­no­vá ani­ma­ce při­ná­ší do svě­ta dět­ské zába­vy nejen pou­ta­vé pří­běhy, ale i nad­hled, hra­vost a odva­hu čelit i těm nej­vět­ším výzvám. Pro mla­dé divá­ky i jejich rodi­če se stal sym­bo­lem kva­lit­ní­ho a zábav­né­ho obsa­hu, kte­rý může dětem pomo­ci roz­ví­jet kre­a­ti­vi­tu a smy­sl pro dob­ro­druž­ství.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78308 s | počet dotazů: 258 | paměť: 74051 KB. | 25.06.2024 - 12:59:07