Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Podzim 2022: Seriálové novinky

Podzim 2022: Seriálové novinky

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během roku při­šlo do našich tele­vi­zí mno­ho seri­á­lů. Seriálové kle­no­ty ale nehle­dej­te v čes­kých tele­vi­zích jako je ČT, Nova nebo Prima. Opravdové kle­no­ty hle­dej­te v onli­ne služ­bách. Velká troj­ka HBO Max, Disney + a Amazon Prime Video vám při­ná­ší oprav­du ty nej­lep­ší seri­á­ly.

Andor

andor.jpg
Photo © Disney+

Disney nám sype jeden seri­ál ze Star Wars uni­ver­za za dru­hým, ale kvan­ti­ta zatím stá­le nepře­bi­la kva­li­tu. Andor je úpl­ně jiný, než byl Mandalorian, Bobba Fett (kte­rý ply­nu­le pře­šel v Mandaloriana), či Obi-Wan. Sledujeme tu život úpl­ně oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se postup­ně dosta­ne až do prv­ní linie odbo­je. Nahlédneme do záku­li­sí impe­ri­ál­ní roz­věd­ky a jejich sna­hy potla­čit jaké­ko­li povstá­ní. Andorovi chy­bí ješ­tě dva díly a zatím je to sluš­ná podí­va­ná. Však ani na her­cích nešet­ři­li: v seri­á­lu si zahra­jí Stellan Skarsgård nebo Andy Serkis.

Hodnocení CSFD: 81%
Moje hod­no­ce­ní: sluš­ný prequel k Rogue One

Médium (The Peripheral)

perip.jpg
Photo © Amazon Prime Video

Seriál ješ­tě neskon­čil a už teď můžu říct, že bude jeden z nej­lep­ších toho­to roku. Ve svém žán­ru dokon­ce za posled­ní 3-4 roky. Možná pro­to, že mám sla­bost pro Chloë Moretz, mož­ná pro­to, že mám rád ces­to­vá­ní časem, kaž­do­pád­ně vyso­ké hod­no­ce­ní mi říká, že mé dojmy nejsou jen sub­jek­tiv­ní.

Příběh sle­du­je mla­dou dív­ku, expert­ku v hra­ní video­her, kte­ré se dosta­ne do ruky nový typ peri­fe­rie k otes­to­vá­ní. Jenže jak veli­ce rych­le zjis­tí­me, nejde o žád­nou her­ní simu­la­ci, ale ces­to­vá­ní časem do sku­teč­né (a hod­ně depre­siv­ní) budouc­nos­ti. A jak se oddě­lí nová časo­vá linie, zlí lidé začnou zasa­ho­vat i do minu­los­ti.

Hodnocení CSFD: 85%
Moje hod­no­ce­ní: mož­ná nej­lep­ší sci-fi seri­ál posled­ních let

Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

guillermo.jpg
Foto: Netflix

Na ten­to seri­ál jsem nara­zil čis­tě náho­dou. Ještě jsem ho nevi­děl celý, ale někte­ré povíd­ky můžu dopo­ru­čit hned. Máme tu i slab­ší díly, ale se už jen jmé­no tvůr­ce nám sli­bu­je kva­lit­ní záži­tek. Zajímavé epi­zo­dy: E02 Hřbitovní kry­sy, E03 Pitva a E05 Pickmanův model.

Hodnocení CSFD: 65%
Moje hod­no­ce­ní po 5 dílech: jeden pří­běh špat­ný, jeden pod­prů­měr­ný, dva dob­ré, jeden výbor­ný

Rick and Morty, 6. řada

rick-morty.jpg
Photo © Adult Swim

Rick a Morty už samo­zřej­mě vysí­la­jí devá­tým rokem, nejed­ná se tedy o žád­nou novin­ku, ale v tom­to pří­pa­dě musím udě­lat výjim­ku. Jde totiž o tak doko­na­lý počin, že je potře­ba upo­zor­nit i na novou řadu, ať vám nic neu­nik­ne. Venku je zatím 6 dílů, na zby­lé 4 si musí­me ješ­tě chví­li počkat.

Hodnocení CSFD: 91%
Moje hod­no­ce­ní: stá­le si drží svou úro­veň

Pán prstenů: Prsteny moci

lotr.jpg
Photo © Amazon Studios

Na závěr jsem si nechal dva roz­po­ru­pl­né seri­á­ly. Někteří divá­ci je milu­jí, někte­rým při­pad­nou v poho­dě, jiní je nená­vi­dí. Já jsem ta pro­střed­ní sku­pi­na. Zkusím teď pře­sko­čit nej­čas­těj­ší kri­ti­ku (kdo něja­kou četl, ví) a zku­sím to z jiné­ho úhlu pohle­du. Hlavní hrdi­no­vé mě pros­tě nepře­svěd­či­li. Jediná oprav­du výbor­ně zahra­ná posta­va je Durin... Padouch Adar také špat­ný nebyl, Sauron v poho­dě. Ale hlav­ní role tu moc nevy­šly.

Rings of Power má být jeden z nej­draž­ších seri­á­lů, co kdy vzni­kl. Já to tam nějak nevi­dím. Jasně, výpra­va dob­rá, efek­ty solid­ní, ale tak nějak tomu chy­bí ta epič­nost. Stejný nedo­sta­tek, kte­rý už jsem vyčí­tal tri­lo­gii Hobita. Kdyby tam jako intro flák­li posled­ní bitvu s Morgothem: Balrogy, dra­ky, orly, neko­neč­né armá­dy orků, týp­ka na léta­jí­cí lodič­ce se Silmarillem... Tak mys­lím, že by jim i ti nej­sve­ře­pěj­ší fanouš­ci odpus­ti­li dal­ší pře­šla­py.

Hodnocení CSFD: 63%
Moje hod­no­ce­ní: Not bad. První půl­ka se tro­chu táh­ne, ale pak pří­běh dosta­ne grá­dy. 

Rod draka

got.jpg
Photo © Home Box Office (HBO)

Rod draka je tako­vou Hrou o trů­nu v uhla­ze­něj­ší a skrom­něj­ší podo­bě. Máme tu mno­hem méně hlav­ních postav, uby­lo nási­lí i naho­ty, při­by­lo dra­ků. Hlavní záplet­kou celé série je samo­zřej­mě poli­ti­ka, ale se vše­mi těmi dra­ky oko­lo je poměr­ně sne­si­tel­ná. Matt Smith je napros­to doko­na­lý, ostat­ní role sym­pa­tic­ky obsa­ze­né. A vše zatím nasvěd­ču­je tomu, že pří­běh nebu­de tak oblud­ně zdlou­ha­vý.

Hodnocení CSFD: 80%
Moje hod­no­ce­ní: Matt Smith, fajn hol­ky a dra­ci. Mně to ke spo­ko­je­nos­ti sta­čí.


Zdroj: Vlastní výzkum při sle­do­vá­ní onli­ne tele­vi­ze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34636 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71876 KB. | 29.02.2024 - 10:01:25