Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Grand Prix

Grand Prix

Photo © Jan Hornik / Falcon
Photo © Jan Hornik / Falcon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (7 hlasů, průměr: 3,71 z 5)
Loading...

Snem bra­tran­ců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro) je dostat se na závo­dy Formule 1. Roman vede ušmud­la­ný auto­ba­zar na okra­ji měs­ta, má tři děti a živel­nou man­žel­ku (Anna Kameníková). Emil, hor­li­vý milov­ník pořád­ku, si piplá svou auto­díl­nu v cen­t­ru a o autech ví sko­ro všech­no. Když jed­no­ho dne Emil v tele­viz­ní sou­tě­ži vyhra­je vstu­pen­ky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netu­ší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy změ­ní na divo­kou jízdu napříč Evropou. Zvláště když se na ně naba­lí Štětka (Štěpán Kozub), Romanův kama­rád a míst­ní mag­net na pro­blémy....

Tvorbu reži­sé­ra a sce­náris­ty Jana Prušinovského již del­ší dobu pro­vá­zí cíle­ní na soci­ál­no, ústřed­ní bizar­ní posta­vy, kte­ré ovšem nut­ně neko­ke­tu­jí s kari­ka­tu­ra­mi a schop­nost pra­co­vat s kom­plex­ní­mi téma­ty s humo­rem. I díky seri­á­lům Okresní pře­bor, Trpaslík a MOST!, ale také fil­mo­vé­mu Poslednímu zápa­su Pepíka Hnátka či Kobrám a užov­kám se stal Prušinovský jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších sou­čas­ných tvůr­ců čes­ké kine­ma­to­gra­fie, po del­ší době si poté mohl rea­li­zo­vat svůj vysně­ný pro­jekt Grand Prix. Již něko­lik let nazpá­tek chtěl Prušinovský svůj námět ujmout jin­de, teh­dy mu ovšem Ivan Zachariáš scé­nář odmí­tl. Po něko­li­ka letech se ovšem pře­ci jen road movie o ces­tě na závo­dy Grand Prix v Barceloně moh­la rea­li­zo­vat, kdy ovšem bylo otáz­kou, zda Prušinovský zvlád­ne navá­zat na svá díla stej­nou kva­li­tou. A odpo­věď vlast­ně není tak jed­no­du­chá.

Starý dob­rý Prušinovský se v pod­sta­tě u Grand Prix neza­pře. Grand Prix je sice divác­ky vděč­něj­ší než­li tře­ba Prušinovského Kobry a užov­ky či loň­ské Chyby, i tak ovšem doká­zal sepsat scé­nář, kte­rý se zvlád­ne dotý­kat soci­ál­ní pro­ble­ma­ti­ky a v mno­ha momen­tech zvlád­ne dávat jed­not­li­vým dia­lo­gům sil­ný pře­sah a to i přes fakt, že se zdán­li­vě hra­je na vol­něj­ší notu. Tři hlav­ní posta­vy jsou cha­rak­te­ry na okra­ji spo­leč­nos­ti, kdy jed­no­ho z nich potá­pí pád na dno z minu­los­ti, jeden dle vše­ho trpí dušev­ní poru­chou a tře­tí má nej­blí­že k spo­di­ně spo­leč­nos­ti. Nikdo z nich před sebou zdán­li­vě nemá ide­ál­ní budouc­nost, dva z nich spo­ju­je stej­ný sen, tře­tí z nich je jen mag­ne­tem na prů­se­ry, kte­rý dva ostat­ní pro­ta­go­nis­ty tahá dolů.

Grand Prix
Photo © Jan Hornik / Falcon

Grand Prix je v tom­to ohle­du mož­ná až pří­liš roz­kro­če­né mezi čis­tým soci­ál­ním dra­ma­tem a kome­dií se soci­ál­ním pře­sa­hem, kdy se sice dá spo­leh­nout na solid­ní herec­ké výko­ny, jed­not­li­vým ústřed­ním posta­vám ovšem do vel­ké míry  mož­ná pře­ci jen chy­bí kra­pet duše. Skrze mas­kér­skou prá­ci v jis­tých momen­tech k nepo­zná­ní Tatiana Vilhelmová, zábav­ný Marek Daniel či sou­stře­dě­ný Miroslav Donutil se tak nene­cha­jí herec­ky zahan­bit, jejím posta­vám ovšem pře­ci jen v prů­bě­hu chy­bí cosi jako hloub­ka. Robin Ferro jako jeden z ústřed­ní tro­ji­ce ovšem dostá­vá dosta­tek výraz­né­ho pro­sto­ru, Kryštof Hádek též půso­bí herec­ky sebe­vě­do­mě a Štěpán Kozub opět dosta­ne před­vést svůj kome­di­ál­ní talent, kdy jen ovšem opět při­po­me­ne spí­še prů­měr­nou posta­vič­ku ze ske­če Tří tygrů.

Prušinovský ovšem přes­to sym­pa­tic­ky neje­de jen na kome­di­ál­ní jis­to­tu a v prů­bě­hu je ale­spoň schop­né u jed­no­ho z ústřed­ních anti­hr­di­nů zazna­me­nat něja­ký morál­ní vývoj. Tím se mimo jiné opět doka­zu­je Prušinovského schop­nost pra­co­vat s kom­plex­ní­mi posta­va­mi, kte­ré není jed­no­du­ché tak úpl­ně zaška­tul­ko­vat. Takový Jirka Luňák z Okresního pře­bo­ru pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší Prušinovským vytvo­ře­né posta­vy, sám Luňákův před­sta­vi­tel Ondřej Vetchý ovšem po čase svou posta­vu ozna­čil za amo­rál­ní hova­do. I zde to poté půso­bí, že má Prušinovský k soci­ál­nu ten správ­ný cit a při­tom všem pořád nepod­ce­ňu­je audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku, kdy i ten­to­krát dojde na něja­ké ty zají­ma­vé kame­ro­vé hrát­ky a audi­o­vi­zu­ál­ní nápa­dy. Prušinovský při­tom ani ten­to­krát nepod­ce­ňu­je bizar­ní momen­ty, neče­ka­ný vývoj udá­los­tí a pocit, že v rám­ci pro­dukč­ních pod­mí­nek zvlá­dl z fil­mu vymač­kat maxi­mum. Finále na Formuli 1 budiž jed­ním pří­kla­dem za všech­ny. Sympatický navíc zůstá­vá pořád kra­pet odta­ži­tý pří­stup k ústřed­ním hrdi­nům, kte­ré se film nesna­ží nut­ně morál­ně očiš­ťo­vat.

Grand Prix
Photo © Jan Hornik / Falcon

Ze všech Prušinovského celo­ve­čer­ních fil­mů ovšem při­tom prá­vě Grand Prix trpí dojmem, že by lépe fun­go­va­la na bázi mini­sé­rie po vzo­ru zmí­ně­né­ho Trpaslíka či MOSTU!, kdy pri­már­ně výsled­né­mu Prušinovskému 6. celo­ve­čer­ní­mu fil­mu chy­bí vět­ší hloub­ka, kdy se už ve měs­tě Cvikov zvlád­ne nasta­vit něko­lik poměr­ně zají­ma­vých moti­vů, ve výsled­ku ovšem film napl­ní zhru­ba polo­vi­nu poten­ci­á­lu. Přitom ovšem Grand Prix nikdy nepů­so­bí dra­ma­tur­gic­ky roz­pad­lým způ­so­bem  a fun­gu­je na bázi ide­ál­ní­ho road trip kome­di­ál­ní­ho dra­ma­tu, kte­ré­mu nechy­bí vyhro­ce­něj­ší momen­ty, v souč­tu ovšem při­tom všem pri­már­ně zůsta­ne úsměv na tvá­ři. Především díky fak­tu, že Prušinovský nadá­le půso­bí, že je jin­de než vět­ši­na čes­kých fil­ma­řů. V tom dob­rém slo­va smys­lu.

Jan Prušinovský se svým vysně­ným pro­jek­tem nezvlá­dl vyrov­nat svým nej­lep­ším kous­kům, nadá­le se ovšem pro­je­vu­je nejen jako šikov­ný sce­náris­ta, ale též jako tvůr­ce s ide­ál­ním citem k soci­ál­nu a těž­ce ška­tul­ko­va­ným posta­vám. Nadále doká­že balan­co­vat mezi kome­dií a dra­ma­tem a vhle­dem do křu­pan­ských povah na roz­díl od vět­ši­ny svých kole­gů krom humo­ru dodat i sofis­ti­ko­va­né poin­ty navíc. Druhé Kobry a užov­ky či Chyby se neko­na­jí, přes­to jde o zda­ři­lou podí­va­nou, kte­rá Prušinovského váže­né posta­ve­ní neo­hro­zí....


Podívejte se na hodnocení Grand Prix na Kinoboxu.

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Štěstí6. září 2022 Štěstí Film  režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Kobry a užovky: Výjimečné české drama, které obstojí i ve světové konkurenci3. června 2024 Kobry a užovky: Výjimečné české drama, které obstojí i ve světové konkurenci Užovka (Matěj Hádek) má problémy se svým životem, Z mladických plánu zbyly jen trosky a jeho jediná jistota, práce ve fabrice, právě bere za své. Navíc má neustále problémy díky svému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech14. května 2024 Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech Tankový prapor sleduje příběh vojáka Dannyho Smířického během jeho povinné vojenské služby v tankovém praporu v Kobylci v 50. letech. Natáčení filmu čelilo různým výzvám, včetně […] Posted in Speciály
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Sucho – Recenze – 60 %3. dubna 2024 Sucho – Recenze – 60 % Filmový režisér a scenárista Bohdan Sláma se po svém přechozím filmu Krajina ve stínu vrací k autorské tvorbě, k tématu mezigeneračních rodinných střetů a také k prostředí současného […] Posted in Filmové recenze
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,99342 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71780 KB. | 18.06.2024 - 02:31:54