Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší maminka na světě

Nejlepší maminka na světě

137527 Kniha Nejlepsi maminka na svete Perez Sebastien Grada 350 0 fit
137527 Kniha Nejlepsi maminka na svete Perez Sebastien Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maminku máme všich­ni. Maminku, kte­rá léčí naše bolíst­ky a nutí nás, abychom se tep­le oblé­ka­li, když je špat­né poča­sí. A kdo je vlast­ně mamin­ka? Otázka je to doce­la jed­no­du­chá, přes­to na ni exis­tu­je tolik odpo­vě­dí, kolik je na svě­tě způ­sobů, jak vycho­vá­vat dítě. A je jich váž­ně tisíc a jeden. Která mamin­ka si vlast­ně zaslou­ží titul nej­lep­ší mamin­ka na svě­tě? Tak o tom se dozví­te v půvab­né pub­li­ka­ci s názvem Nejlepší mamin­ka na svě­tě. 

Kniha nás zave­de do zví­ře­cí­ho svě­ta, povyprá­ví o tom, jaká mamin­ka je ze všech mami­nek ta nej­lep­ší. Dozvíte se, jak se sta­rá mamin­ka laň o své děti, kukač­ka, labuť, tuč­ňák, vlči­ce, žra­lok, liš­ka, hro­ši­ce, a mno­ho dal­ších mami­nek, ale i mamin­ka z té lid­ské říše. Pojďte se spo­leč­ně posa­dit, zasta­vit a začíst se do novin­ky, kte­rou vyda­la Grada Publishing a.s., pod znač­kou bam­book s názvem Nejlepší mamin­ka na svě­tě.

V kni­ze vás čeká cel­kem 20 pří­bě­hů. 19 zví­ře­cích a ten jeden lid­ský. V kni­ze najde­te celo­strán­ko­vé ilu­stra­ce s milý­mi pří­běhy, kte­ré zahře­jí u srdíč­ka. Formát kni­hy je vel­mi vhod­ný do kaž­dé mamin­či­ny kabel­ky, do batůž­ku, na ces­ty, do ordi­na­ce a vykouz­lí všem úsměv na tvá­ři a odve­de myš­len­ky od sta­ros­tí běž­né­ho dne.

Publikace je oprav­du nád­her­ná. Čtení mě moc bavi­lo a uži­la jsem si ho od začát­ku až do kon­ce. Když jsem tuto kni­hu vidě­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství, roz­hod­ně mně udě­la­la vel­kou radost. Maminky jsou ty nej­dů­le­ži­těj­ší oso­by v našem živo­tě a zna­me­na­jí pro nás všech­no. Myslím si, že si roz­hod­ně pozor­nost zaslou­ží. Dozvědět se o tom, jak se mamin­ky ze zví­ře­cí říše sta­ra­jí o své potom­ky je urči­tě roz­to­mi­lé.

Kniha je urče­na pro děti od 5let, všem mamin­kám a nejen jim. Publikace s podob­ným téma­tem na kniž­ním trhu roz­hod­ně chy­bí.

A co když je nako­nec tou nej­lep­ší mamin­kou na svě­tě pros­tě máma, kte­rá tě milu­je?

Ukázka z kni­hy:

Maminka kočka

Pro tuto svo­bod­nou mat­ku není nic důle­ži­těj­ší­ho než nezá­vis­lost. Své malič­ké sice po celé týd­ny čis­tí, krmí mateř­ským mlé­kem, chrá­ní a hýč­ká, ale potom se k nim najed­nou nezná. Dělá, že nesly­ší, když začnou mňou­kat, něko­li­krát za den zmi­zí a odmí­tá je kojit. To pro­to, že její koťa­ta už jsou dost vel­ká, aby se o sebe posta­ra­la sama.

Škoda, že je poklá­dá­na za mat­ku s kamen­ným srd­cem. Chová se tak jen pro dob­ro svých dětí, aby z nich vycho­va­la samo­stat­né a hrdé šel­my!

Neměla by tro­fej za nej­lep­ší mamin­ku zís­kat prá­vě ona?

Autor: Sébastien Perez

Ilustrace: Benjamin Lacombe

Přeložila: Ladislava Součková

Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pro děti

Vydáno: 2023, Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book , Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-3752-7

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47819 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71712 KB. | 14.07.2024 - 06:31:24