Kritiky.cz > Zajímavosti > Praha mění podmínky natáčení filmů a reklam

Praha mění podmínky natáčení filmů a reklam

prague 913261 1920
prague 913261 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od prv­ní­ho led­na 2023 se mění v Praze pod­mín­ky k natá­če­ní fil­mů a reklam.  Přinášíme tvůr­cům body nové­ho naří­ze­ní v Praze.

Podmínky natá­če­ní fil­mů a reklam na úze­mí hl.m. Prahy

 1. Postup vyří­ze­ní věci:

Zájemce o natá­če­ní fil­mů a reklam (natá­če­ní)1) na veřej­ném pro­stran­ství2) na úze­mí hl.m. Prahy, kte­ré je ve vlast­nic­tví hl.m. Prahy, je povi­nen požá­dat vlast­ní­ka veřej­né­ho pro­stran­ství – hl.m. Prahu zastou­pe­né­ho jeho pově­ře­ným správ­cem – Technickou sprá­vou komu­ni­ka­cí hl.m. Prahy, a.s., Odborem hos­po­da­ře­ní s majet­kem Magistrátu hl.m. Prahy nebo Odborem ochra­ny pro­stře­dí Magistrátu hl.m. Prahy o pro­ná­jem veřej­né­ho pro­stran­ství. V pří­pa­dě natá­če­ní na plo­chách zele­ně, vyjma zele­ně celo­praž­ské­ho význa­mu ve vlast­nic­tví hl.m. Prahy, resp. v pro­sto­rách praž­ské­ho met­ra, je zájem­ce povi­nen požá­dat míst­ně pří­sluš­nou měst­skou část, resp. Dopravní pod­nik hl.m. Prahy, a.s.

V pří­pa­dě natá­če­ní na veřej­ném pro­stran­ství cha­rak­te­ru pozem­ní komu­ni­ka­ce musí také, na zákla­dě § 24 a 25 záko­na č. 13/1997 Sb., o pozem­ních komu­ni­ka­cích, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, zís­kat od pří­sluš­né­ho sil­nič­ní­ho správ­ní­ho úřa­du povo­le­ní ke zvlášt­ní­mu uží­vá­ní pozem­ní komu­ni­ka­ce.

Žádosti jsou posu­zo­vá­ny zejmé­na s ohle­dem na refe­ren­ce o dosa­vad­ní působ­nos­ti spo­leč­nos­ti na úze­mí hl.m. Prahy v kon­tex­tu se sku­teč­nos­tí, zda při její čin­nos­ti neby­lo poško­ze­no dob­ré jmé­no hl.m. Prahy.

Upozornění: Jakékoli výjim­ky z těch­to pod­mí­nek natá­če­ní fil­mů a reklam na úze­mí hl.m. Prahy, natá­če­ní trva­jí­cí déle než 14 dní na jed­nom mís­tě a natá­če­ní v pří­pa­dě vyhlá­še­ní výji­meč­né­ho sta­vu či sta­vu nebez­pe­čí týka­jí­cí se ome­ze­ní dopra­vy pod­lé­ha­jí schvá­le­ní Rady hl.m. Prahy (při dodr­že­ní povin­nos­ti před­lo­žit potřeb­né doku­men­ty uve­de­né v bodu II.), při­čemž nájem­né bude sta­no­ve­no pří­sluš­ným usne­se­ním Rady hl.m. Prahy s tím, že nebu­de pře­kra­čo­vat cenu sta­no­ve­nou těmi­to pod­mín­ka­mi natá­če­ní.

1) Místa podá­ní žádos­tí o pro­ná­jem pro natá­če­ní fil­mů a reklam na úze­mí hl.m. Prahy

 1. Žádosti o pro­ná­jem veřej­né­ho pro­stran­ství na úze­mí hl.m. Prahy vyři­zu­je Technická sprá­va komu­ni­ka­cí hl.m. Prahy, a.s., Odbor hos­po­da­ře­ní s majet­kem Magistrátu hl.m. Prahy (v pří­pa­dě vybra­ných loka­lit)3)
 1. Žádosti o pro­ná­jem pro­sto­rů praž­ské­ho met­ra a ostat­ních veřej­ně pří­stup­ných pro­stor Dopravního pod­ni­ku hl.m. Prahy, a.s., vyři­zu­je Dopravní pod­nik hl.m. Prahy, a.s.

Upozornění: V pří­pa­dě natá­če­ní v pro­sto­rách praž­ské­ho met­ra nesmí být ome­zen veřej­ný pro­voz, tj. pře­pra­va osob a pro­voz vla­ko­vých souprav v pře­de­psa­ných inter­va­lech.

 • za natá­če­ní se pro úče­ly těch­to pra­vi­del rozu­mí cel­ko­vý roz­sah akce včet­ně pří­prav a úkli­du

 

 • za veřej­ná pro­stran­ství se pro úče­ly těch­to pra­vi­del rozu­mí všech­na mís­ta, kte­rá slou­ží veřej­né­mu uží­vá­ní, zejmé­na vozov­ky, chod­ní­ky, nábře­ží, mos­ty, prů­cho­dy, pod­cho­dy, nad­cho­dy, apod.

 

 • Staroměstské náměs­tí, Václavské náměs­tí, Malé náměs­tí, náměs­tí Franze Kafky, uli­ce Na Příkopě, Celetná, 28. říj­na, Na Můstku, Mikulášská
 1. Žádosti o pro­ná­jem pozem­ků, kte­ré jsou sou­čás­tí zele­ně, vyjma zele­ně celo­praž­ské­ho význa­mu ve vlast­nic­tví hl.m. Prahy4), vyři­zu­je míst­ně pří­sluš­ná měst­ská část. Žádosti o pro­ná­jem pozem­ků, kte­ré jsou sou­čás­tí zele­ně celo­praž­ské­ho význa­mu ve vlast­nic­tví hl.m. Prahy vyři­zu­je Odbor ochra­ny pro­stře­dí Magistrátu hl.m. Prahy
 1. pro natá­če­ní se zábo­rem nad 300 met­rů čtve­reč­ních na úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce pla­tí povin­nost, aby byl ten­to zábor (žádost o natá­če­ní) pře­dem pro­jed­nán Komisí Rady hl. m. Prahy pro koor­di­na­ci akti­vit na veřej­ných pro­stran­stvích na úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce.

Upozornění: Uzavřením smluv­ních vzta­hů nejsou dotče­ny povin­nos­ti vyplý­va­jí­cí z jiných práv­ních před­pi­sů.5)

 1. Žádosti, nále­ži­tos­ti, dokla­dy:
 • K pro­nájmu veřej­né­ho pro­stran­ství jsou tře­ba tyto doku­men­ty:
 • žádost o pro­ná­jem veřej­né­ho pro­stran­ství za úče­lem fil­mo­vé­ho natá­če­ní a násle­du­jí­cí pří­lo­hy:
 • kopii výpi­su z obchod­ní­ho rejstří­ku (ne star­ší 6 měsí­ců) – práv­nic­ká oso­ba
 • kopii živ­nos­ten­ské­ho lis­tu (ne star­ší 6 měsí­ců) – fyzic­ká oso­ba
 • plná moc pro zod­po­věd­nou oso­bu – v pří­pa­dě zastu­po­vá­ní žada­te­le
 • situ­ač­ní plá­nek se zákre­sem pou­ži­té plo­chy, včet­ně kót od fasády okol­ních domů, či jiných pev­ných bodů
 • náčrt pře­chod­ných zaří­ze­ní, kte­rá budou v sou­vis­los­ti s natá­če­ním dočas­ně orga­ni­zá­to­rem umís­tě­na
 • seznam před­po­klá­da­né fil­mo­vé tech­ni­ky, včet­ně její toná­že
 • har­mo­no­gram akce, dopl­ně­ný o struč­ný popis akce
 • sou­hlas­né sta­no­vis­ko pří­sluš­né­ho sil­nič­ní­ho správ­ní­ho úřa­du
 • sou­hlas­né sta­no­vis­ko Odboru hos­po­da­ře­ní s majet­kem Magistrátu hl.m. Prahy (v pří­pa­dě vybra­ných loka­lit3) z hle­dis­ka vylou­če­ní koli­ze s dal­ší­mi akce­mi na daném mís­tě)
 • sou­hlas­né sta­no­vis­ko   pří­sluš­né­ho   dráž­ní­ho   úřa­du   a   Dopravního   pod­ni­ku

hl.m. Prahy, a.s. (v pří­pa­dě ome­ze­ní tram­va­jo­vých nebo lano­vých tra­tí, při respek­to­vá­ní pod­mín­ky uve­de­né v Upozornění bodu I.)

 • před­běž­ný sou­hlas Odboru pozem­ních komu­ni­ka­cí a drah Magistrátu hl.m. Prahy k udě­le­ní vjez­du do zóny nad 3,5 t (v pří­pa­dě tako­vé­ho vjez­du)

-    před­běž­ný sou­hlas pří­sluš­né­ho sil­nič­ní­ho správ­ní­ho úřa­du k vjez­du na pěší zónu (v pří­pa­dě tako­vé­ho vjez­du)

 • Královská obo­ra (Stromovka), Letenské sady, kom­plex zahrad vrchu Petřína (včet­ně zahra­dy Kinských), obo­ra Hvězda, sady na Vítkově, parc. č. 737, k.ú. Hradčany, Vrtbovská zahra­da
 • Například zákon č. 114/1992 Sb, o ochra­ně pří­ro­dy a kra­ji­ny, vyhláš­ka hl.m. Prahy č.6/2001 Sb. hl.m. Prahy, o ochra­ně veřej­né zele­ně
 • K pro­nájmu pro­stor praž­ské­ho met­ra, praž­ských lano­vých drah a ostat­ních pro­stor Dopravního pod­ni­ku hl.m. Prahy, a.s., jsou tře­ba tyto doku­men­ty:
 • žádost o pro­ná­jem pro­stor praž­ské­ho met­ra či praž­ských lano­vých drah za úče­lem fil­mo­vé­ho natá­če­ní a násle­du­jí­cí pří­lo­hy:
 • kopii výpi­su z obchod­ní­ho rejstří­ku (ne star­ší 6 měsí­ců) – práv­nic­ká oso­ba
 • kopii živ­nos­ten­ské­ho lis­tu (ne star­ší 6 měsí­ců) – fyzic­ká oso­ba
 • plná moc pro zod­po­věd­nou oso­bu – v pří­pa­dě zastu­po­vá­ní žada­te­le
 • situ­ač­ní plá­nek se zákre­sem pou­ži­té plo­chy, včet­ně kót od pev­ných bodů
 • náčrt pře­chod­ných zaří­ze­ní, kte­rá budou v sou­vis­los­ti s natá­če­ním dočas­ně orga­ni­zá­to­rem umís­tě­na
 • seznam před­po­klá­da­né fil­mo­vé tech­ni­ky, včet­ně její toná­že
 • har­mo­no­gram akce, dopl­ně­ný o struč­ný popis akce
 • Pronájem pozem­ků,  kte­ré  jsou  sou­čás­tí  zele­ně  celo­praž­ské­ho  význa­mu  ve  vlast­nic­tví hl.m. Prahy  se  řídí  Pravidly  pro  vydá­vá­ní  výji­mek  ze  záka­zu  pořá­dat  akce  v zele­ni celo­praž­ské­ho význa­mu, schvá­le­ný­mi jako pří­lo­ha č. 1 k Rady hl.m. Prahy č. 277 ze dne

Upozornění: V dal­ších pří­pa­dech sta­no­ve­ných pro­na­jí­ma­te­lem je nut­né dopl­nit žádost o pří­pad­né dal­ší dokla­dy, či o před­běž­ná sou­hlas­ná sta­no­vis­ka všech dotče­ných sub­jek­tů.

Upozornění: V pří­pa­dě zása­hu6) do před­mě­tu zábo­ru je nezbyt­ný sou­hlas vlast­ní­ka zastou­pe­né­ho Odborem evi­den­ce majet­ku Magistrátu hl.m. Prahy.

III. Lhůty k podá­ní žádosti:

1) Žádosti o pro­ná­jem veřej­né­ho pro­stran­ství, pro­stor praž­ské­ho met­ra nebo pozem­ků, kte­ré jsou sou­čás­tí zele­ně ve vlast­nic­tví hl.m. Prahy za úče­lem fil­mo­vé­ho natá­če­ní, je žada­tel povi­nen podat mini­mál­ně 10 pra­cov­ních dnů před koná­ním akce.

Upozornění: V pří­pa­dě podá­ní žádosti v době krat­ší 3 pra­cov­ních dnů před koná­ním akce zapla­tí žada­tel ved­le nájem­né­ho část­ku ve výši 5.000,- Kč.

6)např.: výkop, úpra­va povrchu, apod.

 1. Úhrady: 7)

1) Pronájem veřej­né­ho pro­stran­ství

 • nájem­né za úče­lem fil­mo­vá­ní pro vzdě­lá­va­cí, škol­ní a stu­dij­ní úče­ly je sta­no­ve­no ve výši míst­ní­ho poplat­ku (viz obec­ně závazná vyhláš­ka č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o míst­ním

poplat­ku za uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů) za kaž­dý i zapo­ča­tý den.

 • nájem­né za úče­lem fil­mo­vá­ní ke komerč­ním úče­lům:
 1. pro malá natá­če­ní se zábo­rem do 300 m2 na jed­né loka­ci (tj. v uli­ci nebo ulič­ním blo­ku) - na úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce 10,- Kč/m2/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměs­tí a Karlova mos­tu) a na veřej­ném pro­stran­ství mimo úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce 5,- Kč/m2/den
 1. pro natá­če­ní se zábo­rem nad 300 m2 na jed­né loka­ci (tj. v uli­ci nebo ulič­ním blo­ku) - na úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce 15,- Kč/m2/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměs­tí a Karlova mos­tu) a na veřej­ném pro­stran­ství mimo úze­mí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce 7,50 Kč/m2/den
 1. na Staroměstském náměs­tí ve výši 180.000,- Kč za kaž­dý i zapo­ča­tý natá­če­cí den8), zábor pro pří­prav­né a odklí­ze­cí prá­ce je sta­no­ven ve výši 100,- Kč za 1 m2 za kaž­dý i zapo­ča­tý den
 1. na Václavském náměs­tí ve výši 100,- Kč za 1 m2 za kaž­dý i zapo­ča­tý den. V pří­pa­dě par­ko­vá­ní za úče­lem natá­če­ní v objek­tech na Václavském náměs­tí ve výši 20,- Kč za 1 m2 za kaž­dý i zapo­ča­tý den
 1. na Karlově mos­tě ve výši 250.000,- Kč za kaž­dý i zapo­ča­tý natá­če­cí den8), zábor pro pří­prav­né a odklí­ze­cí prá­ce je sta­no­ven ve výši 100,- Kč za 1 m2 za kaž­dý i zapo­ča­tý den Kromě toho­to nájem­né­ho je účto­ván měst­skou čás­tí Praha 1 pau­šál­ní popla­tek 250.000,- Kč za den
 1. natá­če­ní doku­men­tár­ní for­mou9) na veřej­ném pro­stran­ství, ve výši 2.000,- Kč/den.
 • nevzta­hu­je se na akce pořá­da­né nebo spo­lupo­řá­da­né hl.m. Prahou nebo pří­sluš­nou měst­skou čás­tí hl.m. Prahy

 

 • 1 natá­če­cí den = 24 hodin

 

 • pohyb­li­vý zábor do 5m2
 1. Zvláštní uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství:
 • Zájemce o rea­li­za­ci natá­če­ní je povi­nen požá­dat pří­sluš­ný sil­nič­ní správ­ní úřad o povo­le­ní ke zvlášt­ní­mu uží­vá­ní pozem­ní komu­ni­ka­ce (nevzta­hu­je se na natá­če­ní v pro­sto­rách praž­ské­ho met­ra a na plo­chách zele­ně, či zele­ně celo­praž­ské­ho význa­mu). Součástí vyda­né­ho roz­hod­nu­tí jsou též pod­mín­ky, kte­ré je žada­tel povi­nen při natá­če­ní dodr­žet. Dále je zájem­ce o rea­li­za­ci natá­če­ní povi­nen ozná­mit pří­sluš­né­mu správ­ci míst­ní­ho poplat­ku za uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství pod­le obec­ně závaz­né vyhláš­ky č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o míst­ním poplat­ku za uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, že bude uží­vat veřej­né pro­stran­ství.

Upozornění: Přílohou žádosti o uve­de­né povo­le­ní musí být smlou­va o pro­nájmu veřej­né­ho pro­stran­ství (pozem­ní komu­ni­ka­ce) uza­vře­ná mezi žada­te­lem a vlast­ní­kem veřej­né­ho pro­stran­ství (pozem­ní komu­ni­ka­ce).

2)    Za zvlášt­ní uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství se pla­tí míst­ní popla­tek a za povo­le­ní ke zvlášt­ní­mu uží­vá­ní pozem­ní komu­ni­ka­ce též správ­ní popla­tek:

 • míst­ní popla­tek je vybí­rán dle obec­ně závaz­né vyhláš­ky č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o míst­ním poplat­ku za uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.
 • správ­ní popla­tek je vybí­rán dle sazeb­ní­ku správ­ních poplat­ků - pří­lo­hy záko­na č. 634/2004 Sb., o správ­ních poplat­cích, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50541 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72360 KB. | 19.05.2024 - 20:17:32