Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení závěrečné série minisérie Iveta odstartovalo v Praze

Natáčení závěrečné série minisérie Iveta odstartovalo v Praze

Foto:TV Nova s.r.o.
Foto:TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pro­sto­rách Městského sou­du v Praze zapo­ča­lo natá­če­ní posled­ní série živo­to­pis­né mini­sé­rie Iveta od Voyo Originálu. Tento víkend se tvůr­ci, vede­ní reži­sé­rem a sce­náris­tou Michalem Samirem, pus­ti­li do natá­če­ní. Důraz byl polo­žen na aktu­ál­ní práv­ní spor mezi Ladislavem Štaidlem a Ivetou Bartošovou týka­jí­cí se opa­t­rov­nic­tví jejich syna Artura. Za natá­če­ním série pro Voyo sto­jí pro­dukč­ní spo­leč­nost Barletta Productions, s pro­du­cen­ty Majou Hamplovou a Matějem Chlupáčkem. Kreativní pro­du­cent pro Voyo je Matěj Podzimek.

Po tři­nác­ti letech od oddě­le­ní od Ladislava Štaidla je Iveta stá­le ve zce­la jiné situ­a­ci: zápa­sí s alko­ho­lem, anti­de­pre­si­vy a medi­ál­ním zájmem bul­vár­ní­ho tis­ku, což ji zba­vu­je nadě­je. Vypadá to, že její úspěš­né kon­cer­ty a oblí­be­né des­ky jsou minu­los­tí. Přesto se Iveta nevzdá­vá. Věří, že pra­vá lás­ka je stá­le někde poblíž a má své­ho syna Artura, kte­rý ji nikdy neo­pus­tí.

Režisér a sce­náris­ta Michal Samir uve­dl: „Domníval jsem se, že tvor­ba scé­ná­řů a pří­pra­va tře­tí série Ivety bude nej­jed­no­duš­ší, pro­to­že v této době je mno­ho infor­ma­cí snad­no dostup­ných. Avšak opak byl prav­dou. Dotýkáme se zde nej­cit­li­věj­ší­ho a nej­slo­ži­těj­ší­ho obdo­bí v živo­tě, kte­rým člo­věk může pro­jít. Navíc veřej­nost má již jas­ně sta­no­ve­né názo­ry na to, kdo je v pří­bě­hu pozi­tiv­ní a nega­tiv­ní posta­vou.“

Minisérie při­ná­ší jiný pohled na udá­los­ti, což může nesou­hla­sit s názo­rem mno­ha lidí, kte­ří se řídí tím, co sly­ší v médi­ích. Téma „potí­ží s alko­ho­lem“, tedy alko­ho­lis­mu, se týká v pod­sta­tě kaž­dé­ho z nás, pří­mo či nepří­mo, a toto téma je v mini­sé­rii důklad­ně zpra­co­vá­no.

V hlav­ních rolích se obje­ví Anna Fialová, kte­rá pro­jde se svým cha­rak­te­rem přes tři dese­ti­le­tí živo­ta. Do tře­tí série při­bu­de David Prachař jako part­ner Ivety a maji­tel bez­peč­nost­ní agen­tu­ry, Richard Krajčo jako odda­ný fanou­šek Ivety a Filip Rajmont jako býva­lý král bul­vár­ních médií spo­lu s novi­nář­kou a kama­rád­kou Gabi (Zuzana Zlatohlávková). Jana Stryková ztvár­ní Gabiho kon­ku­ren­ci v podo­bě bul­vár­ní novi­nář­ky Simon, zatím­co Alena Mihulová se před­sta­ví v roli Ivety mat­ky Svatavy Bartošové.

Producentka Maja Hamplová upo­zor­ni­la, že obsa­ze­ní rolí bylo opět výzvou, zejmé­na hle­dá­ní správ­ných her­ců pro klí­čo­vé posta­vy. Vizuální styl kaž­dé řady Ivety odrá­ží este­ti­ku a tem­po doby, ve kte­ré se ode­hrá­vá. Poslední série zachy­cu­je dobu, kdy digi­tál­ní tech­no­lo­gie pro­nik­ly do kaž­do­den­ní­ho živo­ta a vše je dostup­né oka­mži­tě onli­ne.

Minisérie Iveta je reží­ro­vá­na Michalem Samirem a pro­du­ko­vá­na spo­leč­nos­tí Barletta Productions s pod­po­rou Voyo. Hlavními her­ci jsou Anna Fialová, David Prachař, Richard Krajčo, Filip Rajmont, Zuzana Zlatohlávková, Jana Stryková, Daniel Kadlec, Patricie Pagáčová, Alena Mihulová a dal­ší.


Zdroj: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59446 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72170 KB. | 18.04.2024 - 06:46:28