Kritiky.cz > Speciály > Predátor

Predátor

Pred
Pred
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Predator je ame­ric­ký akč­ní sci-fi horor z roku 1987, kte­rý reží­ro­val John McTiernan a scé­nář napsa­li brat­ři Jim a John Thomasovi. Jedná se o prv­ní díl série Predátor. V hlav­ní roli se obje­vu­je Arnold Schwarzenegger jako vůd­ce elit­ní­ho polo­vo­jen­ské­ho záchran­né­ho týmu, kte­rý má za úkol zachrá­nit rukojmí na úze­mí ovlá­da­ném par­ty­zá­ny ve stře­do­a­me­ric­kém dešt­ném pra­le­se a kte­rý se střet­ne se smr­tí­cím Predátorem (Kevin Peter Hall), tech­no­lo­gic­ky vyspě­lým mimo­zemš­ťa­nem, jenž je pro­ná­sle­du­je a loví.

Predátor byl napsán v roce 1984 pod pra­cov­ním názvem Hunter. Natáčení pro­bí­ha­lo od břez­na do červ­na 1986 a efek­ty pří­šer vymys­lel Stan Winston; roz­po­čet se pohy­bo­val kolem 15 mili­o­nů dola­rů. Společnost 20th Century Fox uved­la film do kin 12. červ­na 1987 ve Spojených stá­tech, kde vydě­lal 98,3 mili­o­nu dola­rů. První recen­ze byly smí­še­né, ale film je od té doby pova­žo­ván za kla­si­ku akč­ní­ho žán­ru.

Úspěch Predátora dal vznik­nout medi­ál­ní fran­ší­ze fil­mů, romá­nů, komik­sů, video­her a hra­ček. Vznikla tři pří­má pokra­čo­vá­ní: Predátor 2 (1990), Predátoři (2010) a Predátor (2018) a při­pra­vo­va­ný prequel s názvem Prey (2022). Křížením se sérií Vetřelec vznik­ly fil­my Vetřelec vs. Predátor, mezi něž pat­ří Vetřelec vs. Predátor (2004) a Vetřelci vs. Predátor:

Děj

Vesmírná loď mimo­zemš­ťa­nů vyšle na Zemi rake­to­plán. Mezitím je vete­rán viet­nam­ské vál­ky major Alan „Dutch“ Schaefer a jeho vojen­ský záchran­ný tým - Mac Eliot, Jorge „Poncho“ Ramírez, Blain Cooper, Billy Sole a Rick Hawkins - pově­řen záchra­nou minis­t­ra zahra­nič­ní­ho kabi­ne­tu a jeho poboč­ní­ka před povstal­ci. Důstojník CIA Al Dillon, Dutchův kama­rád z viet­nam­ské vál­ky, je přes Dutchovy námit­ky pově­řen, aby tým dopro­vá­zel.

Na ces­tě tým obje­ví vrak vrtu­l­ní­ku a tři mrt­vo­ly sta­že­né z kůže. Dutch je iden­ti­fi­ku­je jako zele­né bare­ty, kte­ré kdy­si znal, a začne mít pode­zře­ní na Dillonovy zámě­ry. Poté, co tým dora­zí do par­ty­zán­ské­ho tábo­ra a zabi­je něko­lik z nich a sovět­ských zpra­vo­daj­ských důstoj­ní­ků, Dutch kon­fron­tu­je Dillona, kte­rý odha­lí, že jejich sku­teč­ným úko­lem bylo zasta­vit plá­no­va­nou inva­zi pod­po­ro­va­nou Sověty a že CIA posla­la Zelené bare­ty na stej­nou misi o něko­lik týd­nů dří­ve. Po zaje­tí pře­ži­vší par­ty­zán­ky Anny a zjiš­tě­ní, že se blí­ží dal­ší povstal­ci, se tým vra­cí na mís­to vyzved­nu­tí. Jsou sle­do­vá­ni skry­tou pří­tom­nos­tí, kte­rá pou­ží­vá mas­ko­va­cí zaří­ze­ní, ale vydě­še­ný Billy ji zahléd­ne, zatím­co Anna uni­ká.

Hawkins ji chy­tí, ale tvor na něj zaú­to­čí a zabi­je ho, zatím­co Annu ušet­ří. Dutch zor­ga­ni­zu­je pát­ra­cí sku­pi­nu, ale Blain je zabit plazmo­vým dělem tvo­ra. Rozzuřený Mac pod­ně­cu­je všech­ny, aby stří­le­li ze svých zbra­ní do džun­gle, čímž nevě­dom­ky tvo­ra zra­ní. Zatímco se tvor uzdra­vu­je, koman­do se přesku­pí a uvě­do­mí si, že je pro­ná­sle­do­vá­no. Dillon se domní­vá, že za to mohou dal­ší par­ty­zá­ni, ale Billy je neob­lom­ný a tvr­dí, že jejich pro­ná­sle­do­va­tel není člo­věk. Na noc se utá­bo­ří a nastra­ží pas­ti, ale divo­čák je vyve­de z míry. Ve zmat­ku ho Mac zabi­je, zatím­co zví­ře ukrad­ne Blainovo tělo. Dutch si poz­dě­ji uvě­do­mí, že jejich nepří­tel vyu­ží­vá k ces­to­vá­ní stro­my, a osvo­bo­dí Annu, kte­rá pro­zra­dí, že byla jako dítě svěd­kem počí­ná­ní tvo­ra.

Více na Kritiky.cz
ESBC Official Alpha Gameplay Features (First Look) eSports Boxing Club je duchovní nástupce Fight Night nebo Knockout Kings. Box od britského studia...
HUGH LAURIE ...
Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomoci knížky Veselé schovávačky s kouzelnou bate...
The Turing Test Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/10 - 15/11...
Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004 Letošní třetí ročník Mezinárodního festivalu leteckých filmů proběhne v Praze ve dnech 3...

Další den, poté co všich­ni posta­ví síťo­vou past, ji tvor spus­tí, ale unik­ne a zra­ní Poncha. Mac a Dillon se ho poku­sí pro­ná­sle­do­vat, ale ono je oba přelstí a zabi­je. Když pře­ži­vší utí­ka­jí, Billy zůsta­ne, aby s tvo­rem bojo­val a dal ostat­ním čas na útěk, ale ten ho zabi­je, než dostih­ne pře­ži­vší a zabi­je Poncha. Dutch si uvě­do­mí, že na neoz­bro­je­né jedin­ce neú­to­čí, a pošle Annu na mís­to vyzved­nu­tí samot­nou, neoz­bro­je­nou. Dutch se při útě­ku pokou­ší odlá­kat pozor­nost tvo­ra, ale nako­nec skon­čí v bahni­tém bře­hu řeky, kde ho dostih­ne.

Tvor si ho nevšim­ne a ode­jde si pro tro­fe­je od ostat­ních. Dutch si uvě­do­mí, že díky říč­ní­mu bahnu je pro tvo­ra nevi­di­tel­ný, a tak si vyro­bí pro­vi­zor­ní pas­ti a zbra­ně a v noci vylá­ká tvo­ra ven pomo­cí bojo­vé­ho pokři­ku a pochod­ně. Lehce stvo­ře­ní zra­ní a vyřa­dí jeho mas­ko­va­cí zaří­ze­ní a stvo­ře­ní divo­ce vystře­lí do lesa, aby Dutche splách­lo, násled­ně způ­so­bí, že spad­ne do řeky a ztra­tí mas­ko­vá­ní.

Stvoření zahá­ní Dutche do kou­ta, ale sun­dá si brně­ní a mas­ku, aby s ním moh­lo bojo­vat zblíz­ka, pro­to­že ho pova­žu­je za důstoj­né­ho pro­tiv­ní­ka. Přestože je Dutch v pře­si­le, poku­sí se tvo­ra nastra­žit do nastra­že­né pas­ti. Ta ho obe­jde, ale Dutch past bez ohle­du na to spus­tí a roz­dr­tí tvo­ra pro­ti­zá­va­žím pas­ti. Téměř ho zabi­je, ale zasta­ví se, aby se ho zeptal: „Co jsi sak­ra zač?“. Tvor mu otáz­ku zopa­ku­je a akti­vu­je své auto­de­strukč­ní zaří­ze­ní, čímž napo­do­bí Billyho smích. Když si Dutch uvě­do­mí, co udě­lal, utí­ká do úkry­tu a výbuch pře­ži­je, aby byl nako­nec zachrá­něn.

Obsazení

-Arnold Schwarzenegger jako major Alan „Dutch“ Schaefer

-Carl Weathers jako Al Dillon, Dutchův kama­rád z viet­nam­ské vál­ky, nyní agent CIA

-Elpidia Carrillo jako Anna Gonsalves, povstal­ky­ně

-Bill Duke jako ser­žant Mac Eliot, Blainův pří­tel a kulo­metčík

-Richard Chaves jako Jorge „Poncho“ Ramírez, expert na výbuš­ni­ny

-Jesse Ventura jako Blain Cooper, těž­ký stře­lec, pou­ží­vá mini­gun pře­zdí­va­ný „Ol“ Painless“

-Sonny Landham jako Billy Sole, sto­pař a prů­zkum­ník

-Shane Black jako Rick Hawkins, radis­ta

Více na Kritiky.cz
Dementi 2 ...
Orientace časem ...
O největší knižní genocidě století se můžete dočíst v knize „Zloději knih“ - pátrání po zmizelých knihovnách Kniha "Zloději knih" převážně informuje o ničivém a masovém ničení, rabování nepohodln...
Kamarád taky rád | Friends with Benefits [75%] http://www.csfd.cz/film/280240-kamarad-taky-rad/ V kinech ČR od:29.09.2011 Falcon V kinech ...
Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce Přemýšleli jsme někdy nad tím, když všechny děti i paní učitelky odejdou domů, co asi dě...

-R.G. Armstrong jako gene­rál­ma­jor Homer Philips

-Kevin Peter Hall jako Predátor / pilot vrtu­l­ní­ku

-Peter Cullen dodá­vá Predátorovi hlas, ve štáb­ním sním­ku je uve­den jako hla­sa­tel (uve­de­no jako „Vocalizations By“). Jeho jmé­no se obje­vu­je mno­hem poz­dě­ji než u zbyt­ku obsa­ze­ní.

-Sven-Ole Thorsen jako sovět­ský vojen­ský porad­ce (v nepři­psa­né roli)

Produkce

Vývoj

Po uve­de­ní fil­mu Rocky IV kolo­val v Hollywoodu vtip, že jeli­kož Rockymu Balboovi došli pozemští pro­tiv­ní­ci, bude muset v pří­pa­dě nato­če­ní páté­ho fil­mu bojo­vat s mimo­zemš­ťa­nem. Scenáristé Jim a John Thomasovi se tím­to vti­pem inspi­ro­va­li a napsa­li pod­le něj scé­nář. Thomasův scé­nář k fil­mu Predátor se původ­ně jme­no­val Lovec. Původní kon­cept, jehož středo­bo­dem byla záplet­ka o tom, „jaké to je být loven“, se týkal sku­pi­ny mimo­zem­ských lov­ců růz­ných dru­hů, kte­ří hle­da­jí růz­né cíle; ten­to kon­cept byl nako­nec zjed­no­du­šen na jed­no­ho mimo­zemš­ťa­na loví­cí­ho nej­ne­bez­peč­něj­ší druh, člo­vě­ka, a „nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho člo­vě­ka“, bojo­vé­ho vojá­ka. Kromě toho byla jako mís­to děje zvo­le­na Střední Amerika, kde v tom­to obdo­bí pro­bí­ha­ly neu­stá­lé ope­ra­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek.

Jelikož brat­ři Thomasové byli začí­na­jí­cí­mi sce­náris­ty s malou důvě­ry­hod­nos­tí v Hollywoodu, sna­ži­li se zís­kat pozor­nost pro svůj navr­ho­va­ný film a nako­nec se uchý­li­li k tomu, že scé­nář pod­str­či­li pod dve­ře pro­du­cen­ta spo­leč­nos­ti 20th Century Fox Michaela Levyho (kte­rý poz­dě­ji půso­bil jako výkon­ný pro­du­cent pokra­čo­vá­ní fil­mu, Predátor 2). Levy pak při­ne­sl scé­nář pro­du­cen­to­vi Joelu Silverovi, kte­rý se na zákla­dě svých zku­še­nos­tí s Komandem roz­ho­dl, že ze sci-fi pří­bě­hu udě­lá vel­ko­roz­počto­vý film. Silver anga­žo­val jako kopro­du­cen­ta své­ho býva­lé­ho šéfa Lawrence Gordona a jako reži­sér byl pro svůj prv­ní stu­di­o­vý film najat John McTiernan. V jed­nu chví­li se uva­žo­va­lo i o novozéland­ském reži­sé­ro­vi Geoffu Murphym.

Osazení

Silver a Gordon nej­pr­ve oslo­vi­li Arnolda Schwarzeneggera s nabíd­kou hlav­ní role.

Více na Kritiky.cz
Operace Fortune: Ruse de guerre: Guy Ritchie zahajuje rok 2023 s velkou pompou Britská vláda najme skupinu soukromých speciálních agentů, aby vypátrali záhadný MacGuffin ...
Slepičí úlet Na slepičí farmě žijí malé roztomilé slepičky, které má každý rád.A všechny slepičky ...
Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes ...
Slime Rancher Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/08 - 31/08...
Po stopách českých filmů a pohádek Takřka padesátiletý Radek Laudin je novinář. Přesto má na kontě již pár dobře napsaných ...

Schwarzenegger řekl: „První věc, kte­rou u scé­ná­ře hle­dám, je dob­rý nápad, vět­ši­na scé­ná­řů jsou vykrá­dač­ky jiných fil­mů. Lidé si mys­lí, že se mohou stát úspěš­ný­mi přes noc. Jeden víkend si sed­li a napsa­li scé­nář, pro­to­že si pře­čet­li, že to udě­lal Stallone s Rockym. Predátor byl jeden ze scé­ná­řů, kte­rý jsem četl, a vadil mi v jed­nom smě­ru. Byl jsem tam jen já a mimo­zemšťan. Tak jsme to celé pře­dě­la­li, aby to byl tým com­man­dos, a pak se mi ten nápad zalí­bil. Myslel jsem si, že by to byl mno­hem efek­tiv­něj­ší film a byl by mno­hem uvě­ři­tel­něj­ší. Líbila se mi myš­len­ka začít akč­ním dob­ro­druž­stvím, ale pak při­jít s tro­chou horo­ru a sci-fi.“

Předtím hrál ve fil­mu Komando, na kte­rém se Silver podí­lel jako pro­du­cent. Pro roli elit­ní sku­pi­ny vojá­ků hle­da­li Silver i Gordon se spo­lu­pro­du­cen­tem Johnem Davisem dal­ší muže akce vět­ší než život. Jejich prv­ní vol­bou pro roli Dillona byl Carl Weathers, kte­rý byl neza­po­me­nu­tel­ný jako boxer Apollo Creed ve fil­mech o Rockym, zatím­co pro­fe­si­o­nál­ní wrest­ler a býva­lý člen námoř­nic­tva Jesse Ventura byl najat pro svou impo­zant­ní posta­vu jako Blain, kte­rý si ve stej­ném roce zahrál spo­leč­ně se Schwarzeneggerem ve fil­mu Běžící muž. Obsazeni byli také Sonny Landham, Richard Chaves a Bill Duke, kte­rý hrál spo­leč­ně se Schwarzeneggerem ve fil­mu Komando.

Jean-Claude Van Damme byl původ­ně obsa­zen do role Predátora se zámě­rem, aby tato fyzic­ky zdat­ná akč­ní hvězda vyu­ži­la své schop­nos­ti v bojo­vých umě­ních a vytvo­ři­la z Predátora mršt­né­ho lov­ce při­po­mí­na­jí­cí­ho nin­džu. Když byl však Van Damme měří­cí metr deva­de­sát srov­ná­ván se Schwarzeneggerem, Weathersem a Venturou - her­ci vyso­ký­mi přes metr osm­de­sát a zná­mý­mi svý­mi kul­tu­ris­tic­ký­mi reži­my - bylo zřej­mé, že je zapo­tře­bí fyzic­ky impo­zant­něj­ší­ho muže, aby tvor půso­bil hro­zi­vě. Navíc se obje­vi­ly zprá­vy, že si Van Damme neu­stá­le stě­žo­val, že mu je v oble­ku mon­stra pří­liš hor­ko a že omdlé­vá. Údajně také opa­ko­va­ně vyja­d­řo­val výhra­dy k tomu, aby se před kame­rou obje­vo­val pou­ze v oble­ku. Původní návrh Predátora se navíc zdál být pří­liš těž­ko­pád­ný a obtíž­ně ovla­da­tel­ný v džun­g­li a ani s impo­zant­něj­ším her­cem nevy­vo­lá­val dosta­teč­ný strach. Van Damme byl z fil­mu odstra­něn a nahra­zen dvou­me­t­ro­vým Kevinem Peterem Hallem, kte­rý prá­vě dokon­čil prá­ci jako sněž­ný muž ve fil­mu Harry a Hendersonovi.

Více na Kritiky.cz
Hypochondr ...
Toskánské dítě - příběh nenaplněné lásky Hledáte román, který se odehrává za války? Máte rádi dvě dějové linie? Román Toskánské...
Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska… V poslední době si nemůžeme na dostatek historických filmů stěžovat. Některé jsou skvělé...
Nestyda Film Nestyda, jsem si jako velká milovnice Michala Viewegha a Jirky M...
Soutěž o dva klíče hry American Truck Simulator Zlatá edice S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o dva klíče hry American Truck Simulato...

Natáčení

Schwarzeneggerovy závaz­ky zpoz­di­ly začá­tek natá­če­ní o něko­lik měsí­ců. Zpoždění poskyt­lo Silverovi dosta­tek času na zajiš­tě­ní drob­né­ho pře­pi­su scé­ná­ře od sce­náris­ty Davida Peoplese. Hlavní natá­če­ní nako­nec zača­lo v džun­g­li Palenque v mexic­kém Chiapasu v posled­ním břez­no­vém týd­nu roku 1986, ale vět­ši­na fil­mu se natá­če­la v mexic­kém Mismaloya. Většina mate­ri­á­lu pojed­ná­va­jí­cí­ho o nasa­ze­ní jed­not­ky v džun­g­li byla dokon­če­na během něko­li­ka krát­kých týd­nů a Silver i Gordon byli spo­ko­je­ni s den­ní­mi sním­ky, kte­ré jim posky­tl McTiernan. V pátek 25. dub­na se natá­če­ní zasta­vi­lo, aby se Schwarzenegger mohl včas dostat na svou svat­bu a odle­tět do Hyannis Port v Learjetu, kte­rý pro­na­jal Silver. Schwarzenegger se 26. dub­na 1986 ože­nil s Marií Shriverovou a líbán­ky strá­vil pou­ze tři dny, zatím­co dru­hý štáb dokon­čil dal­ší natá­če­ní. Natáčení pokra­čo­va­lo 12. květ­na a skon­či­lo kon­cem červ­na 1986.

Během natá­če­ní McTiernan i Schwarzenegger zhub­li 25 kilo­gra­mů. Schwarzeneggerovo hub­nu­tí bylo pro­fe­si­o­nál­ním roz­hod­nu­tím, zatím­co McTiernan zhu­bl, pro­to­že se ze zdra­vot­ních důvo­dů vyhý­bal jídlu v Mexiku. Na roz­díl od McTiernana vět­ši­na her­ců a čle­nů štá­bu trpě­la Montezumovou pomstou, pro­to­že mexic­ký hotel, ve kte­rém byd­le­li, měl pro­blémy s čiš­tě­ním vody. Carl Weathers v jed­nom roz­ho­vo­ru uve­dl, že her­ci taj­ně vstá­va­li už ve tři hodi­ny ráno, aby si před den­ním natá­če­ním zacvi­či­li. Weathers také uve­dl, že se cho­val, jako by mu byla posta­va při­ro­ze­ně dána, a cvi­čil až poté, co ostat­ní her­ci neby­li nikde k vidě­ní.

Podle Schwarzeneggera bylo natá­če­ní fyzic­ky nároč­né. Herec - a býva­lý kul­tu­ris­ta - si do Mexika nechal poslat vyba­ve­ní do posi­lov­ny a kaž­dý den před začát­kem natá­če­ní inten­ziv­ně tré­no­val, obvykle se svý­mi herec­ký­mi kole­gy. Scénárista Jim Thomas byl tré­nin­ko­vým reži­mem ohro­men a řekl: „Myslím, že výraz „muž­ní muži“ vzni­kl [během natá­če­ní Predátora]“. Schwarzenegger musel mimo jiné pla­vat ve vel­mi stu­de­né vodě a kvů­li vrchol­né bitvě s mimo­zemš­ťa­nem strá­vil tři týd­ny celý od blá­ta. Kromě toho her­ci a štáb sná­še­li v mexic­ké džun­g­li vel­mi níz­ké tep­lo­ty, kte­ré vyža­do­va­ly neu­stá­le zapnu­té tepel­né lam­py. Herci a štáb natá­če­li v drs­ném teré­nu, kte­rý pod­le her­ce nikdy nebyl rov­ný, „vždyc­ky na kop­ci. Celý den jsme stá­li na kop­ci, jed­nou nohou dolů, dru­hou naho­ru. Bylo to hroz­né.“ Schwarzenegger se také potý­kal s výzvou pra­co­vat s Kevinem Peterem Hallem, kte­rý v oble­ku Predátora nevi­děl. Herec vzpo­mí­nal, že „když mě měl fac­ko­vat a držet se dale­ko od mého obli­če­je, najed­nou šup! Objeví se ruka s drá­py!“. Hall v roz­ho­vo­ru uve­dl, že jeho zku­še­nost z natá­če­ní „neby­la fil­mem, ale pří­bě­hem o pře­ži­tí nás všech“. Například ve scé­ně, kdy Predátor pro­ná­sle­du­je Dutche, byla voda zne­čiš­tě­ná, sto­ja­tá a plná pija­vic. Hall nevi­děl z mas­ky a musel si scé­ny zkou­šet bez ní a pama­to­vat si, kde co je. Oblek se mu špat­ně nosil, pro­to­že byl těž­ký a ovliv­ňo­val jeho rov­no­váhu.

Více na Kritiky.cz
Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 ...
DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?) Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedostane!...
Zombik – 40 ...
Welcome to 58th ZFF ...
#2122: Komiksový výběr Spider-Man 17: Zrození Venoma Komiksový výběr Spider-Man 17: Zrození VenomaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 20...

Vizuální efekty

Původní stvo­ře­ní Predátora vytvo­řil Richard Edlund z fil­mo­vých stu­dií Boss a bylo to nepro­por­ci­o­nál­ní, neo­hra­ba­né stvo­ře­ní s vel­ký­ma žlu­tý­ma oči­ma a psí hla­vou, kte­ré neby­lo zda­le­ka tak mršt­né, jak tvůr­ci zamýš­le­li. Poté, co byla vypsá­na výzva na nový kos­tým mimo­zem­ské­ho tvo­ra, podal nabíd­ku tvůr­ce kre­a­tur­ních efek­tů Rick Baker, ale nako­nec se McTiernan pora­dil se Stanem Winstonem. Winston již dří­ve spo­lu­pra­co­val se Schwarzeneggerem jako tvůr­ce vizu­ál­ních efek­tů na fil­mu Terminátor z roku 1984. Během ces­ty leta­dlem do stu­dií Fox spo­lu s reži­sé­rem Vetřelců Jamesem Cameronem Winston načr­tl nápa­dy na mon­stra. Cameron nazna­čil, že vždyc­ky chtěl vidět tvo­ra s čelist­mi, kte­ré se sta­ly sou­čás­tí iko­nic­ké­ho vzhle­du Predátora.

R/Greenberg Associates vytvo­ři­li optic­ké efek­ty fil­mu, včet­ně schop­nos­ti vetřel­ce stát se nevi­di­tel­ným, jeho tepel­né­ho zor­né­ho úhlu, žhnou­cí krve a efek­tů elek­tric­kých jis­ker.

Efekt nevi­di­tel­nos­ti byl dosa­žen tím, že někdo měl na sobě jas­ně čer­ve­ný oblek (pro­to­že byl nej­vzdá­le­něj­ším pro­ti­kla­dem zele­né džun­gle a mod­ré oblo­hy) veli­kos­ti Predátora. Červená barva byla odstra­ně­na tech­ni­kou chro­ma key a zůsta­la prázd­ná plo­cha. Záběr byl poté zopa­ko­ván bez her­ců s pou­ži­tím o 30 % šir­ší­ho objek­ti­vu kame­ry. Když byly oba zábě­ry optic­ky spo­je­ny, džun­gle z dru­hé­ho zábě­ru vypl­ni­la prázd­nou oblast. Protože dru­hý záběr byl nato­čen šir­ším objek­ti­vem, bylo mož­né vidět nejas­ný obrys mimo­zemš­ťa­na s kuli­sou v poza­dí, kte­rá se ohý­ba­la kolem jeho tva­ru.

Pro ter­mo­vi­zi neby­lo mož­né pou­žít infra­čer­ve­ný film, pro­to­že neza­zna­me­ná­val v roz­sa­hu vlno­vých délek těles­né tep­lo­ty. Filmaři pou­ži­li ter­mo­viz­ní ske­ner Inframetrics, pro­to­že posky­to­val dob­ré tepel­né sním­ky objek­tů a lidí. Svítící krve bylo dosa­že­no zele­nou teku­ti­nou ze sví­tí­cích tyči­nek smí­cha­nou s osob­ním mazi­vem pro vytvo­ře­ní tex­tu­ry. Elektrické jis­kry byly roto­sko­pic­kou ani­ma­cí pomo­cí bílých papí­ro­vých kolíč­ků zazna­me­na­ných na pře­nos­ných svě­tel­ných sto­lech do čer­no­bí­lých výtis­ků fil­mo­vých sním­ků. Kresby byly optic­kým týmem zkom­po­no­vá­ny pro výsled­né efek­ty. Další vizu­ál­ní efek­ty, pře­de­vším pro úvod­ní titul­ko­vou sek­ven­ci pří­le­tu Predátora na Zemi, doda­la spo­leč­nost Dream Quest Images (poz­děj­ší drži­te­lé Oscara za prá­ci na fil­mech Propast a Total Recall). Film byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty.

Více na Kritiky.cz
Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku Toužíte-li ve svém životě doopravdy něco změnit a začít konečně žít zdravěji, je "Di...
The Walking Dead (tv seriál 2010) Zombie filmy tvoří už nějaký ten pátek svébytný sub žánr hororových filmů. Velké šíle...
Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. ...
B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jak...
Ďáblova kořist Generická, tuctová a zapomenutelná mainstream vymítačka, která měla být Straight to VOD...

  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © 20th Century Fox

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40709 s | počet dotazů: 345 | paměť: 71058 KB. | 01.12.2023 - 06:52:01