Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Princezna Nevěsta

Princezna Nevěsta

PN
PN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dívka jmé­nem Buttercup (Robin Wright) po domně­lé smr­ti své­ho milé­ho Westleyho (Cary Elwes) pad­ne do oka prin­ci Humperdinckovi (Chris Sarandon), kte­rý si jí hod­lá vzít za ženu. Ale než dojde ke svat­bě, ode­hra­je se spous­ta věcí, kte­ré odstar­tu­je únos Buttercup...

Pohádky pro­vá­ze­jí člo­vě­ka už od dět­ství. Nejdříve jde o pohád­ky z vyprá­vě­ní, poté o pohád­ky z kní­žek a poté i o pohád­ky fil­mo­vé. Každá země má poté fil­mo­vou pohád­ku, kte­rá je pro ně srd­co­vou zále­ži­tos­tí. U nás v Čechách máme Tři oříš­ky pro Popelku nebo S čer­ty nejsou žer­ty, v Rusku mají Mrazíka a v Americe mají Princeznu Nevěstu. Ta byla adap­to­va­ná dle kni­hy Williama Goldmana, inspi­ro­va­la Williama Steiga k napsá­ní dět­ské kni­hy Shrek a sta­la se jed­no­du­še kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. A to pře­de­vším i pro­to, že je spí­še než pro děti pro divá­ky dospě­lé. Avšak ne kvů­li tomu, že by byl film vul­gár­ní či bru­tál­ní.

Princeznu Nevěstu si jde prak­tic­ky užít jako kla­sic­kou pohád­ku, kvů­li své nesku­teč­né zábav­nos­ti pochá­ze­jí­cí z uta­ho­vá­ní si kla­sic­kých pohád­ko­vých klišé je mno­hem prav­dě­po­dob­něj­ší pro dospě­lej­ší­ho divá­ka. Při sle­do­vá­ní Princezny Nevěsty při­tom jde vypnout mozek a sku­teč­ně si užít pove­de­ný pohád­ko­vý pří­běh, se zapnu­tým moz­kem a uvě­do­mě­ní si sna­hu tvůr­ců divák dosta­ne o mno­ho víc. Dostane veli­ce zábav­nou podí­va­nou, kte­rou Rob Reiner nato­čil i s rela­tiv­ně malým roz­poč­tem (16 mili­o­nů dola­rů) vylo­že­ně feno­me­nál­ně.

Princezna Nevěsta dost mož­ná nestrh­ne svou výprav­nos­tí, jinak je ovšem jed­no­du­še per­fekt­ní ve všech smě­rech. A obsa­hu­je všech­no, co by správ­ná pohád­ka měla obsa­ho­vat: Princeznu, čaro­dě­je, nebez­peč­nou baži­nu s obří kry­sou, pirá­ty a zabi­jác­ké úho­ře! Sám William Goldman napsal i scé­nář k adap­ta­ci své kni­hy a doká­zal tak zachy­tit esen­ci před­lo­hy. Předlohy, kte­rá tak moc nadchla Roba Reinera, že prá­vě on chtěl adap­ta­ci nato­čit. A Princezna Nevěsta půso­bí jako film, kte­rý se točil s vylo­že­nou nad­še­nos­tí.

Reiner měl navíc obrov­ské štěs­tí na cas­ting a to v rám­ci hlav­ních i ved­lej­ších rolích. Skvělá dvo­ji­ce Cary Elwes a Robin Wright jako hlav­ní zami­lo­va­ný pár, ale také napří­klad Chris Sarandon, Christopher Guest, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, Peter Falk nebo wrest­ler André the Giant ve své nej­lep­ší fil­mo­vé roli. Každý z nich je ve své roli feno­me­nál­ní a pře­de­vším prá­vě Elves a Wright, kte­rým tahle skvě­lá pohád­ka nakop­la kari­é­ru.

Princezna Nevěsta je těžiš­těm spous­ta skvě­lých a chyt­rých hlá­šek a je též důvo­dem ohrom­né zábav­nos­ti téhle podí­va­né. I díky per­fekt­ní­mu scé­ná­ři, zruč­né Reinerově režii a nesku­teč­né­mu nábo­ji si tuhle pohád­ku pros­tě nejde neu­žít.

Kromě pří­bě­hu Buttercup a Westleyho se na malé plo­še doká­že i hez­ky vysta­vit pří­běh vnouč­ka a dědeč­ka, kte­rý své­mu vnu­ko­vi prá­vě Princeznu Nevěstu před­čí­tá. I zde se nachá­zí pro­stor pro pove­de­né hláš­ky, samot­ný závěr ovšem zahře­je u srdíč­ka. Stejně tak jako závěr pří­bě­hu Buttercup a Westleyho, kte­rý má vše. Humor, emo­ce i skvě­lý pří­běh, kte­rý pra­me­ní ze skvě­lé­ho Goldmanova scé­ná­ře. Ani řeme­sl­ně ten film nemá chy­bu a až na onu tak tro­chu chud­ší výpra­vu by člo­věk dost mož­ná mohl tipo­vat, že to stá­lo o pár mili­o­nů víc. I za rela­tiv­ně málo peněz ovšem Reiner před­ve­dl hod­ně muzi­ky a svě­tu daro­val jed­no­du­še dodnes doko­na­lou zále­ži­tost.

Princezna Nevěsta je pros­tě skvě­lá dob­ro­druž­ná podí­va­ná, kte­rá má kla­sic­ké pohád­ko­vé pro­pri­e­ty, záro­veň si je ovšem sku­teč­ně schop­ná z pohád­ko­vých klišé vtip­ně uta­ho­vat a při­tom se vylo­že­ně nestát paro­dií. Ideální podí­va­ná pro celou rodi­nu, kdy si děti sice uži­jí pohád­ko­vý pří­běh, dospě­lí ovšem dosta­nou o pozná­ní víc. Chytrá, vtip­ná a vylo­že­ně skvě­lá zále­ži­tost, kte­rá zce­la urči­tě pat­ří mezi nej­lep­ší pohád­ky všech dob..

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Twentieth Century Fox


Podívejte se na hodnocení Princezna nevěsta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79898 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71605 KB. | 25.06.2024 - 17:41:09