Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 5

Saw 5

Saw5
Saw5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skládačkový vrah (Tobin Bell) má násle­dov­ní­ka Hoffmana (Costas Mandylor). Tomu je však v patách agent Strahm (Scott Patterson), kte­ré­mu se poda­ří dostat se Hoffmanovi na sto­pu. Zabiják se tedy musí vydat na lov, aby zabrá­nil své­mu úpl­né­mu pro­zra­ze­ní a dopa­de­ní...

Darren Lynn Bousman po režii dru­hé, tře­tí a čtvr­té čás­ti s defi­ni­tiv­ní plat­nos­tí opus­til režij­ní žid­li série Saw a pře­dal jí Davidu Hacklovi. Ten ovšem roz­hod­ně k sérii nepři­šel jako sle­pý k hous­lím. Ano, šlo sice o jeho režij­ní debut, se sérii měl ovšem Hackl již zku­še­nos­ti jako archi­tekt výpra­vy pro dru­hý, tře­tí a čtvr­tý díl. Měl tak pří­le­ži­tost okou­kat režii Bousmana a do jis­té míry se tak dalo odha­do­vat, že bude více­mé­ně při­hlá­še­ný. A v rám­ci mož­nos­tí vlast­ně Hackl odve­dl sluš­nou prá­ci. I když to nesta­či­lo k tomu, aby se Saw V nestal po pre­mi­é­ře pro­za­tím nej­slab­ším dílem série.

Saw V defi­ni­tiv­ně nasta­vu­je fakt, že od Saw V do Saw VII bude Saw více­mé­ně fun­go­vat na prin­ci­pu seri­á­lu, kdy závěr před­cho­zí­ho dílu navá­že na úvod dal­ší­ho a na závěr ono­ho dal­ší­ho opět navá­že úvod ono­ho dal­ší­ho. Dává to ovšem do jis­té míry smy­sl. Rozpočty jed­not­li­vých dílů Saw byli rela­tiv­ně malé (v pří­pa­dě Saw V 10, 8 mili­o­nů dola­rů), vel­mi rych­le se rea­li­zo­va­li a násled­ně vydě­la­li ohrom­ný balík (v pří­pa­dě Saw V 113, 9 mili­o­nů dola­rů). Scenáristé už před­cho­zí­ho dílu Patrick Melton a Marcus Dunstan navíc u série zůsta­li až do sed­mé­ho dílu a dopře­du vymys­le­li něko­lik linek. Dopředu se tak sáze­lo na to, že Saw V sérii neza­kon­čí a kvů­li dal­ší­mu cli­f­fhan­ge­ru sérii jed­no­du­še neu­za­vře. Jenže vše­ho už v rám­ci Saw V bylo pros­tě pří­liš.

Identitu Jigsawa defi­ni­tiv­ně pře­bí­rá Mark Hoffman v podá­ní Costase Mandylora. Mandylor před­vá­dí cel­kem sluš­nou prá­ci, díky osob­ní tra­gic­ké udá­los­ti dostá­vá mini­mál­ně jed­nu scé­nu, kde sku­teč­ně doká­že pro­dat emo­ce a růz­né fla­shbac­ky opět tak tro­chu hor­kou nití spo­ju­je myto­lo­gii. Dá se při­tom rýpat do jis­tých men­ších dějo­vých děr a fak­tu, že i v tom­to pří­pa­dě by mož­ná bylo lep­ší, kdy­by byl Saw V preque­lem, kte­rý by se minu­los­ti Marka Hoffmana spo­je­né s Johnem Kramerem věno­val o pozná­ní víc. Především i pro­to, že je Tobin Bell ve své nej­slav­něj­ší roli pořád nadá­le skvě­lý a pro­to zamr­zí, že je ho ten­to­krát pocho­pi­tel­ně o pozná­ní méně.

Hlavní záplet­ka Saw V je poté roz­dě­le­na do dvou polo­vin: Jedna se opět točí kolem hry, kte­ré se ten­to­krát účast­ní pět obě­tí Skládačkového vra­ha a dru­há poté nava­zu­je na závěr Saw IV a nevy­hnu­tel­nou kon­fron­ta­ci Marka Hoffmana a agen­ta FBI Petra Strahma v podá­ní Scotta Pattersona. Háček s onou hlav­ní lin­kou, kte­rá spo­čí­vá v kon­fron­ta­ci mezi dvě­ma muži záko­na je poté jas­ný. Určitě by z téhle hry na koč­ku a na myš šlo vymlá­tit o pozná­ní víc. Jenže pak je vlast­ně otáz­ka co přes­ně. Jakmile se teh­dy od pas­tí pře­sko­čí k lin­ce Hoffmana a Strahma, celá tahle lin­ka tak tro­chu smr­dí tím, že se na ní nedá nic pořád­né­ho vlast­ně vysta­vit, dost mož­ná by ovšem šlo, kdy­by nešlo o Saw V. Saw V by totiž muse­la výraz­ně posko­čit jiným smě­rem a do jis­té míry by se mís­to horo­ru muse­la stát detek­tiv­ním thrille­rem. Změna žán­ru by mož­ná Saw 5 a celé sérii pro­spě­la, pět­ka ovšem spo­leč­ně se šest­kou půso­bí nej­ví­ce poci­tem, že se mimo pas­ti pří­liš pocho­du­je na roz­pá­le­né stře­še.

Alespoň pas­ti jsou ovšem nadá­le do jis­té míry zábav­né. Člověk sice musí mít pocho­pi­tel­ně žalu­dek na všech­nu tu bru­ta­li­tu, do jis­té míry ovšem v téhle sérii čtyř pas­tí fun­gu­je napě­tí a pře­de­vším se v závě­ru uká­že dal­ší poin­ta, kte­rá sedí ini­ci­a­ti­vě Johna Kramera. Ano, pas­ti už půso­bí sku­teč­ně tím dojmem, že tvůr­ci chtě­jí, aby byli ješ­tě více bru­tál­něj­ší a šoku­jí­cí, pasá­ži s past­mi ovšem fun­gu­jí a jen zamr­zí, že Hackl sice odvá­dí rela­tiv­ně sluš­nou prá­ci, Bousman před­tím ovšem uměl pra­co­vat s vizu­á­lem o pozná­ní lépe. Se srov­ná­vá­ním s Jamesem Wanem ani nemá cenu začí­nat.

Saw V odstar­to­va­lo dal­ší kapi­to­lu série Saw, kte­rá ovšem kdo­ví­jak potě­šu­jí­cí není a k rela­tiv­ně dob­rým časům série má dale­ko. Série se vyda­la rutin­něj­ší i jed­no­duš­ší ces­tou a i když to pořád mělo dale­ko k napros­té kata­stro­fě, pro­to­že tam byla pořád jis­tá pří­tom­nost schop­né­ho řemes­la a k pří­šer­ným horo­ro­vým pokra­čo­vá­ním to má furt dale­ko, dal­ší pokles byl znát. Saw V nicmé­ně ote­vře­lo dve­ře pro dal­ší pokra­čo­vá­ní a v kinech šlo pořád o úspěch. Šlo o pocho­pi­tel­nou sáz­kou na jis­to­tu, kte­rá zamr­zí jen v tom, že má k jed­nič­ce ješ­tě dál než dvoj­ka, troj­ka a čtyř­ka......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Lionsgate


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57660 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72629 KB. | 24.02.2024 - 20:35:04