Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Deník Bridget Jonesové

Deník Bridget Jonesové

Denik
Denik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Taky se Vám někdy zachtě­lo mít život jako v pohád­ce a v ruce držet flaš­ku teku­té­ho štěs­tí pro všech­ny pří­le­ži­tos­ti? Tak přes­ně takhle to nevy­pa­dá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdět­ná, bez chla­pa a s pří­šer­ně sexy šéfem, pro kte­ré­ho je napros­tý vzduch. Co z tako­vé­ho živo­ta vzejde? Nebyl by to osud, aby jí do ces­ty nepři­hrál něja­ké dob­ro­druž­ství, a i když je její život jeden vel­ký tra­pas za dru­hým, usmě­je se na ni štěs­tí hned dva­krát.

Bridget Jones si zahrá­la Reneé Zellweger, kte­rá ačko­liv kvů­li roli nabra­la pár kil, vypa­dá skvě­le. Do role práv­ní­ka Marka se obsa­dil Colin Firth, sice vypa­dá doce­la nud­ně, ale naše sym­pa­tie si roz­hod­ně zís­ká a kon­ku­ren­tem v živo­tě Bridget mu je Hugh Grant, kte­rý je v roli sexy pro­lha­né­ho šéfa, pros­tě hajz­lí­ka, kte­rý by uchvá­til kaž­dou sluš­nou i nesluš­nou ženu.

První zásah je v podo­bě mai­lo­vá­ní se šéfem díky krát­ké suk­ni, kte­rou si jed­nou vza­la do prá­ce a díky kte­ré si jí koneč­ně vši­ml a dru­há změ­na nasta­ne, když potká Marka, se kte­rým ji sezná­mí její neu­stá­le doha­zo­vač­ná mat­ka, kte­rá je zou­fa­lá z toho, že její dce­ra je stá­le vol­ná. V prv­ní chví­li vede šéf Daniel, se kte­rým se Bridget poz­dě­ji zaple­te do milost­né­ho román­ku a na Marka zane­vře, pro­to­že jí Daniel zalhal. Chvíli si uží­vá flirt a sex se šéfem, jen­že ne vždy se věci mají tak, jak to vypa­dá. Jednoho dne se vrá­tí z rodin­né akce a sta­ví se u Daniela, kde násled­ně obje­ví dám­ský svět­řík a najde v jeho kou­pel­ně ame­ric­kou pako­byl­ku, co jí ukradla chla­pa. Ve vyda­va­tel­ství se trá­pí, pro­to­že se na něj nechce dívat, tak si najde jinou prá­ci, nakou­pí si kni­hy, začne se sebou něco dělat a namlou­vá si, že jí bude skvě­le i bez chla­pa.

Z poza­dí pak vystu­pu­je sym­pa­tic­ký Mark, kte­rý sice při prv­ním setká­ní o Bridget mlu­vil dost neli­cho­ti­vě, ale i když ji uvi­dí v doce­la trap­ných situ­a­cích, začne ji mít rád a začne jí to dávat doce­la hez­ky nesmě­le naje­vo. Sice to dělá doce­la neob­rat­ně, ale svůj styl roz­hod­ně má. Když jí řek­ne, že ji má rád tako­vou, jaká je, začnou se věci dávat do pohy­bu. Bridget se poz­dě­ji sejde se sku­pi­nou jejích kama­rá­dů a když jim poví, co řekl, všich­ni jsou ohro­me­ni, pro­to­že tak krás­nou věc jí ješ­tě nikdo neřekl.
Blíží se Markova šan­ce, pro­to­že Bridget v nové prá­ci dosta­ne repor­táž o jeho kli­en­tech a jedi­ná ona dosta­ne pro­tekč­ní mož­nost udě­lat s nimi roz­ho­vor po tom, co se náho­dou pot­ka­jí v obcho­dě kou­sek od sou­du, kde se pro­ces konal. Bridget zazá­ří a roz­hod­ne se to osla­vit tím, že vyzkou­ší své kuli­nář­ské umě­ní a pozve kama­rá­dy na veče­ři. Staví se i Mark a spo­lu zpac­ka­nou veče­ří zachrá­ní, i když nako­nec podá­vá­jí mod­rou polév­ku a džem. Večeře pro­bí­há doce­la obstoj­ně, ale to by neby­la Bridget, aby se něco tak­zva­ně „nepo­dě­la­lo“. Zazvoní zvo­nek a pohád­ky je konec, pro­to­že zazvo­ní Daniel a začne Bridget motat hla­vu. Mark se naštve a ode­jde. Ale jenom na chví­li, po chvil­ce je zpět a pope­re se s Danielem. Bridget mu vyna­dá, pak vyna­dá i Danielovi a zase je sama.

Flinká se po bytě u rodi­čů a když dosta­ne pozvá­ní k Markovým rodi­čům, náho­dou se od mat­ky dozví, že to nebyl Mark, kdo pře­bral Danielovi snou­ben­ku, ale Daniel ji pře­bral Markovi a roz­hod­ne se jed­nat. Na osla­vě se totál­ně ztrap­ní, pro­to­že když se dozví, že se Mark chys­tá odjet, ublí­ží jí to a pře­de vše­mi řek­ne dost trap­nou řeč. Sebere se, odje­de do Londýna sla­vit Silvestra a Mark odje­de do Ameriky budo­vat kari­é­ru. Ještě štěs­tí, že má Bridget tak super kámo­še, pro­to­že pro ni dova­lí s nápa­dem, že poje­dou všich­ni do Paříže a per­fekt­ně si to tam uži­jou. Bridget už vyta­hu­je klí­če, že se sba­lí, ale kde se vzal, tu se vzal, sto­jí za ní Mark a napros­té roman­ti­ce dá koru­nu tím, když se chys­tá ji polí­bit.

Výlet se tedy neko­ná a Bridget pozve Marka naho­ru, kde si pře­čte úryv­ky z její­ho dení­ku, kde o něm píše dost ošk­li­vě. Odejde a Bridget za ním běží ve sve­tří­ku, v tenis­kách a kalhot­kách s hrů­zou v očích, pro­to­že si mys­lí, že jí zas opus­til. Potkají se před obchůd­kem, kde jí Mark kou­pil nový diář a koneč­ně se polí­bí. A pak že nee­xis­tu­jí šťast­né kon­ce.

Z rukou Sharon Maguire vyplu­la na povrch roman­tic­ká kome­die, kte­rá Vás vtáh­ne tak, že hodi­nu a půl sle­du­je­te děj, kde se zto­tož­ní­te s hrdin­kou a přes­to­že má film šťast­ný konec, i tak chce člo­věk vědet, jak to bude dál. To byl dob­rý záměr, při­pra­vit si divá­ky pro dvoj­ku. Film, kte­rý vydě­lal 281,929,795 dola­rů za to roz­hod­ně sto­jí.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Deník Bridget Jonesové na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32663 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71725 KB. | 14.07.2024 - 19:24:24