Kritiky.cz > Speciály > Top Gun

Top Gun

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Top Gun je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1986, kte­rý reží­ro­val Tony Scott a pro­du­ko­va­li Don Simpson a Jerry Bruckheimer ve spo­lu­prá­ci s Paramount Pictures. Scénář napsa­li Jim Cash a Jack Epps Jr. a byl inspi­ro­ván člán­kem s názvem „Top Guns“, kte­rý vyšel v časo­pi­se California o tři roky dří­ve. Ve fil­mu si zahrá­li Tom Cruise a Kelly McGillis, ve ved­lej­ších rolích se obje­vi­li Val Kilmer, Anthony Edwards a Tom Skerritt. Cruise hra­je poru­čí­ka Peta „Mavericka“ Mitchella, mla­dé­ho námoř­ní­ho let­ce na palubě leta­dlo­vé lodi USS Enterprise. On a jeho důstoj­ník pro rada­ro­vé zachy­ce­ní, LTJG Nick „Goose“ Bradshaw (Edwards), dosta­nou pří­le­ži­tost vycvi­čit se ve ško­le stí­ha­cích zbra­ní ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva na námoř­ní letec­ké sta­ni­ci Miramar v San Diegu v Kalifornii.

Top Gun byl uve­den do kin 16. květ­na 1986. Po svém uve­de­ní do kin zís­kal film od fil­mo­vých kri­ti­ků vesměs smí­še­né hod­no­ce­ní. Čtyři týd­ny po uve­de­ní se počet kin, kde se pro­mí­tal, zvý­šil o 45 pro­cent. I přes počá­teč­ní smí­še­né reak­ce kri­ti­ků se film stal obrov­ským komerč­ním hitem a při pro­dukč­ním roz­počtu 15 mili­o­nů dola­rů vydě­lal 356 mili­o­nů dola­rů. Film si v prů­bě­hu let udr­žel svou popu­la­ri­tu a v roce 2013 si vyslou­žil opě­tov­né uve­de­ní ve for­má­tu IMAX 3D. Soundtrack k fil­mu se navíc od té doby stal jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mo­vých soun­d­trac­ků a dosá­hl 9× pla­ti­no­vé cer­ti­fi­ka­ce. Film zís­kal Oscara i Zlatý gló­bus za píseň „Take My Breath Away“ v podá­ní sku­pi­ny Berlin. V roce 2015 vybra­la knihov­na Kongresu Spojených stá­tů ame­ric­kých film k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru, pro­to­že jej shle­da­la „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ným“.

Děj

Letec ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva LT Pete „Maverick“ Mitchell a jeho rada­ro­vý důstoj­ník (RIO) LTJG Nick „Goose“ Bradshaw, umís­tě­ný v již­ním Pacifiku na palubě USS Enterprise, léta­jí na letou­nu F-14A Tomcat. Během zachy­ce­ní dvou nepřá­tel­ských MiGů-28 (před­sta­vo­va­ných letou­ny USN F-5) Maverick rake­to­vě zamě­ří jeden z nich, zatím­co dru­hý nepřá­tel­ský letoun zamě­ří Maverickova kří­d­la, Cougara. Maverick ho zaže­ne, ale Cougar je tak otře­sen, že Maverick neu­po­slech­ne roz­ka­zů a odve­de ho zpět na leta­dlo­vou loď. Puma se vzdá­vá svých kří­del s odvo­lá­ním na své novo­ro­ze­né dítě, kte­ré nikdy nevi­děl. Maverick a Goose jsou vyslá­ni mís­to Cougara CAG „Stingerem“ na TOPGUN, námoř­ní ško­lu stí­ha­cích zbra­ní na námoř­ní letec­ké základ­ně Miramar.

Den před zahá­je­ním TOPGUNu Maverick za asi­s­ten­ce Goose neú­spěš­ně oslo­ví ženu v baru. Druhý den se dozví, že je to ast­ro­fy­zič­ka a civil­ní instruk­tor­ka TOPGUNu Charlotte „Charlie“ Blackwoodová. Ta se poz­dě­ji začne o Mavericka zají­mat, když se dozví o jeho obrá­ce­ném mané­v­ru s MiGem-28, kte­rý vyvra­cí infor­ma­ce ame­ric­kých zpra­vo­daj­ských slu­žeb o jeho výko­nech.

Při prv­ním Maverickově cvič­ném sesko­ku pora­zí instruk­to­ra LCDR Ricka „Jestera“ Heatherlyho, poru­ší hlav­ní pra­vi­dlo nasa­ze­ní bez­o­hled­ným letem a hned vzá­pě­tí násle­du­je dru­hý, když v maxi­mál­ní rych­los­ti „bzu­čí“ na řídi­cí věž. Maverick a Goose jsou pokárá­ni hlav­ním instruk­to­rem CDR Mikem „Viperem“ Metcalfem.

Soukromě Jester Viperovi řek­ne, že obdi­vu­je Maverickovy schop­nos­ti, ale neví, jest­li by mu důvě­řo­val jako spo­lu­hrá­či v boji. Nejlepší stu­dent LT Tom „Iceman“ Kazansky je jeho rival, kte­rý pova­žu­je Maverickův pří­stup za „poše­ti­lý“ a jeho létá­ní za „nebez­peč­né“, pro­to­že čas­to opouš­tí svůj tým a sle­du­je bez­o­hled­né cíle, tak­že je „nebez­peč­né“ s ním létat. Charlie ve tří­dě také nesou­hla­sí s jeho agre­siv­ní tak­ti­kou, ale v sou­kro­mí mu řek­ne, že obdi­vu­je jeho létá­ní, a ve svých hlá­še­ních to vyne­chá, aby skry­la své poci­ty; začnou spo­lu mít roman­tic­ký vztah.

Na výcvi­ku Hop 19 Maverick opus­tí své­ho wing­ma­na Hollywooda, aby pro­ná­sle­do­val Vipera, a ohro­mí Vipera svý­mi letec­ký­mi schop­nost­mi. Přesto je pora­žen, když jím mané­vru­je, aby ho jeho wing­man Jester mohl zeza­du zastře­lit, čímž demon­stru­je hod­no­tu týmo­vé prá­ce nad indi­vi­du­ál­ní. Jester veřej­ně řek­ne Maverickovi, že jeho létá­ní je vyni­ka­jí­cí, ale že by „nikdy neměl opouš­tět [své­ho] wing­ma­na.“

Maverick a Iceman, přímí kon­ku­ren­ti v boji o tro­fej TOPGUN, pro­ná­sle­du­jí A-4 v Hop 31. Součástí bodo­vá­ní kaž­dé­ho letu je čas potřeb­ný k ukon­če­ní kaž­dé­ho dogfi­gh­tu. Když si Iceman všim­ne, že během pro­ná­sle­do­vá­ní A-4 tahá čas, tak­že jeho cel­ko­vé skó­re zůstá­vá vyš­ší než Maverickovo, Maverick na něj zatla­čí, aby pře­ru­šil sou­boj s A-4 a sám ji sestře­lil. Jeho F-14 však pro­lét­ne Icemanovým trys­ko­vým opla­chem, dojde k výpad­ku obou moto­rů a pře­jde do nena­pra­vi­tel­né­ho plo­ché­ho výkru­tu. Maverick a Goose se kata­pul­tu­jí, ale Goose nara­zí hla­vou do odho­ze­né­ho vrch­lí­ku letou­nu a zahy­ne.

Vyšetřovací komi­se zba­ví Mavericka odpo­věd­nos­ti za Goosovu smrt, ale on je pře­mo­žen poci­tem viny a otře­sen. Charlie a ostat­ní se ho sna­ží utě­šit, ale on zva­žu­je, že skon­čí. Hledá radu u Viper , kte­rá slou­ži­la s Maverickovým otcem Dukem Mitchellem na USS Oriskany a účast­ni­la se letec­ké bitvy v době viet­nam­ské vál­ky, kde byl zabit. Na roz­díl od ofi­ci­ál­ních zpráv, kte­ré Mitchella viní, Viper tvr­dí, že zemřel hrdin­sky. Říká mu, že může uspět, pokud zno­vu zís­ká sebe­dů­vě­ru. Maverick se roz­hod­ne absol­vo­vat a Iceman vyhra­je tro­fej TOPGUN.

Viper a Jester nasa­dí na absol­vent­ském večír­ku někte­ré z nově pro­mo­va­ných let­ců. Iceman, Hollywood a Maverick jsou oka­mži­tě vyslá­ni na Enterprise kvů­li „kri­zo­vé situ­a­ci“, kdy posky­tu­jí letec­kou pod­po­ru při záchra­ně SS Layton, zne­škod­ně­né komu­ni­kač­ní lodi, kte­rá se dosta­la do nepřá­tel­ských vod.

Maverick a Merlin (býva­lý RIO Cougar) jsou zálo­hou pro F-14, kte­ré pilo­tu­jí Iceman a Hollywood, při­čemž Iceman se obá­vá o Maverickův psy­chic­ký stav. Při násled­ném nepřá­tel­ském stře­tu se šes­ti MiGy je Hollywood sestře­len; Maverick je kvů­li selhá­ní kata­pul­tu vyškrá­bán sám a málem ustou­pí, když nara­zí na okol­nos­ti podob­né těm, kte­ré způ­so­bi­ly smrt Goose.

Konečně se při­po­jí k Icemanovi, Maverick ho odmí­tá nechat bez wing­ma­na a sestře­lí tři MiGy. Iceman také jeden sestře­lí a zby­lé dva prcha­jí. Po tri­um­fál­ním návra­tu na Enterprise k sobě pilo­ti sdí­le­jí nově naby­tý respekt. Maverick hodí Goosovy psí znám­ky přes palu­bu, pro­to­že se smí­řil sám se sebou i se smr­tí své­ho pří­te­le.

Pokud mu nabíd­nou jaký­ko­li úkol, vrá­tí se Maverick k TOPGUNu jako instruk­tor. V baru v Miramaru se zno­vu setká­vá s Charlie.

Obsazení

-Tom Cruise jako LT Pete „Maverick“ Mitchell, pilot ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva

-Kelly McGillisová jako Charlotte „Charlie“ Blackwoodová, instruk­tor­ka Top Gunu a Maverickova lás­ka. Postava je zalo­že­na na sku­teč­né oso­bě, Christine Foxové, kte­rá pra­co­va­la na letec­ké sta­ni­ci námoř­ní pěcho­ty Miramar.

-Val Kilmer jako LT Tom „Iceman“ Kazansky, jeden ze stu­den­tů Top Gunu a Maverickův rival, kte­rý se stal jeho par­ťá­kem. Kilmer původ­ně ve fil­mu hrát nechtěl.

-Anthony Edwards jako LTJG Nick „Goose“ Bradshaw, Maverickův důstoj­ník pro rada­ro­vý záchyt a nej­lep­ší pří­tel.

-Tom Skerritt jako CDR Mike „Viper“ Metcalf, velí­cí důstoj­ník a instruk­tor Top Gunu. Veterán viet­nam­ské vál­ky, kte­rý slou­žil s Dukem Mitchellem, Maverickovým otcem.

-Michael Ironside jako LCDR Rick „Jester“ Heatherly, námoř­ní letec a instruk­tor Top Gunu

-John Stockwell jako LT Bill „Cougar“ Cortell, Maverickův býva­lý par­ťák

-Barry Tubb jako LTJG Leonard „Wolfman“ Wolfe, holly­wo­od­ský důstoj­ník pro zachy­ce­ní rada­ru

-Rick Rossovich jako LTJG Ron „Slider“ Kerner, Icemanův rada­ro­vý záchyt­ný důstoj­ník

-Tim Robbins jako LTJG Sam „Merlin“ Wells, rada­ro­vý záchyt­ný důstoj­ník Cougara (poz­dě­ji Maverickův během vyvr­cho­le­ní)

-Clarence Gilyard jako LTJG Marcus „Sundown“ Williams, rada­ro­vý záchyt­ný důstoj­ník Chippera (poz­dě­ji Maverickův během kon­ce výcvi­ku)

-Whip Hubley jako LT Rick „Hollywood“ Neven, stu­dent z Top Gunu a Icemanův wing­man během vyvr­cho­le­ní výcvi­ku

-James Tolkan jako CDR Tom „Stinger“ Jardian, veli­tel USS Enterprise Carrier Air Group

-Meg Ryan jako Carole Bradshaw, Gooseova man­žel­ka

-Adrian Pasdar jako LT Charles „Chipper“ Piper, námoř­ní­ho let­ce a stu­den­ta fil­mu Top Gun

Produkce

Vývoj

Primární inspi­ra­cí pro film byl člá­nek Ehuda Yonaye „Top Guns“ z květ­no­vé­ho čís­la časo­pi­su California z roku 1983, kte­rý obsa­ho­val letec­ké foto­gra­fie teh­dej­ší­ho nad­po­ru­čí­ka Charlese „Heatera“ Heatleyho. Článek podrob­ně popi­so­val život stí­ha­cích pilo­tů na námoř­ní letec­ké sta­ni­ci Miramar v San Diegu, kte­rá si sama říká „Fightertown USA“. Řada sce­náris­tů údaj­ně pro­jekt odmít­la. Bruckheimer a Simpson si nako­nec naja­li Jima Cashe a Jacka Eppse Jr., aby napsa­li prv­ní ver­zi. Eppsovy výzkum­né meto­dy zahr­no­va­ly účast na něko­li­ka odtaj­ně­ných kur­zech Topgun v Miramaru a zís­ká­ní zku­še­nos­tí díky letu v letou­nu F-14. První návrh na Bruckheimera a Simpsona neza­pů­so­bil a je pova­žo­ván za v mno­ha ohle­dech vel­mi odliš­ný od koneč­né­ho pro­duk­tu. Tony Scott byl najat k režii na zákla­dě rekla­my, kte­rou počát­kem 80. let nato­čil pro švéd­skou auto­mo­bil­ku Saab, kde je zob­ra­zen Saab 900 tur­bo závo­dí­cí se stí­hač­kou Saab 37 Viggen.

Herec Matthew Modine odmí­tl roli Petea Mitchella (tu dostal Tom Cruise), pro­to­že měl pocit, že pro-vojenský postoj fil­mu je v roz­po­ru s jeho poli­ti­kou. Do role Charlieho byla zva­žo­vá­na Julianne Phillips, kte­rá měla pro­vést kame­ro­vé zkouš­ky po boku Toma Cruise.

Producenti chtě­li, aby jim při výro­bě fil­mu pomá­ha­lo ame­ric­ké námoř­nic­tvo. Námořnictvo mělo vliv v sou­vis­los­ti se schva­lo­vá­ním scé­ná­ře, což ved­lo k pro­ve­de­ní změn. Úvodní sou­boj byl pře­su­nut do mezi­ná­rod­ních vod namís­to Kuby, byl zmír­něn jazyk a vyřa­ze­na byla také scé­na, kte­rá zahr­no­va­la havá­rii na palubě leta­dlo­vé lodi. Maverickův milost­ný zájem byl také změ­něn z pod­dů­stoj­ni­ce námoř­nic­tva na civil­ní smluv­ní part­ner­ku námoř­nic­tva, a to kvů­li záka­zu brat­říč­ko­vá­ní mezi důstoj­ní­ky a pod­dů­stoj­ní­ky ame­ric­ké armá­dy. Postava „Charlie“ také nahra­di­la instruk­tor­ku aero­bi­ku z prv­ní ver­ze jako milost­ný zájem pro Mavericka poté, co byla pro­du­cen­tům před­sta­ve­na Christine „Legs“ Foxová, civil­ní mate­ma­tič­ka zaměst­na­ná v Centru pro námoř­ní ana­lý­zy jako spe­ci­a­list­ka na námoř­ní vzduš­nou nad­vlá­du (MAS), kte­rá vyví­jí tak­ti­ku obra­ny leta­dlo­vých lodí.

Jako tech­nic­ký porad­ce ve fil­mu půso­bil kon­tra­ad­mi­rál Pete „Viper“ Pettigrew, býva­lý letec námoř­nic­tva, vete­rán viet­nam­ské vál­ky a instruk­tor Topgunu, kte­rý se ve fil­mu také obje­ví jako Charlieho kole­ga.

Filmování

F-14A Tomcaty stí­ha­cích letek VF-51 „Screaming Eagles“ a VF-111 „Sundowners“ a F-5E/F Tiger II z Navy Fighter Weapons School

Námořnictvo dalo pro film k dis­po­zi­ci něko­lik letou­nů ze stí­ha­cí let­ky F-14 VF-51 „Screaming Eagles“ (kte­rou Mike „Viper“ Metcalf zmi­ňu­je ve scé­ně u sebe doma). Paramount pla­til až 7 800 dola­rů za hodi­nu (což dnes odpo­ví­dá 19 700 dola­rům) za pali­vo a dal­ší pro­voz­ní nákla­dy, kdy­ko­li leta­dla léta­la mimo své běž­né povin­nos­ti. Záběry ze sek­ven­cí na leta­dlo­vé lodi byly nato­če­ny na palubě USS Enterprise, kde se obje­vi­ly letou­ny z letek F-14 VF-114 „Aardvarks“ a VF-213 „Black Lions“. Většina zábě­rů z leto­vé palu­by leta­dlo­vé lodi před­sta­vo­va­la běž­ný pro­voz leta­del a fil­mo­vý štáb musel brát, co se dalo, s výjim­kou občas­ných prů­le­tů, kte­ré si fil­mo­vý štáb vyžá­dal. Během natá­če­ní chtěl reži­sér Tony Scott natá­čet při­stá­va­jí­cí a star­tu­jí­cí leta­dla, pod­sví­ce­ná slun­cem. Během jed­né kon­krét­ní natá­če­cí sek­ven­ce veli­tel lodi změ­nil kurz lodi, čímž se změ­ni­lo svět­lo. Když se Scott zeptal, zda mohou pokra­čo­vat v před­cho­zím kur­zu a rych­los­ti, veli­tel mu ozná­mil, že oto­če­ní lodi a pokra­čo­vá­ní v kur­zu sto­jí 25 000 USD (v pře­poč­tu 63 000 Kč dnes). Scott vypsal kapi­tá­no­vi leta­dlo­vé lodi šek na 25 000 USD, aby mohl loď oto­čit a mohl pokra­čo­vat v natá­če­ní dal­ších pět minut.

Natáčení a klap­ka Top Gunu 5. čer­ven­ce 1985

Budoucí ast­ro­naut NASA Scott Altman pilo­to­val letoun F-14 při mno­ha kaska­dér­ských scé­nách fil­mu, pro­to­že v době natá­če­ní byl nedáv­no umís­těn na NAS Miramar. Altman byl pilo­tem, kte­rý ve zná­mé úvod­ní sek­ven­ci fil­mu „hází ptá­kem“, a také pilo­to­val letoun, kte­rý v prů­bě­hu fil­mu „bzu­čí na věži“.

Většina sek­ven­cí mané­v­ro­vá­ní letou­nů nad zemí byla nato­če­na na námoř­ní letec­ké sta­ni­ci Fallon v Nevadě pomo­cí pozem­ních kamer. Záběry vzduch-vzduch byly nato­če­ny pomo­cí letou­nu Learjet, kte­rý pilo­to­val vyná­lez­ce spo­leč­nos­ti Astrovision a legen­dár­ní pilot Clay Lacy (jeho jmé­no je v závě­reč­ných titul­cích chyb­ně uve­de­no jako „Clay Lacey“). Společnost Grumman, výrob­ce letou­nu F-14, byla Paramount Pictures pově­ře­na vytvo­ře­ním kame­ro­vých modu­lů, kte­ré měly být umís­tě­ny na letou­nu a kte­ré moh­ly být namí­ře­ny buď na před­ní, nebo na zad­ní část letou­nu, což umož­ňo­va­lo zábě­ry zven­čí ve vel­ké výš­ce.

Fiktivní nepřá­tel­ský letoun MIG-28 byl ztvár­něn letou­nem Northrop F-5.

Restaurace a bar Kansas City Barbeque v San Diegu slou­ži­ly jako mís­to natá­če­ní dvou scén (natá­če­lo se v čer­ven­ci 1985). V prv­ní scé­ně Goose a Maverick zpí­va­jí „Great Balls of Fire“, zatím­co sedí u kla­ví­ru. V restau­ra­ci se natá­če­la i závě­reč­ná scé­na, v níž je z juke­bo­xu restau­ra­ce sly­šet píseň „You’ve Lost That Lovin“ Feeling“. Obě scé­ny se natá­če­ly postup­ně. Po uve­de­ní fil­mu se v restau­ra­ci shro­máž­di­lo znač­né množ­ství pamá­tek z fil­mu, dokud 26. červ­na 2008 nezni­čil vel­kou část restau­ra­ce požár kuchy­ně. Některé pamá­teč­ní před­mě­ty a rekvi­zi­ty, včet­ně původ­ní­ho kla­ví­ru pou­ži­té­ho ve fil­mu, požár pře­ži­ly a restau­ra­ce byla zno­vu ote­vře­na v lis­to­pa­du 2008.

Renomovaný akro­ba­tic­ký pilot Art Scholl byl najat, aby pro film natá­čel za letu. Původní scé­nář počí­tal s plo­chou otoč­kou, kte­rou měl Scholl pro­vést a zachy­tit na kame­ru v leta­dle. Letadlo bylo pozo­ro­vá­no při otá­če­ní v návra­to­vé výš­ce, v té době Scholl vysí­lač­kou ozná­mil: „Mám pro­blém...“. Mám sku­teč­ný pro­blém.“ Z výkru­tu se nedo­ká­zal dostat a 16. září 1985 se zří­til se svým dvou­ploš­ní­kem Pitts Special do Tichého oce­á­nu u pobře­ží již­ní Kalifornie poblíž Karlových Varů. Schollovo tělo ani jeho letoun se nena­šly, tak­že ofi­ci­ál­ní pří­či­na neho­dy zůsta­la nezná­má. Film Top Gun byl věno­ván Schollově památ­ce.

Film byl nato­čen ve for­má­tu Super 35, pro­to­že ana­morf­ní objek­ti­vy byly pří­liš vel­ké na to, aby se vešly do kok­pi­tů stí­ha­ček, a také kame­ry by při mané­v­ro­vá­ní stí­ha­ček na boku vypa­dá­va­ly z držá­ků.

Natáčení po skon­če­ní natá­če­ní Top Gunu koli­do­va­lo s fil­mem Made in Heaven, v němž hrá­la McGillisová s hně­dý­mi vla­sy. Tvůrci Top Gunu byli nuce­ni její bar­vu vla­sů skrýt, což napří­klad ved­lo k tomu, že ve scé­ně natá­če­né ve výta­hu byla McGillisová v base­ballo­vé čepi­ci.

Hudba

Další infor­ma­ce: „V Top Gunu se natá­če­lo v kali­forn­ském výta­hu, kde se McGillisová obje­vi­la v base­ballo­vé čepi­ci: Top Gun (soun­d­track)

Soundtrack k fil­mu Top Gun je jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších soun­d­trac­ků sou­čas­nos­ti, kte­rý zís­kal 9× pla­ti­no­vou cer­ti­fi­ka­ci a v létě a na pod­zim roku 1986 byl pět týd­nů bez pře­stáv­ky na prv­ním mís­tě žeb­říč­ku Billboard Hot 200 alb. Harold Faltermeyer, kte­rý před­tím spo­lu­pra­co­val s Jerrym Bruckheimerem i Donem Simpsonem na fil­mu Policajt z Beverly Hills, dostal od Bruckheimera před začát­kem natá­če­ní scé­nář k fil­mu Top Gun. Giorgio Moroder a Tom Whitlock se podí­le­li na mno­ha pís­ních včet­ně osca­ro­vé „Take My Breath Away“. Kenny Loggins na soun­d­trac­ku nazpí­val dvě pís­ně: „Playing with the Boys“ a „Danger Zone“. Berlin nahrál píseň „Take My Breath Away“, kte­rá poz­dě­ji zís­ka­la řadu oce­ně­ní a posla­la sku­pi­nu k mezi­ná­rod­ní­mu uzná­ní. Po vydá­ní Logginsova sin­g­lu „Danger Zone“ pro­dej alba prud­ce vzros­tl a jen ve Spojených stá­tech se ho pro­da­lo 7 mili­o­nů kusů. Při opě­tov­ném vydá­ní soun­d­trac­ku v roce 2000 byly při­dá­ny dvě pís­ně, kte­ré byly z původ­ní­ho alba vyne­chá­ny (a byly vydá­ny mno­ho let před nato­če­ním fil­mu): „Great Balls of Fire“ od Jerryho Lee Lewise a „You’ve Lost That Lovin“ Feelin“ “ od The Righteous Brothers. Na soun­d­trac­ku se obje­vi­ly také sklad­by „Top Gun Anthem“ a „Memories“ od Faltermeyera, při­čemž na prv­ní z nich se podí­lel i Steve Stevens.

O dal­ších uměl­cích se uva­žo­va­lo, ale pro­jek­tu soun­d­trac­ku se nezú­čast­ni­li. Bryan Adams byl zva­žo­ván jako poten­ci­ál­ní kan­di­dát, ale odmí­tl se podí­let, pro­to­že měl pocit, že film osla­vu­je vál­ku. Skupina Toto měla původ­ně nahrát píseň „Danger Zone“ a pro soun­d­track také napsa­la a nahrá­la píseň „Only You“. Došlo však ke spo­ru mezi práv­ní­ky sku­pi­ny Toto a pro­du­cen­ty fil­mu, což Logginsovi vydláž­di­lo ces­tu k nahrá­ní „Danger Zone“ a sklad­ba „Only You“ byla z fil­mu zce­la vypuš­tě­na.

Vydání

Kino

Premiéra fil­mu se kona­la 12. květ­na 1986 v New Yorku, dal­ší se kona­la 15. květ­na v San Diegu.

Ve Spojených stá­tech a Kanadě byl film uve­den do kin v 1028 kinech 16. květ­na 1986, týden před víken­dem Memorial Day, což bylo v té době pova­žo­vá­no za hazard.

Domácí média

Kromě kasov­ní­ho úspě­chu trhl Top Gun dal­ší rekor­dy na teh­dy ješ­tě se roz­ví­je­jí­cím trhu s domá­cím videem. Jednalo se o prv­ní nově vyda­ný trhák na video­ka­ze­tě, jehož cena byla pou­hých 26,95 dola­rů, a díky masiv­ní mar­ke­tingo­vé kam­pa­ni za 8 mili­o­nů dola­rů, včet­ně rekla­my na diet­ní Pepsi s téma­ti­kou Top Gunu, byla poptáv­ka po fil­mu v před­pro­de­ji tako­vá, že se film stal nej­pro­dá­va­něj­ší video­ka­ze­tou v his­to­rii toho­to odvět­ví jen na zákla­dě předob­jed­ná­vek - před uve­de­ním na trh 10. břez­na 1987 bylo objed­ná­no přes 1,9 mili­o­nu kusů. Nakonec se ho pro­da­lo rekord­ních 2,9 mili­o­nu kusů.

Film byl popr­vé vydán v USA na DVD pod hla­vič­kou Paramount Pictures 21. říj­na 1998 a obsa­ho­val film jak v širo­ko­úh­lé (nea­na­morf­ní Univisium 2,00:1), tak v celo­ob­ra­zov­ko­vé (open mat­te) ver­zi. Úspěch fil­mu Top Gun na domá­cím videu se opět pro­je­vil v sil­ném pro­de­ji DVD, kte­rý byl ješ­tě pod­po­řen vydá­ním spe­ci­ál­ní sbě­ra­tel­ské dvou­dis­ko­vé edi­ce na DVD 14. pro­sin­ce 2004, a to jak ve ver­zi Widescreen (ana­morf­ní 2,39:1), tak ve ver­zi Full Screen (open mat­te), kte­rá obsa­hu­je nové bonu­sy. Speciální funk­ce zahr­nu­jí audi­o­ko­men­tář Bruckheimera, Tonyho Scotta a námoř­ních odbor­ní­ků, čty­ři hudeb­ní video­kli­py včet­ně „Top Gun Anthem“ a „Take My Breath Away“, šes­ti­díl­ný doku­ment o natá­če­ní fil­mu Top Gun a his­to­ric­kou gale­rii s roz­ho­vo­ry, zábě­ry ze záku­li­sí a výcvi­ku pře­ži­tí.

Posléze byl film popr­vé vydán na spe­ci­ál­ní sbě­ra­tel­ské edi­ci Blu-ray 29. čer­ven­ce 2008 se stej­ný­mi doplň­ko­vý­mi funk­ce­mi jako před­cho­zí DVD z roku 2004. Dvoudisková limi­to­va­ná 3D kopie byla vydá­na 19. úno­ra 2013. Remasterovaná ver­ze fil­mu na dis­ku Blu-ray a digi­tál­ní kopii vyšla 19. květ­na 2019 u spo­leč­nos­ti Paramount Movies. Film Top Gun vyšel v USA na remaste­ro­va­ném Blu-ray a 4K Ultra HD 19. květ­na 2020 se dvě­ma nový­mi spe­ci­ál­ní­mi bonu­sy s názvy The Legacy of Top Gun a On Your Six:

Top Gun se v týd­nu kon­čí­cím 31. květ­na 2022 dostal na prv­ní mís­to ofi­ci­ál­ní­ho brit­ské­ho fil­mo­vé­ho žeb­říč­ku zalo­že­né­ho na pro­de­jích DVD, Blu-Ray a sta­ho­vá­ní.

Reedice v IMAX 3D

Top Gun byl 8. úno­ra 2013 na šest dní zno­vu uve­den v IMAX 3D. Čtyřminutová ukáz­ka z kon­ver­ze, obsa­hu­jí­cí leto­vou sek­ven­ci „Danger Zone“, byla pro­mí­tá­na na Mezinárodním sjez­du tele­viz­ních tvůr­ců v Amsterdamu v roce 2012.

Redakce v roce 2021

Top Gun byl zno­vu vydán v Dolby Cinema a pro­mí­tán spo­leč­nos­tí AMC Theatres na 153 plát­nech 13. květ­na 2021. Během prv­ní­ho víken­du vydě­lal cel­kem 248 000 dola­rů a umís­til se na 10. mís­tě. Za deset dní vydě­lal cel­kem 433 000 dola­rů.

Recepce

Box office

Film se rych­le stal úspěš­ným a byl nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1986. Trvalo šest měsí­ců, než počet jeho kin kle­sl pod úro­veň pre­mi­é­ro­vé­ho týd­ne. O prv­ním víken­du se stal jed­nič­kou s výděl­kem 8,2 mili­o­nu dola­rů a na domá­cím trhu dosá­hl cel­ko­vé­ho výděl­ku 176,8 mili­o­nu dola­rů a na mezi­ná­rod­ním 177 mili­o­nů dola­rů, což v celo­svě­to­vém měřít­ku čini­lo 353,8 mili­o­nu dola­rů. V Severní Americe se při prv­ním uve­de­ní do kin pro­da­lo odha­dem 47,65 mili­o­nu vstu­pe­nek.

Při reprí­ze v kině IMAX v roce 2013 film vydě­lal dal­ší 3 mili­o­ny dola­rů a při reprí­ze v roce 2021 dal­ších 471 982 dola­rů, čímž se jeho domá­cí trž­by vyšpl­ha­ly na 180,3 mili­o­nu dola­rů a celo­svě­to­vé na 357,3 mili­o­nu dola­rů.

Kritické ohlasy

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě recen­zí od 71 kri­ti­ků hod­no­ce­ní 56 s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,9/10. Souhlas kri­ti­ků na této webo­vé strán­ce uvá­dí: „Ačkoli obsa­hu­je jed­ny z nej­pa­mát­něj­ších a nej­e­lek­trič­těj­ších letec­kých zábě­rů nato­če­ných s odbor­ným citem pro akci, Top Gun nabí­zí pří­liš málo pro nedo­spě­lé divá­ky, kte­ří by moh­li pře­kous­nout, když jeho hrdi­no­vé nejsou ve vzdu­chu.“ (více) Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě hod­no­ce­ní 15 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 50 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A“ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert z dení­ku Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu 2,5 hvěz­dič­ky ze 4 a uve­dl: „Filmy jako Top Gun se těž­ko hod­no­tí, pro­to­že dob­ré čás­ti jsou tak dob­ré a špat­né čás­ti jsou tak neú­pros­né. Psí sou­bo­je jsou napros­to nej­lep­ší od dob elek­tri­zu­jí­cích letec­kých scén Clinta Eastwooda ve Firefoxu. Ale pozor na scé­ny, ve kte­rých spo­lu lidé mlu­ví.“ Americká fil­mo­vá kri­tič­ka Pauline Kaelová k tomu pozna­me­na­la: „Když je McGillisová mimo plát­no, je film nablýska­nou homoero­tic­kou rekla­mou: pilo­ti se pro­me­ná­du­jí v šat­ně a ruč­ní­ky jim nejis­tě visí od pasu. Jako by muž­nost byla nově defi­no­vá­na jako to, jak vypa­dá mla­dý muž s napůl svle­če­ným oble­če­ním, a jako by nar­cis­mus byl tím, o čem je být bojov­ní­kem.“


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © Paramount Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,98033 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72235 KB. | 21.02.2024 - 08:47:20