Kritiky.cz > Recenze knih > Útěk na venkov-zelené kopce, voňavé louky a spousta psí lásky

Útěk na venkov-zelené kopce, voňavé louky a spousta psí lásky

138463 Kniha Utek na venkov Caplinova Grada 350 0 fit
138463 Kniha Utek na venkov Caplinova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ces­to­vá­ní? Milujete romá­ny Julie Caplinové? Chtěla bych se s vámi podě­lit o svůj čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Útěk na ven­kov, kte­rý má vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

Ella pra­cu­je jako ilu­strá­tor­ka dět­ských kní­žek a odjíž­dí na ven­kov hlí­dat dům své tety Magdy. Neví, jak nalo­žit se svým živo­tem. S pří­te­lem to pří­liš nekla­pe, on si chce dát pau­zu, Ella se chce na ven­ko­vě roz­hod­nout, co má dál dělat. Myšlenky tak nějak utří­dit a popře­mýš­let, zda návrat do měs­ta bude to pra­vé. V domě na ní čeká nád­her­ná fen­ka Tess, o kte­rou se má sta­rat. Je totiž tety Magdy. Přestože nemá s pej­sky žád­nou zku­še­nost, pus­tí se do toho s vel­kou ver­vou a díky tomu postup­ně zapo­mí­ná na sta­ros­ti, kte­ré si s sebou z měs­ta dovez­la. Postupně se dozví­dá, že pes není tety Magdy, ale její mamin­ka to na ni tak nějak při­pra­vi­la, aby tam neby­la tak sama. Ella se postup­ně sží­vá s živo­tem na ves­ni­ci, kte­rý je odliš­ný od toho měst­ské­ho, na kte­rý byla zvyk­lá. Lidé si tak nějak nebe­rou ser­vít­ky, o všem zde všich­ni všech­no ví, vzá­jem­ně se navště­vu­jí, aniž by si vůbec uvě­do­mo­va­li, zda to něko­mu vadí. Potkává se zde i s mrzu­tým zvě­ro­lé­ka­řem Devonem, kte­rý ji pomá­há s fen­kou Tess. Ten musel pře­vzít sou­kro­mou pra­xi za své­ho otce a není mu to též  po chu­ti. Jak si mohou Devon a Ella být pro­spěš­ní? Podaří se Elle svůj život vyře­šit? Tak to už se nech­te pře­kva­pit, více vám totiž nepro­zra­dím. Pusťte se do báječ­né­ho čte­ní, kte­ré vás chyt­ne za srd­ce již od prv­ní stra­ny.

Román byl nád­her­ný. Knihy Julie Caplinové mám moc ráda a musím říci, že mě opět nezkla­ma­la. Úžasné líče­ní děje, zají­ma­vá záplet­ka v nád­her­ném pro­stře­dí plné zele­ných kop­ců i voňa­vých luk a k tomu lás­ka, co více si může­te přát.

Obálka kni­hy mě veli­ce zau­ja­la. Působí na mě vel­mi klid­ným a vyrov­na­ným dojmem. Zelené kop­ce, voňa­vé lou­ky a spous­ta psí lás­ka vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Tak jak na mě krás­ně titul­ní strán­ka zapů­so­bi­la, tako­vý byl i pří­běh. Pozitivní, milý, kte­rý vás nene­chá jen tak spát. Všechny kni­hy Julie Caplinové se pyš­ní krás­ný­mi pře­ba­ly. Útěk na ven­kov je na tom úpl­ně stej­ně.

Co vás v kni­ze může mile pře­kva­pit? Především pou­ta­vé vyprá­vě­ní Julie Caplinové, její obrov­ská zna­lost pro­stře­dí, o kte­rém píše se vám budou moc líbit. Román se mně moc líbil. Doporučím ho všem milov­ní­kům zví­řat, pře­de­vším psů, těm co milu­jí romá­ny Julie Caplinové i všem roman­tic­kým duším.

Humorný pří­běh, o lás­ce, o hle­dá­ní sebe sama, plný psí lás­ky na ven­kov­ských lou­kách.

Ukázka z kni­hy:

„Vy tam! Dobrý den. Ano, vy.“

Ella se zasta­vi­la, už nedo­ká­za­la před­stí­rat, že na ni ta žena nemlu­ví, dost mož­ná pro­to, že byla jedi­nou oso­bou na nemoc­nič­ní chod­bě.

„Ella, že ano? Ta uměl­ky­ně.!

Ella při­kýv­la.

„Já jsem Audrey.“ Oznámila to tak pří­mo­ča­ře, jako by Ella měla vědět. kdo je, což samo­zřej­mě díky Bets vědě­la. Bohužel nemě­la šan­ci utéct, jak jí kama­rád­ka hor­li­vě dopo­ru­čo­va­la.

„Dobrý den,“ odpo­vě­dě­la Ella sla­bým hla­sem. Slavná Audrey vypa­da­la napros­to neškod­ně a vůbec se nepo­do­ba­la drs­né žen­ské, před kte­rou jí Bets varo­va­la. V ele­gant­ních botách na níz­kém pod­pat­ku, suk­ni do půli lýtek, jed­no­znač­ně znač­ky Marks a Spencer, a vel­mi ele­gant­ním vypa­so­va­ném sáč­ku vypa­da­la spíš jako přá­tel­ská, okouz­lu­jí­cí babič­ka. Ve vel­kých mod­rých očích za brý­le­mi se zla­tý­mi obrouč­ka­mi, beze­lstných a pří­vě­ti­vých, to jis­kři­lo vře­lý­mi, ale roz­hod­ně zlo­my­sl­ný­mi úmys­ly.

„Byla jste za Georgem? Jak se mu daří? Slyšela jsem, že měl něja­kou sla­bost.“

„Je-“

„Musela jsem vás pozdra­vit. Bylo ode mě vel­mi nedba­lé, že jsem k vám ješ­tě neza­sko­či­la na návště­vu, ačko­li Bets se o vás jis­tě dob­ře sta­rá. Slíbila jsem Magdě, že na vás dohléd­nu. Jenže v posled­ních týd­nech jsem měla moc prá­ce.“

Několik slov o autor­ce:

Julie Caplinová je závis­lá na ces­to­vá­ní a dob­rém jíd­le. Neustále se sna­ží vypá­t­rat doko­na­lý gin a je až nezdra­vě vybí­ra­vá, co se skle­nic, toni­ku a ozdob týče. Mezi ochut­náv­ka­mi ginu napsa­la svůj prv­ní román, kte­rý se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha měst, jež během živo­ta pozna­la.

Jako PR ředi­tel­ka se něko­lik let potlou­ka­la po Evropě a bra­la nej­lep­ší žur­na­lis­ty zabý­va­jí­cí se jíd­lem a pitím na novi­nář­ské exkur­ze (tak­zva­né slu­žeb­ní ces­ty), aby ochut­na­li gastro­no­mic­ké pochout­ky v nej­růz­něj­ších měs­tech v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku, Dánsku a Švýcarsku. Byla to nároč­ná prá­ce, ale někdo to dělat musel. A prá­vě tyto exkur­ze se sta­ly inspi­ra­cí k napsá­ní série Romantické útě­ky.

Autor: Julie Caplinová

Přeložila: Michaela Martinová

Žánr: román pro ženy, belet­rie

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3846-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83944 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72326 KB. | 19.05.2024 - 20:18:10