Kritiky.cz >

Psí štěstí-pohodová romance

Moře, nád­her­né plá­že, šumě­ní vln, heb­ká psí srst, to vše může­te zažít v novin­ce Petry Schierové s názvem Psí štěs­tí, vyda­la ji Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kni­ha by... Read more »

DOPIS Z MNICHOVA

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova.  Tato... Read more »

Světlo nad oceánem-když se z hlubin vynoří ztroskotaná loď, vyplouvají i dávná tajemství

Máte rádi tajem­ství? Milujete romá­ny Mary Ellen Taylor a hukot moře? Román Světlo nad oce­á­nem je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách.  Ivy se vra­cí do... Read more »

Tragický konec talentovaného herce: Život a odkaz Christiana Olivera

Dne 3. břez­na 1972 se v Celle naro­dil Christian Oliver, kte­rý vyros­tl ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho herec­ká kari­é­ra zača­la v Německu, kde zís­kal pozor­nost díky fil­mu „Bomby pod Berlínem“. Širší veřej­nos­ti... Read more »

Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Láska v Positanu, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní.... Read more »

Údolí snů- najde štěstí v novém domově?

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové? Chcete zažít napí­na­vý pří­běh o vel­mi sil­né ženě? Pojďte se tedy spo­leč­ně se mnou podí­vat na ten­to veli­ce emo­tiv­ní román, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce... Read more »

Vinice v Provence- příjemné letní čtení

Víno, nád­her­ná kra­ji­na Provence i tato kni­ha k sobě urči­tě pat­ří. Ruth Kelly si pro vás při­pra­vi­la doko­na­lé let­ní čte­ní, kte­ré vám pomů­že zapo­me­nout na kaž­do­den­ní sta­ros­ti, potě­ší vás i poba­ví. Ráda... Read more »

Nepříliš šťastná rodina

Pokud máte zálusk na oddycho­vou detek­tiv­ku, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu „Nepříliš šťast­ná rodi­na“ od kanad­ské spi­so­va­tel­ky Shari Lapeny, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a.s. Jak už samot­ný... Read more »

Polibek na Mykonu - letní romance

Máte rádi Řecko? Chcete pro­žít roman­tic­ký pří­běh na lodi ve Středozemním moři? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Polibek na Mykonu, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze ve spo­leč­nos­ti... Read more »

Sestry z vinice

Sestry z vini­ce, od nej­pro­dá­va­něj­ší ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky dneš­ní doby JoAnn Rossové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing a.s., je vel­mi pří­jem­nou odde­chov­kou, kte­rá niko­ho neu­ra­zí a pří­jem­ně nala­dí na „léto“ a prázd­ni­ny. Tři... Read more »

Sestry z vinice - příběh plný naděje

Jackson Swann, oblí­be­ný, uzná­va­ný váleč­ný foto­graf zemře a svým dce­rám Tess, Charlotte a Natalii odká­že vini­ci v Oregonu. Tyto tři ženy se nezna­jí a nikdy se vlast­ně nepo­tka­ly. Pojí je jeden otec a jed­no... Read more »
Stránka načtena za 3,87633 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47436 KB. | 18.07.2024 - 16:23:51