Kritiky.cz > Recenze knih > Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

stažený soubor 1
stažený soubor 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu. Potkala sta­řen­ku Pránu, moud­rou tu ženu. Zničehonic pro­puk­la pani­ka, země se chvě­la, zví­řa­ta byla ve vel­kém nekli­du. Vzápětí se ozva­la ohlu­šu­jí­cí výbuch, kte­rý sra­zil jak Kaijnu, tak i Pránu k zemi. Po té ráně se obje­vil slon. Za všech­no moh­la vlast­ně Kaijna, pro­to­že ho při­vo­la­la jako spi­ri­tu­ál­ní zví­ře. Kaijna byla po počá­teč­ním stra­chu cel­kem nad­še­ná, ale moc na dlou­ho to neby­lo. Přihnal se totiž Zeríf, kte­rý sbí­ral spi­ri­tu­ál­ní zví­řa­ta, ale roz­hod­ně ne kvů­li dob­rým úmys­lům.

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan zatím nic nevě­dí, ale to se brzo změ­ní. Mei-lin se momen­tál­ně nachá­ze­la v docích - vra­ce­la se totiž domů - do Erdasu. Všichni ji vní­ma­li jako hrdin­ku a jeli­kož se doslech­la o potí­žích, kte­rý Erdas začal mít, došlo jí, že je zase ve vál­ce. Jejím spi­ri­tu­ál­ním zví­ře­tem byla pan­da Dží a spo­lu se vyda­li lodí na ces­tu. Mezitím dosta­la dopis od Rolana, aby se dosta­la do Zeleného hra­du, pro­to­že Strom věč­nos­ti je v ohro­že­ní. Dodal, že všech­no vysvět­lí, až Mei-lin dora­zí. Doprovázela ji Essix, spi­ri­tál­ní zví­ře Roalan - soko­li­ce. Když dora­zi­li, Essix letě­la napřed.

Najednou Mei-lin zeje­če­la, prp­to­že na ni byl spáchán útok pova­le­ním. Nebyl to nikdo jiný než Brigan, vlk a spi­ri­tu­ál­ní zví­ře Connora. Samozřejmě ji tím vítal a oli­zo­val při­čemž Mei-lin byla od Brigana olí­za­ná od hla­vy až k patě. Objevila se i Abeke spo­lu s leo­par­di­cí Urazou, spi­ri­tu­ál­ním zví­ře­tem, jak jinak. Jejich puto­vá­ní je zave­de mimo jiné i ke kni­hov­ní­ko­vi Erlanovi, kte­rý měl díky kni­hám pově­do­mí o mno­ha věcech. Putoval s nimi i Kovo, opi­čák obřích roz­mě­rů, kte­rý byl jeden z jejich nej­vět­ších úhlav­ních nepřá­tel, ovšem ve sku­teč­nos­ti jim pomá­hal, o čemž vyvo­le­ná čtve­ři­ce nemě­la ani nejmen­ší poně­tí.

Kovo se vlast­ně zje­vil díky Takodovi, mla­dé­mu chlap­ci, jehož byl spi­ri­tu­ál­ním zví­ře­tem, což otřás­lo hlav­ně Mei-lin. Jednoho dne se dosta­li do lesa, kde na ně zaú­to­či­li pre­dá­to­ři - horští lvi. Ti byli nelí­tost­ní, ale Brigan začal své stráž­ce brá­nit. Měl s hor­ský­mi lvi těž­kou prá­ci, navíc Mei-lin krvá­ce­la z rány vza­du na krku, a to hod­ně. Po chví­li se obje­vi­li lidé, kte­ří na ně míři­li ost­rý­mi zbra­ně­mi. Nakonec se všich­ni domlu­vi­li a bylo to dob­ře, pro­to­že moh­li vylé­čit zra­ně­ní Mei-lin, kte­ré bylo dost váž­né. Nacházela se tam žena Aynar, kte­rá umě­la léčit, ale hlav­ním léči­te­lem byl její syn - Anda.

I ten uměl při­vo­lat spi­ri­tu­ál­ní zví­ře, ale nevě­děl o tom. Když se na to při­šlo, jeho otec se vel­mi zlo­bil, hlav­ně kvů­li kme­nu, pro­to­že Anda se musel vydat na ces­tu s vyvo­le­ný­mi stráž­ci. Jednoho dne se obje­vil Zerif, kte­rý šel po Tellunovi, což byl jelen, spi­ri­tu­ál­ní zví­ře, kte­ré­ho při­vo­lal Anda. Bohužel se Zerifovi poda­ři­lo Telluna vzít na svůj hrud­ník v podo­bě teto­vá­ní, kde měl dal­ší ukra­de­ná zví­řa­ta. Během násle­du­jí­cí­ho boje málem při­šel o život Anda. Ovšem ani Zerif nebyl nezra­ni­tel­ný, jak si před­sta­vo­val. V zápa­lu boje se obje­vil muž v kápi, kte­rý začal vyvo­le­ným stráž­cům pomá­hat. Nikdo však nevě­děl, kdo to je.

Jedná se o prv­ní díl dru­hé řady. Výborný pří­běh, per­fekt­ně napsa­ný. Rozhodně dopo­ru­ču­ju k pře­čte­ní, klid­ně i vět­ším neje­nom těm malým. Sice nejsou v kni­ze žád­né ilu­stra­ce, ale to neva­dí, boha­tě to totiž vyna­hra­dí nád­her­ná obál­ka.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

  • Autor: Eliot Schrefer
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:10. 08. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88609 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71936 KB. | 18.07.2024 - 12:42:58