Kritiky.cz > Recenze knih > O modrém světle - první čtení, to nic není

O modrém světle - první čtení, to nic není

9788026207054
9788026207054
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otík je ško­lák, kte­rý nerad čte. Maminka se roz­hod­la, že mu kou­pí k naro­ze­ni­nám kníž­ku. Jenže Otík byl zkla­ma­ný, pro­to­že čekal, že dosta­ne jeřáb nebo něja­ké auto. Nakonec dosta­ne kni­hu o mod­rém svět­le, přes­ně o tako­vém, kte­ré vidí vždy večer z okna své­ho poko­je napro­ti a hod­ně ho fas­ci­nu­je. Proto si chce vlast­ně kni­hu pře­číst a při­jít tomu na kloub.  Co se vlast­ně dozví při čte­ní kníž­ky? Tak to už se musí­te poho­dl­ně posa­dit a poslou­chat, jak to nako­nec všech­no dopad­ne. Žil jeden zlý čer­nok­něž­ník, kte­rý špat­ně viděl, a tak ukra­dl Jaromírovi zrak. Co on si nako­nec počal? Dokáže Jaromír kouz­lo pře­ko­nat? Jak to nako­nec všech­no dopadlo? Začne Otíka bavit čte­ní? Dozví se, co je to mod­ré svět­lo?

Autorka spo­ji­la dět­ský svět s tím pohád­ko­vým a umož­ni­la jim díky tomu­to pří­bě­hu obje­vit kouz­la a čáry, tajem­no a dob­ro­druž­ství. Také pod­po­ři­la ostat­ní děti, kte­ré tře­ba čte­ní zase až tak neba­ví a díky této kni­ze by se to pomoh­lo spl­nit, aby je čte­ní bavi­lo. V pohád­ce vystu­pu­jí posta­vy jako je čer­nok­něž­ník, drak, mudrc, či bab­ka koře­nář­ka. Díky pří­bě­hu mohou děti pro­žít mno­ho situ­a­cí, kte­ré jim umož­ní chá­pat ten lid­ský svět. Z pohád­ky ply­ne pona­u­če­ní, že pes je nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka, že si máme pomá­hat, vážit si jeden dru­hé­ho a mít se rádi. Také, že dob­ro vítě­zí nad zlem a nejen to.

Osobité pří­běhy Daniely Krolupperové mají vždy duši a jsou nád­her­né. Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem, co tře­ba nera­di čtou, dále, co mají rádi pří­běhy s kouz­ly, všem dětem, ale i dospě­lým. Pohádku oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, či vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin, kte­ré hle­da­jí hezkou kníž­ku pro spo­leč­né čte­ní a poví­dá­ní s dět­mi.

Ukázka z kni­hy:

Byl jed­nou jeden zlý čer­nok­něž­ník. Bydlel v kamen­ném hra­dě upro­střed tem­né­ho lesa. Byl vel­mi sta­rý a vet­chý a oči mu už pře­stá­va­ly slou­žit. Jednoho dne při­pra­vo­val svůj oblí­be­ný lek­tvar, po kte­rém děti zapo­mí­na­ly dělat škol­ní úko­ly.

Protože na prá­ci špat­ně viděl, nedo­pat­ře­ním sho­dil ze sto­lu vzác­nou kři­vu­li. Křivule se roz­bi­la, lek­tvar se roz­lil.

Černokněžník se straš­li­vě rozzlo­bil. Musel uklí­zet a to ho ukrut­ně neba­vi­lo. Navíc při­šel o vzác­nou kři­vu­li. Aby si poří­dil novou, bude muset na čaro­děj­né tržiš­tě až do Černoknížákova. A to je, paneč­ku, lán ces­ty!

„Zatracené oči, vždyť já už sko­ro nevi­dím,“ hudro­val čer­nok­něž­ník. Netušil totiž, že exis­tu­jí brý­le. Ale zato si vzpo­mněl na jed­no zlé kouz­lo. „No to je ono, to mi pomů­že,“ pomys­lel si a ťukl se do čela. Zlotřile se zara­do­val. Vytáhl čaro­děj­nou kni­hu a začal hle­dat to správ­né zaklí­nadlo.

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Daniela Krolupperová je pře­kla­da­tel­ka a spi­so­va­tel­ka, autor­ka knih pro děti. Nakladatelství Portál vyda­lo její kníž­ky Putování za nej­moc­něj­ším kouz­lem, Zákeřné keře, Rybí sli­byMizící hmy­zí­ci.

Michaela Bergmannová je absol­vent­kou FAMU. Zabývá se kres­le­nou ani­ma­cí a ilu­stra­cí kní­žek pro děti. Podílí se na něko­li­ka pro­jek­tech České tele­vi­ze. V Portále ilu­stro­va­la např. kni­hy Výři nesýč­ku­jí, Svět hra­ček a her, Nanukova dob­ro­druž­ství, Houpánky a kolé­bán­ky nebo Madlenka a brej­lič­ky.

Autorka: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Michaela Bergmannová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2014, Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná  lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-0705-4

Vydáno: 2014, Portál, Praha
Počet stran: 80
Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
ISBN 978-80-262-0705-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44877 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71666 KB. | 14.06.2024 - 02:13:14