Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)

HP3
HP3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harrymu Potterovi je nyní tři­náct let a zane­dlou­ho pro něj začne tře­tí škol­ní rok v čaro­děj­né ško­le v Bradavicích. Co ten­to nový škol­ní rok s sebou při­ne­se?Příběh začí­ná, jako ostat­ně všech­ny před­cho­zí i budou­cí, u Harryho (Daniel Radcliffe) tety a strý­ce Dursleyových, kte­ří Harryho nesná­ší a sna­ží se mu co nej­ví­ce zne­pří­jem­nit ty dva měsí­ce, kte­ré u nich o prázd­ni­nách trá­ví.

Tentokrát je u nich na návštěvě ješ­tě teta Marge, kte­rá si vše­mož­ně dobí­rá a urá­ží Harryho rodi­če, na což je chla­pec veli­ce cit­li­vý. Harry už svůj vztek nedo­ká­že udr­žet na uzdě, tetu Marge zak­le­je a utí­ká z domu.

Na ces­tě potká kou­zel­ný záchran­ný auto­bus, kte­rý vyhle­dá­vá ztra­ce­né a opuš­tě­né kou­zel­ní­ky. Ten Harryho odve­ze do Londýna, kde se setká se svý­mi přá­te­li Ronem (Rupert Grint) a Hermionou.

Bohužel, ješ­tě tady se však Harry doví­dá jed­nu nepří­jem­nou zprá­vu, a sice, že z azka­ban­ské­ho věze­ní ute­kl obá­va­ný vrah Sirius Black (Gary Oldman). A pod­le vše­ho se zdá, že to byl prá­vě on, kdo zabil Harryho rodi­če a teď se roz­ho­dl své zapo­ča­té dílo doko­nat a zabít i jeho.

V sou­vis­los­ti s tou­to okol­nos­tí ško­lu v Bradavicích hlí­da­jí azka­ban­ští stráž­ci, kte­rým se říká Mozkomorové, a kte­ří ze svých obě­tí vysá­va­jí šťast­né vzpo­mín­ky. Harry se s jed­ním z nich potká už ve vla­ku do Bradavic a nebýt poho­to­vé­ho nové­ho uči­te­le čer­né magie, pro­fe­so­ra Lupina (David Thewlis), mohl to být Harryho konec.

Vše ale dob­ře dopadlo a Harry spo­lu se svý­mi kama­rá­dy se v pořád­ku a v bez­pe­čí dosta­li do ško­ly, aby moh­li spo­leč­ně s ostat­ní­mi stu­den­ty, pro­fe­so­ry a ředi­te­lem Brumbálem uví­tat nový škol­ní rok. K Harrymu, Ronově a Hermionině vel­ké­mu potě­še­ní, se jejich kama­rád Hagrid (Robbie Coltrane) stal uči­te­lem výu­ky kou­zel­ných tvo­rů. Což se samo­zřej­mě nelí­bí Malfoyovi (Tom Felton) a dá to Hagridovi pořád­ně vyžrat.

Jak škol­ní rok ubí­há a blí­ží se konec roč­ní­ku, Harrymu je jas­né, že Siriusův útok se blí­ží, a že doba, kdy bude moct vyzkou­šet své čaro­děj­né zku­še­nos­ti a důvtip naostro, na sebe nene­chá dlou­ho čekat.

Až poz­dě­ji však Harry zjis­tí, že Sirius Black vlast­ně není ten, za koho jej všich­ni pova­žu­jí, a že pro­fe­sor Lupin, se kte­rým se Harry spřá­te­lil, není úpl­ně ve všem upřím­ný, jak by se moh­lo zdát. Velkou roli v tom všem sehra­je taky Ronova kry­sa Prašivka a Hagridův milá­ček, hipo­gryf Klofan.

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu byl po dlou­hé době, kte­rá se mi zdá­la až neko­neč­ně dlou­há, prv­ní film, na kte­rý jsem se vylo­že­ně těšil, a kte­rý ve mně záro­veň vyvo­lal i klad­né vnitř­ní ohla­sy.

Děj je pou­ta­vý, má svou urči­tou oso­bi­tost, je logic­ký, snad­no se vní­má a hlav­ně, nikdy vás nene­chá usnout. Prakticky pořád se něco děje a vy musí­te dávat pozor na to, co.

Nesmím opo­me­nout ani dob­ře zpra­co­va­né počí­ta­čo­vé efek­ty, kte­ré se od před­cho­zích dvou dílů znač­ně zlep­ši­ly.

Ovšem, co se týče herec­kých výko­nů, tady jsem moc spo­ko­jen nebyl, bohu­žel to však ovliv­nit nejde a fil­ma­ři s tím nedo­ká­ží nic udě­lat. Jde to, že her­ci v dět­ských rolích od prv­ní­ho dílu poměr­ně dost vyspě­li a vidi­tel­ně zestár­li. Na prv­ních dvou dílech (hlav­ně na jed­nič­ce) bylo půvab­né prá­vě podá­ní postav mla­dý­mi her­ci, kte­ří byli v té době ješ­tě děti. Nyní již jejich výko­ny půso­bí až pří­liš stro­jo­vě, nau­če­ně a jak­si „dospě­lác­ky“. Snad jedi­ná posta­va, kte­ré to vylo­že­ně pro­spě­lo je Hermiona (Emma Watson), kte­rá teď vypa­dá oprav­du sexy a chví­le­mi pře­mýš­lí­te, proč jí není víc, nebo vám míň let a proč nebyd­lí­te oba ve stej­ném měs­tě :-).

Další věcí, kte­rá fil­mu moc plu­so­vých bodů nepři­dá, je absen­ce skvě­lých her­ců jako je Alan Rickman v roli pro­fe­so­ra Snapea, kte­rý má v celém fil­mu jen pár „ště­ků“, což je moc vel­ká ško­da a Maggie Smith, coby pro­fe­sor­ka McGonagalová, se v zábě­ru obje­ví sotva dva­krát, nebo tři­krát.

Dalším smut­ným fak­tem, za kte­rý fil­ma­ři ovšem opět nemo­hou, je smrt před­sta­vi­te­le ředi­te­le ško­ly pro­fe­so­ra Brumbála, kte­ré­ho musel nahra­dit Michael Gambon. Ten však nedo­ká­zal své­ho před­chůd­ce zastat ani zda­le­ka a tak jako­by celé dílo při­šlo o jed­nu z vel­mi důle­ži­tých postav.

A koneč­ně posled­ní věcí, kte­rá mě dost zamr­ze­la, je vel­ká odliš­nost od kniž­ní před­lo­hy. Režisér Alfonso Cuarón se ten­to­krát nesna­žil „oko­pí­ro­vat“ film pod­le kni­hy, ale vytvo­řil tak tro­chu svůj vlast­ní svět, do kte­ré­ho zasa­dil jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší prv­ky, kte­rých kni­ha nabí­zí nepře­ber­né množ­ství. Teď je otáz­ka: je tohle dob­ře nebo špat­ně? Podle mého názo­ru je to špat­ně, pro­to­že ten, kdo četl kni­hu, bude tím­to fil­mem asi hod­ně zkla­mán. Dá se říct, že v porov­ná­ní s kni­hou film půso­bí spí­še jako něja­ká „ose­ka­ná“ ver­ze pro­gra­mu nebo hry.

Ale i přes to všech­no se jed­ná o pove­de­ný kou­sek, kte­rý si roz­hod­ně zaslou­ží vaše shléd­nu­tí. Už teď jsem zvě­da­vý, jak se tvůr­cům a her­cům poda­ří vypo­řá­dat se s dal­ším, čtvr­tým pokra­čo­vá­ním této série. Věřím, že je na co se těšit!

Hodnocení toho­to fil­mu: 4/5 (nad­prů­měr­né)


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a vězeň z Azkabanu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31138 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73066 KB. | 25.07.2024 - 14:09:06