Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Den nezávislosti: Nový útok | Independence Day: Resurgence [35%]

Den nezávislosti: Nový útok | Independence Day: Resurgence [35%]

rp ID2 UMS 133 0460 ref still comp 01094 v0016.jpg
rp ID2 UMS 133 0460 ref still comp 01094 v0016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmové návra­ty jsou v posled­ní době poně­kud popu­lár­ním arti­k­lem. V byz­ny­su, kde nové nápa­dy dochá­zí čas­tě­ji než star power zave­de­ných hrdi­nů je zkrát­ka téměř sáz­ka na jis­to­tu udě­lat pokra­čo­vá­ní, byť i dva­cet let staré­ho sním­ku. A tak se nové­ho dílu dočkal i v zahra­ni­čí ado­ro­va­ný kata­stro­fic­ký vel­ko­film Den nezá­vis­los­ti, kte­rý pomohl kata­pul­to­vat Rolanda Emmericha na pomy­sl­ný trůn fil­mo­vé destruk­ce. Jeho posled­ní fil­my ale pří­liš chvá­ly neskli­di­ly a fanouš­ci se na ně v hou­fech také nehna­li, tak­že se půvo­dem němec­ký reži­sér roz­ho­dl pro pásmo návra­tů, ve kte­rém by se dva­krát měl vrá­tit ke kon­flik­tu lidí s mimo­zemš­ťa­ny na nej­vět­ší ame­ric­ký svá­tek v roce, načež by měl navá­zat pokra­čo­vá­ním ješ­tě star­ší­ho pro­jek­tu. Hvězdné brá­ny. Jak se ale pove­dl prv­ní z těch­to návra­tů, kte­rý od dneš­ní­ho dne star­tu­je v čes­kých a slo­ven­ských kinech?

Dvacet let poté, co na Den nezá­vis­los­ti odvrá­ti­la ame­ric­ká armá­da s pomo­cí svě­to­vých vel­mo­cí hroz­bu vyhu­be­ní z rukou mimo­zem­ské civi­li­za­ce, se hroz­ba záni­ku vra­cí. Dvacet let, kte­ré měli lidé na adap­ta­ci mimo­zem­ských tech­no­lo­gií a pří­pra­vu obra­ny, však nebu­dou dosta­tek. Mimozemšťani totiž při­pra­vi­li odvet­ný útok, kte­rý má vyhla­dit celou popu­la­ci na pla­ne­tě Zemi a samot­nou pla­ne­tu zni­čit vyždí­má­ním zem­ské­ho jádra. A zby­de jen hrst­ka hrdi­nů, kte­ří mohou naši budouc­nost zachrá­nit. 
První a mož­ná pro ten­to člá­nek nej­dů­le­ži­těj­ší fakt, kte­rý bych měl pře­dem zmí­nit je to, že nepa­t­řím mezi uctí­va­če původ­ní­ho sním­ku z roku 1996. Chápu na jed­né stra­ně, proč je pro něko­ho ten­to pro­mi­nent­ní akč­ní sní­mek z půl­ky deva­de­sá­tých let oblí­be­ným a pro žánr důle­ži­tým, To ovšem nejde ruku v ruce s tím, že bych musel za kaž­dou cenu vyná­šet do nebes sní­mek, kte­rý (byť se jed­ná o můj oblí­be­ný žánr i obsa­ze­ní a téma­ti­ku) zkrát­ka mě úpl­ně minul a pova­žu­ji tuto kolosál­ní bitvu za stě­ží prů­měr­ný bloc­kbus­ter, kte­rý váž­ně nepo­tře­bu­ju vidět zno­va. Paradoxně prá­vě pro­to pro mě byl jeho o dva­cet mlad­ší násle­dov­ník o tolik zají­ma­věj­ší, neboť prá­vě ona potře­ba sní­mek někam posu­nout je mož­ná zají­ma­věj­ší nako­nec než dějo­vá návaz­nost na prv­ní díl. 
Roland Emmerich ovšem zaspal dobu. Jistě, doza­jis­ta se najdou fanouš­ci, kte­rým nekon­zis­tent­nost sním­ku vylo­že­ně vadit nebu­de a uži­jí se jej od začát­ku do kon­ce, neboť se pře­ci jen jed­ná o poma­lu peče­ný nášup, kte­rý šéf­ku­chař Emmerich při­pra­vu­je zatra­ce­ně dlou­ho. Pokud ovšem onen záži­tek už napo­pr­vé nebyl úpl­ně ide­ál­ní, ta por­ce toho samé­ho o dva­cet let poz­dě­ji může dopad­nout kata­stro­fic­ky (bez dvoj­smys­lu). Bohužel se tak prá­vě sta­lo. Den nezá­vis­los­ti 2 se totiž sna­ží za kaž­dou cenu zrepli­ko­vat ono „kouz­lo“ pře­de­šlé­ho dílu, zatím­co onen posun spo­leč­nos­ti, pro­bí­ra­ných moti­vů a vůbec vyzně­ní celé­ho sním­ku jako by zaspa­lo dobu. Emmerich se tou­to for­mou sna­ží při­nést nesku­teč­ně moder­ní bloc­kbus­ter aby uká­zal, že na to pořád má, nicmé­ně není tomu úpl­ně tak. 
Jasně, v duchu moder­ni­za­cí zaje­tých zna­ček posled­ních let dostá­va­jí divá­ci nad rámec něko­li­ka zná­mých tvá­ří ve ved­lej­ších rolích také par­tu nových hrdi­nů, kte­ří s sebou nesou různá bře­me­na minu­los­ti. Jenže, i když by jim člo­věk moc rád fan­dil, je to poměr­ně obtíž­né, neboť vět­ši­na postav nedá­vá moc smy­sl, jejich vývoj po minu­lém díle i v rám­ci toho­to smr­dí nesku­teč­ným kon­struk­tem, kte­rý hra­ni­čí až pře­de­vším se stu­pi­di­tou. Jistě, vel­ko­le­pá patri­o­tis­tic­ká ges­ta, patos a comic relief, to vše už tu bylo posled­ně, nicmé­ně aby dia­lo­gy postav a samot­ný scé­nář pro­dě­lal pod­stat­ný inte­li­genč­ní down­gra­de od posled­ně to už je tro­chu na pová­že­nou, čis­té sebe­vy­krá­dá­ní a opi­so­vá­ní zná­mých scén  nový­mi hrdi­ny a tvá­řit se při­tom kru­to­přís­ně to už chce oprav­du odva­hu. 
Ve výsled­ku tak asi nej­ví­ce vyhrá­vá Bill Pullman, jehož pre­zi­dent­ská aura a cha­rak­ter­ní prv­ky z pře­de­šlé­ho dílu ale­spoň tro­chu pře­tr­vá­va­jí i sem, byť jej podob­ně jako ostat­ní navrá­til­ce táh­ne k zemi napros­to nesmy­sl­ný vývoj. Díky tomu pak ony epic­ké scé­ny (a že vizu­ál­ně epic­ké vskut­ku jsou) pozbý­va­jí tak tro­chu na význa­mu, pro­to­že se posta­vy cho­va­jí šíle­ně umě­le, nesmy­sl­ně a jejich činy nema­jí moc výraz­ný dopad na film, kte­rý jako­by dával naje­vo, že na ničem v pod­sta­tě nesejde. Z vyje­tých kole­jí jej tak nako­nec nevy­ba­lan­cu­je ani prv­ní finá­le, kte­ré mož­ná na papí­ře zně­lo epic­ky, ve fil­mu to ovšem díky stři­hu, gra­da­ci atmo­sfé­ry a opi­sům z pře­de­šlé­ho dílu vyzní­vá hod­ně ale hod­ně zle. Následná nástav­ba v podo­bě sku­teč­né­ho finál­ní­ho sou­bo­je pak půso­bí tak tro­chu úpl­ně mimo, neboť dostá­va­jí plný pro­stor nováč­ci, kte­ří ani za ty dvě hodi­ny v kině nezvlá­da­jí roz­pus­tit roz­pa­ky, kte­ré se kolem nich vyro­jí hned od začát­ku. 
Je tak poměr­ně ško­da, že prá­vě pří­bě­ho­vá a dia­lo­go­vá strán­ka fil­mu je tak třesku­tě špat­ná, neboť audi­o­vi­zu­ál­ně se jed­ná o jeden z nej­pří­jem­něj­ších bloc­kbus­te­rů posled­ních let. Destrukce má sice své mou­chy ale v glo­bál­ní pohle­du to zkrát­ka má kou­le jak se říká a ty pení­ze ve fil­mu uto­pe­né jdou na výsled­né akci zatra­ce­ně vidět. Hudebně by si sice Harald KloserThomas Wanker moh­li odpus­tit výraz­nou inspi­ra­ci v jiných sci-fi séri­ích, neboť jsem měl až chví­li pocit jako bych sle­do­val úpl­ně jinou fil­mo­vou sérii, nicmé­ně i tam se až na tuto výtku jed­ná o sluš­nou prá­ci 

Ve výsled­ku je tak Den nezá­vis­los­ti: Nový útok hod­ně nepří­jem­nou koco­vi­nou pro kaž­dé­ho, kdo nepo­va­žu­je prv­ní díl za jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších fil­mů deva­de­sá­tek. To co totiž táh­lo k zemi pře­de­šlý díl, táh­ne k zemi i tuhle pod­stat­ně nafouk­nu­těj­ší moder­ni­za­ci, kte­rou ale pře­de­vším trá­pí stu­pi­di­ta, kte­rou je pro­tkán film skrz na skrz. To co je tedy poměr­ně efekt­ní pře­hlíd­ka digi­tál­ních tri­ků se utá­pí v zápla­vě prázd­ných gest, hloupých dia­lo­gů a nesmy­sl­ných postav, kte­ré vám způ­so­bí bolehlav už po půl hodi­ně. Bohužel, film má hodi­ny dvě. Den nezá­vis­los­ti: Nový útok v sobě zkrát­ka snou­bí hned něko­lik moti­vů a mno­ho dob­rých úmys­lů, kte­ré ovšem díky jejich pra­chmi­zer­né rea­li­za­ci vyzní­va­jí trestu­hod­ně naprázd­no. Pokud podob­nou aktu­a­li­za­ci dosta­ne i při­pra­vo­va­ná Hvězdná brá­na tak potěš koš­tě. 

Roland Emmerich a dal­ší vyso­ko­pro­fi­lo­vý pokus o to aktu­a­li­zo­vat lát­ku po mno­ha letech s mini­mem sna­hy. Druhý Den nezá­vis­los­ti je digi­tál­ně vel­ko­le­pý akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý sice po vět­ši­nu času vypa­dá, že spo­ly­kal sluš­ný balík peněz, nicmé­ně veš­ke­ré pozi­tiv­ní dojmy roz­du­pe stu­pid­ní scé­nář, kte­rý nutí hlou­pě napsa­né posta­vy předří­kat ješ­tě hlou­pěj­ší repli­ky a dělat prázd­ná ges­ta s nadě­jí, že pořád exis­tu­je spous­ta fanouš­ků prv­ní­ho dílu, kte­ří to oce­ní. Pokud vám tohle nese­dě­lo ani napo­pr­vé jako mě, dopo­ru­čo­val bych se téhle pře­mrš­tě­né vari­a­ci na to samé (kte­rá díky vývo­ji spo­le­čen­ské situ­a­ce a men­ta­li­ty půso­bí ješ­tě o něco méně pat­řič­ně) vel­kým oblou­kem vyhnout. 

50% Rádoby nos­tal­gic­ký bloc­kbus­ter

25% Velkolepé digi­tál­ní orgie
25% Stupidita

Den nezá­vis­los­ti: Nový útok
(Independence Day: Resurgence, Deň nezá­vis­los­ti: Nový útok)
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, 120 min

Režie: Roland Emmerich
Scénář: Nicolas Wright, James A. Woods, Dean Devlin, Roland Emmerich, James Vanderbilt
Kamera: Markus Förderer
Hudba: Harald Kloser, Thomas Wanker
Hrají: Maika Monroe, Joey King, Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Bill Pullman, Vivica A. Fox, William Fichtner, Jessie Usher, Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner, Sela Ward, Angelababy, Judd Hirsch, Ryan Cartwright, Mckenna Grace, Grace Huang, Gbenga Akinnagbe, Chin Han, Grizelda Quintana, Garrett Wareing, Joshua Mikel, James A. Woods, Deobia Oparei, Nicolas Wright, Ron Yuan, Lance Lim, Travis Tope, Hays Wellford, Travis Hammer, Sam Quinn, Mark Falvo, Hans Obma, Gabriel Schmidt, David Grant Wright, Jetto Dorsainville, Andrei Lapionak, Edward A. Duran
Producenti: Roland Emmerich, Dean Devlin, Harald Kloser
Střih: Adam Wolfe
Kostýmy: Lisy Christl

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 23.06.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 23.06.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 24.06.2016 20th Century Fox


http://www.csfd.cz/film/302950-den-nezavislosti-novy-utok/
http://www.imdb.com/title/tt1628841/


Podívejte se na hodnocení Den nezávislosti: Nový útok na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72737 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71780 KB. | 13.07.2024 - 14:51:50