Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Město [85%]

Město [85%]

rp town.jpg
rp town.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/269227-town-the/

Ben Affleck je herec, kte­rý před něko­li­ka lety nabyl sta­tu­su áčko­vé­ho her­ce, kte­rý neu­mí hrát. Když jste takhle na dně, těž­ko se vstá­vá vzhů­ru. Mimo sna­hy pře­svěd­čit divá­ky a kri­ti­ky o opa­ku, se ale začal zají­mat i o režii. Po jeho vel­mi vyda­ře­né prvo­ti­ně Gone, Baby, Gone tak při­chá­zí s pří­sli­bem věr­né žánrov­ky Město. Příběh zasa­ze­ný do Bostonu, kon­krét­ně do jeho měst­ské čás­ti Charlestown, vyprá­ví o sku­pi­ně zlo­dě­jů, kte­ří se roz­hod­nou začít krást ve vel­kém. Tím se ovšem dosta­nou do hle­dáč­ku agen­tů FBI.

Město je poměr­ně pří­jem­ným a pře­kva­pi­vým pří­růst­kem do moře nevý­raz­ných neo­so­bi­tých thrille­rů, kde se v typic­kém kon­tras­tu roze­hrá­va­jí dva prou­dy, tedy psy­chic­ký posun dopro­vá­ze­ný násled­nou nápra­vou jed­no­ho ze zlo­čin­ců a pro­ti tomu povin­nos­ti k rodi­ně zlo­dě­jů, kte­rá jen tak něko­ho ze své­ho stře­du z kola ven nepus­tí. Affleck tyto žánro­vé klišé míchá poměr­ně zají­ma­vě a tak se nestí­ha­jí pře­jíst do tako­vé míry, aby půso­bi­ly vět­ší vady na krá­se.

Celé to navíc podá­vá v obra­zo­vě vybra­ném režij­ním sty­lu, kte­rý je až na pár akč­ních momen­tů líbi­vý a vyve­de­ný. Celkově mu navíc pro­spí­vá sna­ha o rea­lis­tič­nost a pří­mo­ča­rost se kte­rou je pří­běh vyprá­věn, tak­že i tro­chu del­ší sto­páž (230 minut u Extended ver­ze) ani tro­chu neško­dí. Zvláště, když se na obra­zov­kách obje­vu­jí ve vět­ších či men­ších rolích poměr­ně zná­mé tvá­ře, kte­rým se dají role oprav­du uvě­řit. Za pochva­lu urči­tě sto­jí Jeremy Renner, kte­rý doka­zu­je, že loň­ský osca­ro­vý hit Smrt čeká všu­de nebyl vyjím­kou.

Myslím, že hype, kte­rý Město dopro­vá­zí a dis­ku­to­va­né Oscarové ambi­ce jsou zaslou­že­né. Dlouho tu neby­la tako­vá čis­to­krev­ná žánrov­ka, dovo­lil bych si tvr­dit, že od Skryté iden­ti­ty, kte­rá by i přes svou znač­nou por­ci klišé doká­za­la pře­svěd­čit o svých kva­li­tách. Město tak zapa­dá na seznam nej­po­ve­de­něj­ších fil­mů letoš­ní­ho roku. Bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak si pove­de začát­kem roku na fil­mo­vých cenách.

PS: Nechápu mar­ke­tingo­vé roz­hod­nu­tí dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí v Česku zru­šit čes­kou pre­mi­é­ru. Asi je tře­ba aby tyto „nekva­lit­ní“ sním­ky ustou­pi­ly „hod­not­ným dílům“ jako jsou tře­ba Alvin a Chipmunkové, či podob­né zvěr­stva.

Koktejl :
30 % Vizuálně líbi­vý styl
30 % Herecké obsa­ze­ní
30 % Vydařená žánrov­ka
10 % Klišé na plný plyn


Podívejte se na hodnocení Město na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44472 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71889 KB. | 24.07.2024 - 07:12:17