Kritiky.cz > Digitální kino > Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman

Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman

http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman2.jpg
http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na našem e-zinu jsme se fil­mům s mixem v Dolby ATMOS věno­va­li již něko­li­krát. Vždy šlo o titu­ly, u kte­rých se mix výraz­ně vyda­řil, avšak jen v někte­rých stě­žej­ních scé­nách. Ve zbyt­ku fil­mu zvuk zněl pou­ze v zákla­du 5.1 nebo 7.1. Stále jsme čeka­li na film, kte­rý by měl zře­tel­ný Dolby ATMOS mix po celý film a v kaž­dé scé­ně. A ten film je koneč­ně tu, živo­to­pis­ný sní­mek Rocketman o Eltonovi Johnovi. Čtěte dál naší recen­zi…

Na začát­ku se neu­brá­ní­me srov­ná­ní s jiným fil­mem inspi­ro­va­ným osu­dy sku­teč­né rocko­vé kape­ly z loň­ské­ho lis­to­pa­du a sice Bohemian Rhapsody. Mix zvu­ku Dolby ATMOS v Bohemian Rhapsody zazní zře­tel­ně prak­tic­ky jen ve dvou scé­nách. Při samot­ném nahrá­vá­ní stej­no­jmen­né­ho son­gu na ven­kov­ské far­mě a pak po 20 minut při závě­reč­ném kon­cer­tu Live Aid. Rocketman je odliš­ný. A to jak ve způ­so­bu vyprá­vě­ní pří­bě­hu, kte­rý jde výraz­ně do hloub­ky osu­dů Eltona Johna, tak i v trva­lém mixu Dolby ATMOS, kte­rý není pou­ze zvu­ko­vou ozdo­bou, ale pomá­há vyprá­vět samot­ný pří­běh podob­ně, jako kame­ro­vá kom­po­zi­ce, svět­la, mas­ky…

http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman2.jpg

Nemůžu a ani nechci popi­so­vat jed­not­li­vé scé­ny, pro­to­že bych tím spo­i­le­ro­val. Snad jedi­ně úvod­ní, kdy malý Reginald (sku­teč­né Eltonovo křest­ní jmé­no) si v poste­li s bater­kou pro­čí­tá parti­tu­ru sym­fo­nie, kte­rou ve své fan­ta­zii začne diri­go­vat a celé hle­diš­tě se v ATMOSu rázem ocit­ne upro­střed sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru, ve kte­rém sly­ší­me z objek­tů jed­not­li­vé nástro­je kolem nás. A kdo vzpo­mí­ná na zmí­ně­ný Live Aid v Bohemian Rhapsody, tak Eltonovy kon­cer­ty v Dolby ATMOS si uži­je s ješ­tě vět­ším pro­sto­ro­vým zážit­kem vel­ké­ho vypro­da­né­ho sta­di­o­nu.

Film popi­su­je osu­dy slav­né svě­to­vé popstar, avšak Elton má své skry­té běsy ve své tři­nác­té kom­na­tě jako sko­ro kaž­dý smr­tel­ník. A reži­sér a také zná­mý herec, Dexter Fletcher, spo­lu se scé­náris­tou, Lee Hallem, nám stras­ti hlav­ní­ho hrdi­ny popí­šou do hloub­ky, občas až v sym­bo­lech, že mož­ná zaťu­ka­jí i na naše vlast­ní tři­nác­té kom­na­ty.

V hlav­ních rolích exce­lu­jí Taron Egerton a Jamie Bell.

http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman3.jpg

Pokud se do kon­ce roku neob­je­ví jiný sil­ný titul, máme dle mého názo­ru doči­ně­ní s hor­kým kan­di­dá­tem na Oscary. A to jak za tech­nic­ké, mix zvu­ku a střih zvu­ko­vých efek­tů, tak i za umě­lec­ké kate­go­rie, mas­ky, kos­týmy a samo­zřej­mě hlav­ní pro muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní a ved­lej­ší roli, za režii a urči­tě i za film roku. Takže nemu­sím už moc psát, že Rocketman sto­jí za vidě­ní a návště­va kina vyba­ve­né­ho zvu­ko­vým for­má­tem Dolby ATMOS bude v tom­to pří­pa­dě nut­nos­tí.

Cestou z kina jsem si ve smart­pho­nu pus­til do slu­chá­tek stej­no­jmen­ný song z fil­mu Rocketman v podá­ní Tarona Egertona. V pec­kách a ve ste­reu zněl ve srov­ná­ní s ATMOSem straš­ně plo­še a s polo­vi­nou zvu­ků, kte­ré v kině zazní. V tuto chví­li si nedo­ká­žu před­sta­vit, jak film vyzní v oby­čej­ném 5.1 nebo 7.1.

Celkové hod­no­ce­ní fil­mu 100%

Děkuji za mož­nost zhléd­nout film na před­pre­mi­é­ře v mul­tiple­xu Premiere Cinemas Hostivař v Praze

Autor: Ondřej Beck


Licence člán­ku - Uveďte původ-Neužívejte komerč­ně 3.0 Česká repub­li­ka (CC BY-NC 3.0 CZ)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47390 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72216 KB. | 19.05.2024 - 19:28:11