Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Triple 9 [75%]

Triple 9 [75%]

rp triple 9 pic 1.jpg
rp triple 9 pic 1.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Poctivých kri­mi­ná­lek není nikdy dost. A prá­vě dal­ší zají­ma­vý adept na zmí­ně­nou pozi­ci se blí­ží na tuzem­ský trh s DVD a Blu-Ray. Kriminálka Triple 9 se čes­kým kinům sice vyhnu­la, na DVD se ovšem dosta­ne již kon­cem měsí­ce, kon­krét­ně 27. čer­ven­ce. A fanouš­ci žán­ru by roz­hod­ně měli zpo­zor­nět. Hvězdně obsa­ze­ný kri­mi­nál­ní sní­mek má totiž na sta­ros­ti John Hillcoat, zod­po­věd­ný mimo jiné za chvá­le­né sním­ky Proposition nebo Země bez záko­na.

Detektiv Chris Allen (Casey Affleck) je pře­ve­len na jiné oddě­le­ní poli­cej­ních slo­žek v Atlantě, kde dou­fá, že koneč­ně nějak zásad­ně zasáh­ne do boje pro­ti orga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu. To ovšem ješ­tě netu­ší, že se zane­dlou­ho ocit­ne prá­vě díky svo­jí akti­vi­tě a pří­stu­pu v hle­dáč­ku jeho zko­rum­po­va­ných kole­gů, kte­ří ve spo­lu­prá­ci se zlo­čin­ci a vojen­ský­mi vete­rá­ny děla­jí zakáz­ky pro míst­ní mafi­án­ské špič­ky. Ti totiž potře­bu­jí pro svůj dal­ší plán obět­ní­ho berán­ka z řad poli­cie. A Chrisovy kon­tak­ty, mezi kte­rý­mi je i jeho strýc, ser­žant Jeffrey Allen (Woody Harrelson), z něj děla­jí ide­ál­ní návna­du... 
John Hillcoat se jed­no­du­še neza­pře. Jeho dří­věj­ší tvor­ba je totiž na téhle novin­ce nesmír­ně znát, což je v koneč­ném důsled­ku nesmír­ně dob­ře. Triple 9 totiž vydat­ně čer­pá z tem­ně sty­li­zo­va­né ver­ze Atlanty a její­ho kri­mi­nál­ní­ho pod­svě­tí, kte­rou pum­pu­je pře­de­vším kom­bi­na­ce kame­ry Nicolase Karakatsanise s hudeb­ním dopro­vo­dem tro­ji­ce Atticus Ross, Leopold Ross Claudia Sarne. Výsledné kom­bo, kte­ré se na vás ty nece­lé dvě hodi­ny valí, vás nene­chá na moc dlou­ho vydech­nout a celou dobu pocti­vě pomá­há budo­vat nepří­vě­ti­vou atmo­sfé­ru, ve kte­ré si člo­věk není jis­tý ničím. Díky tomu vás film pořád drží na okra­ji sedač­ky (zvláš­tě pokud máte zku­še­nost s ostat­ní­mi fil­my tvůr­ce a víte, že v ohro­že­ní živo­ta mohou být ostat­ně všich­ni zúčast­ně­ní). Jak film ovšem hlá­sá již z pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů, na uli­ci není nic čer­no­bí­lé a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě samot­ných postav.

Je až s podi­vem, kolik zná­mých tvá­ří se ten­to­krát Hillcoatovi poda­ři­lo do podob­ně vrstve­né­ho kri­mi­nál­ní­ho fil­mu zís­kat. Faktem ovšem je, že zatím­co někte­ří do nekom­pro­mis­ní­ho fil­mu sed­nou per­fekt­ně (Woody Harrelson a jeho prů­pra­va z True Detective), jiní mají pro­blém s výraz­ným pře­hrá­vá­ním, kte­ré může půso­bit tro­chu ruši­vě (což je pří­klad tře­ba Kate Winslet).

Podobně roz­po­ru­pl­né je to i v pří­pa­dě samot­né­ho pří­bě­hu, kde se jede pod­le scé­ná­ře Matta Cooka. I když se mi totiž v někte­rých pří­pa­dech někte­ré pře­šla­py fil­mu vylo­že­ně neva­di­ly, doce­la chá­pu, pokud bude někdo mít s vývo­jem samot­né­ho pří­pa­du, cho­vá­ním někte­rých postav i se samot­ný­mi momen­ty fil­mu tro­chu pro­blém. Na pre­ciz­nos­ti by totiž tvůr­ci moh­li ješ­tě výraz­ně zapra­co­vat, přes­to bych něko­lik pře­šla­pů fil­mu pro­ten­to­krát i odpus­til, zejmé­na z důvo­du toho, že podob­ně pre­ciz­ně nato­če­ná pou­lič­ní kri­mi­nál­ka tako­vé­ho­to cha­rak­te­ru tu snad neby­la od Noc pat­ří nám Jamese Graye z roku 2007.

Zkrátka a jed­no­du­še, pokud jste ochot­ni tro­chu ubrat na oče­ká­vá­ních a od Triple 9 oče­ká­vá­te pře­de­vším vyda­ře­nou žánrov­ku, z téhle novin­ky roz­hod­ně zkla­má­ni nebu­de­te. John Hillcoat nato­čil pro mě zatím svůj nej­lep­ší sní­mek, kte­rý kro­mě hvězd­né sesta­vy a nekom­pro­mis­ní záplet­ky nabí­zí hut­nou atmo­sfé­ru a hyp­no­tic­ké tem­po fil­mu, v rám­ci kte­ré­ho vám i díky skvě­lé hudeb­ní slož­ce ona nece­lá dvou­ho­di­na ve spo­leč­nos­ti fil­mu ute­če jak voda, kte­rá má navíc pro fanouš­ky žán­ru roz­hod­ně co nabíd­nout.        

Triple 9 je suro­vým thrille­rem, kte­rý v mís­ty až hyp­no­tic­kém tem­pu dáv­ku­je netra­dič­ní pou­lič­ní kri­mi­nál­ku s hvězd­ným obsa­ze­ním, kte­rá záro­veň neza­po­mí­ná budo­vat důle­ži­tou atmo­sfé­ru. Novinka Johna Hillcoata dává v mno­hém vzpo­me­nout na pře­de­šlé fil­my toho­to tvůr­ce, zatím­co při­ná­ší dosta­tek nové­ho a zají­ma­vé­ho na to, aby si zaslou­ži­la dvě hodi­ny vaše­ho času. Výsledný mix sice asi nesed­ne kaž­dé­mu, přes­to se jed­ná o pocti­vou a tem­nou kri­mi­nál­ku, kte­rá fanouš­ky žán­ru beze­spo­ru potě­ší.  


Podívejte se na hodnocení Triple 9 na Kinoboxu.

50% Pouliční kri­mi­na­li­ta
50% Korupce v řadách poli­cie 
Triple 9
Krimi / Drama
USA, 2016, 115 min

Režie: John Hillcoat
Scénář: Matt Cook
Kamera: Nicolas Karakatsanis
Hudba: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne
Hrají: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Norman Reedus, Woody Harrelson, Kate Winslet, Clifton Collins Jr., Michael Kenneth Williams, Teresa Palmer, Gal Gadot, Luis Da Silva Jr., Michelle Ang, E. Roger Mitchell, Mary Rachel Dudley, Michael Harding, Labrandon Shead, Carlos Aviles, Ian Casselberry
Producenti: Steve Golin, Keith Redmon, Anthony Katagas
Střih: Dylan Tichenor
Kostýmy: Margot Wilson

USA V kinech od: 19.02.2016 Open Road Films
Česko Na DVD od: 27.07.2016 Bontonfilm

http://www.csfd.cz/film/321525-triple-9/
http://www.imdb.com/title/tt1712261/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Asteroid City – Recenze – 60 %8. července 2023 Asteroid City – Recenze – 60 % Nový film režiséra a scenáristy Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc) se odehrává ve fiktivní nevadské pouštní lokaci zvané Asteroid City, jíž dal jméno blízký kráter vzniklý po […] Posted in Filmové recenze
  • Orlando Bloom chválí české pivo v nové propagaci pražského pivovaru Staropramen18. května 2023 Orlando Bloom chválí české pivo v nové propagaci pražského pivovaru Staropramen Hollywoodská hvězda Orlando Bloom byla minulý týden oznámena jako nový ambasador značky pražského pivovaru Staropramen a nyní se herec objevil ve své první promo reklamě na tuto českou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kapka Naděje: rozhovor s ředitelkou Elen Švarcovou15. května 2018 Kapka Naděje: rozhovor s ředitelkou Elen Švarcovou Posted in Videa
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […] Posted in Filmové recenze
  • Filmová recenze – Šéfka25. dubna 2018 Filmová recenze – Šéfka O ČEM FILM JE: Michelle Darnell je žena, která neměla šťastné dětství, vyrůstala v dětském domově, do kterého ji neustále každá rodina vracela. Kdo by byl řekl, že z ní vyroste úspěšná […] Posted in Filmové recenze
  • Miloš Forman14. dubna 2018 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 Čáslav – 13. dubna 2018), byl režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Byl držitelem […] Posted in Profily osob
  • I Spit on Your Grave III: Vengeance Is Mine (2015)30. září 2015 I Spit on Your Grave III: Vengeance Is Mine (2015) Asi před dvěma měsíci jsem zahlédl první zmínku o ISOYG3 měl jsem slzy v očích radostí a erekci, která po týdnu odpadla jakmile jsem se dozvěděl, že režisérem tentokrát není Steven R. […] Posted in Krátké recenze
  • Černočerná tma15. října 2022 Černočerná tma „Černočerná tma“ je další z filmů, kterým jsem se celkem úspěšně vyhýbal. Ani nevím, proč vlastně. Je to snímek, který rozhodně stojí za pozornost. Co si budeme povídat, dostal jsem se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temné lesy (Villmark) 20035. března 2012 Temné lesy (Villmark) 2003 Pamatuji se na film Ledová smrt od režiséra Uthauga, byl to první norský horor, který jsem měl tu čest vidět a už tehdy jsem byl docela spokojen. Jistě, chyby by se našly, v mnoho ohledech […] Posted in Filmové recenze
  • Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))21. srpna 2018 Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04)) Těžko se hodnotí, když každý díl je lepší než ten předchozí. Ano je to tak, čtvrtý díl je ještě lepší než předchozí tři. Ihned v úvodu se dozvídáme, že Bean má potíže s partnery a že si […] Posted in TV Recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35085 s | počet dotazů: 262 | paměť: 69565 KB. | 08.12.2023 - 11:18:47