Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: The Bling Ring - 80%

Recenze: The Bling Ring - 80%

bling 16
bling 16
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stát Kalifornie je jed­ním z těch míst na zemi, kde mul­ti­kul­tur­ní tole­ran­ce a plu­ra­li­ta život­ních sty­lů dosáh­ly nej­roz­vi­nu­těj­ší podo­by. Domov holly­wo­od­ských celebrit, znač­ko­vé módy a plas­tic­kých chi­rur­gií je nejen ztě­les­ně­ním ame­ric­ké­ho snu a pro­stře­dím mate­ri­ál­ní­ho bla­hoby­tu, ale též jakousi rea­li­zo­va­nou uto­pií, kam se boha­tí lidé stě­hu­jí, aby před papa­raz­zi a novi­ná­ři retu­šo­va­li svůj medi­ál­ní obraz, kte­rý s jejich sku­teč­ným já neod­dě­li­tel­ně splý­vá. Sem se odstě­ho­val Mark Zuckerberg, aby tu zalo­žil ústře­dí Facebooku, a zde Arnold Schwarzenegger ve voleb­ní kam­pa­ni na guver­né­ra agi­to­val pro vlast­ní image rakous­ké­ho při­stě­ho­val­ce, kte­rý kdy­si do Spojených stá­tů při­ces­to­val s obno­sem dva­ce­ti dola­rů a záhy se vypra­co­val na úspěš­né­ho kul­tu­ris­tu a špič­ku béč­ko­vé­ho herec­tví. V sou­ži­tí se svě­tem těch­to úspěš­ných lidí se vám může poštěs­tit při­svo­jit si zlo­mek jejich ohrom­né­ho jmě­ní a záro­veň je olou­pit o část jejich medi­ál­ní iden­ti­ty, a před spo­lu­žá­ky a přá­te­li na face­boo­ku pak pyš­ně pra­co­vat na svém „cool“ ratingu.

A o tom nato­či­la film jed­na z nej­na­da­něj­ších reži­sé­rek sou­čas­nos­ti Sofia Coppola (Ztraceno v pře­kla­du, Odnikud někam). Její The Bling Ring, nato­če­ný na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, začí­ná pří­bě­hem o out­si­de­ro­vi Marcovi, kte­rý prá­vě začal cho­dit do nové ško­ly v Indian Hill. Skamarádí se tu se spo­lu­žač­kou Rebeccou. Když se spo­lu popr­vé pro­chá­ze­jí po uli­ci, Rebecca ho učí, jak vykrá­dat neu­zamče­ná auta. Později se oba vloupou do domu Paris Hilton, kte­rá si nechá­vá klíč pod rohož­kou, a odne­sou si část její­ho majet­ku. Zatímco Marc se jen potře­bu­je něko­mu zavdě­čit, Rebeccu vede k opa­ko­va­ným vlou­pá­ním neu­ko­ji­tel­ná nena­syt­nost. Do par­ty navíc při­be­rou ješ­tě kole­gy­ni Chloe a sou­ro­zen­ce Nicki (nej­vět­ší tahák Emma Watson pro­slu­lá rolí Hermiony z „potte­rov­ské“ ságy) a Sam. Všechny jsou tee­nager­ky z lep­ších rodin a Nicki a Sam navíc jejich mat­ka se záli­bou v „new age“ okul­tis­mu vycho­vá­vá k duchov­ní­mu roz­vo­ji jejich osob­nos­tí pro­střed­nic­tvím nau­ky o „tajem­ství“, kte­rá je sek­tář­skou per­ver­zí „spo­tře­bi­tel­ské­ho“ vědo­mí běž­né­ho Američana.

Coppola je mis­try­ně iro­nic­ké­ho glo­so­vá­ní z vlast­ní zku­še­nos­ti zná­mé­ho svě­ta, kte­rý luxu­sem oblo­že­né celebri­ty vydá­vá za vzor hod­ný násle­do­vá­ní. Stačí při­po­me­nout scé­nu, v níž mat­ka Nicki a Sam uka­zu­je svým dce­rám tablo s nale­pe­ný­mi fot­ka­mi Angeliny Jolie a zamýš­lí se s nimi nad hereč­či­ný­mi lid­ský­mi vlast­nost­mi. Zatímco děv­ča­ta oce­ňu­jí spí­še její posta­vu, mat­ka se usi­lov­ně sna­ží obje­vit pod slup­kou mód­ní iko­ny pra­vé ctnost­né jádro. V jiné scé­ně dává nyní již obvi­ně­ná Nicki roz­ho­vor redak­tor­ce z Vanity Fair (na zákla­dě člán­ku „Podezřelé nosi­ly lou­bou­tin­ky“ od Nancy Jo Sales otiš­tě­né­ho v tom­to maga­zí­nu napsa­la Coppola scé­nář) a pre­zen­tu­je se jako huma­nist­ka, kte­rá se chce v budouc­nu věno­vat cha­ri­tě, při­čemž je neu­stá­le pře­ru­šo­vá­na ved­le sedí­cí mat­kou, kte­rá chce pro­střed­nic­tvím kon­tak­tu s novi­nář­kou sdě­lo­vat svě­tu svá posel­ství. „Mami, tohle je můj roz­ho­vor!“ napo­mí­ná ji Nicki, zatím­co pří­tomní práv­ní­ci jsou při­pra­ve­ni ji varo­vat, aby pří­pad­ně na někte­rou z kla­de­ných otá­zek neod­po­ví­da­la. Když jde poz­dě­ji k sou­du, obrá­tí se k davu papa­raz­zi a pro­ne­se for­mu­li, kte­rou se defi­ni­tiv­ně kva­li­fi­ku­je na sta­tus celebri­ty.

Předchozí věty mohou být poně­kud zavá­dě­jí­cí, neboť vět­ši­nu fil­mu spí­še sle­du­je­me pří­běh o tom, jak se z par­ty stře­do­ško­la­ček s kaž­dým dal­ším vlo­pá­ním stá­vá čím dál více věšák na znač­ko­vé had­ry. Pro The Bling Ring je hen­di­ke­pem, že jeho pří­běh pev­ně kot­ví u západ­ních bře­hů Ameriky a divá­kům bez zna­los­ti pro­stře­dí bude spí­še než jako gene­rač­ní výpo­věď při­pa­dat jako repe­ti­tiv­ní zob­ra­zo­vá­ní povrch­ní­ho živo­ta, navíc s otu­pe­ným sati­ric­kým ostřím. Ale v tom je mož­ná Coppola jako jed­na z vel­kých osob­nos­tí sou­čas­né­ho autor­ské­ho fil­mu oprav­du nedo­ce­ni­tel­ná. Už nepo­dá­vá uni­ver­zál­ně plat­nou kri­ti­ku odvrá­ce­né stra­ny úspě­chu, ale uka­zu­je, jak se v době rozostře­ných hra­nic mezi sku­teč­ným a vir­tu­ál­ním učí­me budo­vat úspěch ze třpy­ti­vé­ho nic. A vli­vem sku­teč­nos­ti, že si dnes kaž­dý může vyro­bit vlast­ní medi­ál­ní identi­tu, je spek­trum mož­nos­tí vyro­bit si ji z niče­ho v pod­sta­tě nevy­čer­pa­tel­né. The Bling Ring je tak mož­né číst napří­klad jako film o kri­zi iden­ti­ty a není pře­hna­né tvr­dit, že v někte­rých momen­tech je aktu­ál­nost vyprázd­nění pojmu „lifesty­le“, jemuž čelí­me, mno­hem pal­či­věj­ší, než kdy­by šlo jen o ver­zi toho, jak by vypa­dal Sex ve měs­tě po poži­tí eli­xí­ru mlá­dí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čtvero ročních období14. června 2019 Čtvero ročních období Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Psí pohádky27. června 2017 Psí pohádky Pokud máte rádi netradiční pohádky, tak vás určitě zaujme kniha od autorky Zuzany Pospíšilové Psí pohádky. Zuzana Pospíšilová je velmi populární spisovatelka, která napsala již několik […] Posted in Recenze knih
  • Smrtelné historky míří do kin22. března 2016 Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkého zájmu novinářů.  Zajímavé triky a nápady navazují na tradici animovaných filmů. Na tiskové […] Posted in Filmové premiéry
  • Jsme zpátky! | Survivor CZ&SK26. ledna 2022 Jsme zpátky! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé14. září 2017 Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé Co začalo jako krátká parodie na sérii filmů Návrat do budoucnosti, se postupně přerodilo v jeden z nejikoničtějších animovaných pořadů tohoto století. Prima Comedy Central již tento pátek […] Posted in Články
  • Nech svět světem12. prosince 2023 Nech svět světem Sam Esmail tvůrce chváleného seríalu Mr. Robot natočil pro Netflix apokalyptický psychologický Thriller o kybernetickém útoku se slušným hereckým cástingem a potenciál byl rozhodně […] Posted in Krátké recenze
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […] Posted in Recenze knih
  • Vsaďte na ty správné služby16. prosince 2016 Vsaďte na ty správné služby V dnešní době není rozhodně něčím složitým založit si vlastní stránky. Internet má doma k dispozici snad každý, o tom nepochybujte. Díky němu můžeme přes internet zařizovat […] Posted in Domácí rady
  • Westworld21. května 2019 Westworld Před několika dny vyšel trailer na třetí sezónu seriálu Westworld. Ke stávajícímu hereckému obsazení Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton.. se přidává Aaron Paul, kterého […] Posted in Trailery
  • Alley, The (2003)24. května 2017 Alley, The (2003) Ne každá dívka je tak bezbranná, jak na první pohled může vypadat! Jméno tohoto režiséra vám zřejmě absolutně nic neřekne, ale věřte, že Lincoln Kupchak se pohybuje ve filmové […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23678 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71637 KB. | 13.07.2024 - 16:19:15