Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dead Man Down [55%]

Dead Man Down [55%]

rp dead man down img07.jpg
rp dead man down img07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Solidních kri­mi­ná­lek je v posled­ní době tro­chu pomá­lu. Za posled­ních pár let se jich ale pár pře­ci jen uro­di­lo. Jednou z nich je tře­ba lite­rár­ní adap­ta­ce Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy, pod kte­rou se režij­ně pode­psal Niels Ander Oplev. A prá­vě ten­to dán­ský reži­sér si pro svo­ji dal­ší fil­mo­vou šta­ci vybral opět kri­mi­nál­ní zále­ži­tost, ten­to­krát již se zvuč­něj­ším obsa­ze­ním. Otázka je ale jin­de. Stojí Dead Man Down za dvě hodi­ny vaše­ho času? 

Victor pra­cu­je jako pomoc­ná ruka jed­no­ho z vyso­ce posta­ve­ných vůd­ců orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu v srd­ci New Yorku. Poté, co mu při jed­né akci zachrá­ní život, jeho šéf do něj vklá­dá bez­mez­nou důvě­ru. To je nicmé­ně věc, se kte­rou Victor počí­tá. Plánuje totiž na něm a dal­ších jeho lidech krva­vou odve­tu za to, co mu v minu­los­ti udě­la­li. Když teh­dy ješ­tě jako maďar­ský při­stě­ho­va­lec při­šel za pra­cí do ame­ri­ky se svo­jí rodi­nou, sta­li se pře­káž­kou při vyklí­ze­ní domu a jeho dcer­ka skon­či­la mrt­vá. Když se rodi­če roz­hod­li domá­hat se pomo­ci, skon­či­li mrt­ví také. Laszlo ale se štěs­tím pře­žil. Nyní jako Viktor infil­tru­je kri­mi­nál­ní orga­ni­za­ci a kaž­dé­ho kdo se mu v jeho odve­tě poku­sí zabrá­nit likvi­du­je. Bohužel ho při jed­né z likvi­da­cí zahléd­ne jeho psy­chic­ky nevy­rov­na­ná sou­sed­ka...   
Zápletka konec­kon­ců nezní nato­lik zají­ma­vě, nebo naro­vi­nu, zní tro­chu div­ně. Ve sku­teč­nos­ti to ale zase tak zlé není a na jed­nu stra­nu je to i pří­jem­ná změ­na od kla­sic­ké­ho vodě­ní za ručič­ku. Film se ale i tak mož­ná až pří­liš čas­to sna­ží spo­lé­hat na kla­sic­ké sché­ma - něco je tak, pro­to­že to tak pros­tě je. To se vzta­hu­je i na vztah hlav­ní­ho hrdi­ny a jeho sou­sed­ky. Jejich mimoz­ní otr­ká­vá­ní i přes účast jakési che­mie půso­bí v mno­ha čás­tech fil­mu spí­še humor­ně než váž­ně. Jestli tohle byl záměr, tak jsem ho jen váž­ně nepo­cho­pil. 
Ono je to ale tak v pod­sta­tě s celým fil­mem. Dead Man Down je zále­ži­tos­tí plnou pro­ti­kla­dů, kde vás někte­ré vylo­že­ně potě­ší a jiné donu­tí zve­dat obo­čí v údi­vu na maxi­mum. V jed­nom pří­pa­dě jsem měl dokon­ce pro­blém posou­dit zda můj udiv je špat­ně nebo dob­ře. Pominu li ale ono kolísá­ní kva­li­ty a s tím i výraz­né kolísá­ní tem­pa, jed­ná se o sluš­nou, byť hod­ně prů­měr­nou kri­mi­nál­ní sešlost, kte­rá se sna­ží na jed­né stra­ně hrát na kla­sic­kou chlad­nou kri­mi­nál­ní ško­lu, zatím­co na stra­ně dru­hé se sna­ží roze­hrát roman­ci dvou poško­ze­ných jedin­ců sve­de­ných na spo­leč­nou ces­tu dvě­ma nájem­ný­mi vraž­da­mi. Režijně sluš­ně odve­de­ná prá­ce, kte­rá po strán­ce herec­kých výko­nů poně­kud pokul­há­vá a chce se mi říci, že den dva po pro­jek­ci vám ze sním­ku v hla­vě moc nezů­sta­ne.   

Pokud tak neče­ká­te zázra­ky a zrov­na vče­ra jste si nepouš­tě­li trai­ler, má pro vás Dead Man Down nej­spí­še co nabid­nout. Pořád je to solid­ní prá­ce po kte­ré si nebu­de­te chtít vyškrá­bat oči, jako tomu je u někte­ré kon­ku­ren­ce. V pří­pa­dě, že ale čeká­te od sním­ku mra­zi­vou atmo­sfé­ru, sluš­né tem­po, herec­ké výko­ny nebo jen pro­pra­co­va­ný pří­běh plný neče­ka­ných zvra­tů, sáh­ně­te asi jinam. Vyložené zkla­má­ní to není ale oče­ká­vá­ní byla tro­chu někde jin­de.  

Colin Farrell jako maďar na krva­vé stez­ce pomsty a Terrence Howard jako vůd­ce New Yorkského pod­svě­tí, kte­rý se dostal na jeho seznam. Dead Man Down nen­ní vylo­že­ně zkla­má­ní, avšak po naděj­ně vyhlí­že­jí­cích upou­táv­kách a sym­pa­tic­kém  obsa­ze­ní byly oče­ká­vá­ní tro­chu jin­de. Nevyrovnaný sní­mek doplá­cí na svo­ji sna­hu být vším a ve výsled­ku je vlast­ně ničím. Dvě roz­díl­né dějo­vé lin­ky mož­ná fun­gu­jí na papí­ře, avšak ne zrov­na dob­ré herec­ké výko­ny, kolí­sa­jí­cí tem­po a absen­ce jaké­ho­ko­liv neče­ka­né­ho zvra­tu (až na jeden pro­zra­ze­ný v trai­le­ru) posí­lá veš­ke­rou sna­hu do kop­ru. Více než coko­liv jiné­ho je tak sní­mek jen sil­ně prů­měr­nou kri­mi­nál­kou, opí­ra­jí­cí se o zave­de­né sché­ma­ta a nepři­ná­še­jí­cí nic nové­ho. 

Koktejl:

33% Maďar na irský způ­sob
33% Průměrná kri­mi­nál­ka
34% Kriminální roman­ce a roman­ti­ká kri­mi­nál­ka


Dead Man Down

Krimi / Thriller / Drama / Akční / Romantický
USA, 2013, 118 min

Režie: Niels Arden Oplev
Scénář: J.H. Wyman
Kamera: Paul Cameron
Hudba: Jacob Groth
Hrají: Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, F. Murray Abraham, Luis Da Silva Jr., Armand Assante, Jennifer Butler, Raw Leiba, John Cenatiempo, Wade Barrett

http://www.csfd.cz/film/305954-dead-man-down/
http://www.imdb.com/title/tt2101341/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Utopie - Nejvíce lidí žije v Číně28. prosince 2004 Utopie - Nejvíce lidí žije v Číně Ze severských zemí přivál norský film do českých kin další pozoruhodný snímek. Ale nepatří do té řady depresivních, beznadějných filmů, je naopak plný laskavého humoru a vtipně absurdních […] Posted in Filmové recenze
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Dobrodružný film Assassins Creed v kinech od 29. Prosince16. prosince 2016 Dobrodružný film Assassins Creed v kinech od 29. Prosince Osud ti koluje v žilách Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je18. ledna 2017 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […] Posted in Domácí rady
  • Noční můra v Elm Street31. října 2023 Noční můra v Elm Street Noční můra v Elm Street je americký nadpřirozený slasher z roku 1984, který napsal a režíroval Wes Craven a produkoval Robert Shaye. Jedná se o první díl série A Nightmare on Elm Street a […] Posted in Zapomenuté filmy
  • FESTIWALL GRAFFITI - OPEN AIR PLAC 201315. května 2018 FESTIWALL GRAFFITI - OPEN AIR PLAC 2013 Posted in Videa
  • Jak poznat, že člověk bere drogy13. června 2012 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Domácí rady
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […] Posted in Speciály
  • Black Silence (1995)23. března 2012 Black Silence (1995) Milionová životní pojistka je jistě dobrým důvodem někoho zabít. Ale otázkou zůstává, kdo se nakonec skutečně stane obětí… Michelle neprožívá se svým mužem Frankem zrovna […] Posted in Horory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 17,15584 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71712 KB. | 14.07.2024 - 20:12:17