Kritiky.cz > Technika > LED zářivka - 6 přesvědčivých důvodů, proč je skvělou alternativou tradičních světelných zdrojů

LED zářivka - 6 přesvědčivých důvodů, proč je skvělou alternativou tradičních světelných zdrojů

https://thumbs2.imgbox.com/1b/a4/RkVzVW3R_t.jpg
https://thumbs2.imgbox.com/1b/a4/RkVzVW3R_t.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český spo­tře­bi­tel při­jí­mal LED zářiv­ku vel­mi opa­tr­ně. Někteří se tra­dič­ních žáro­vek nechtě­li vzdát za žád­nou cenu. Když Evropská komi­se ohlá­si­la konec těch tra­dič­ních, část spo­tře­bi­te­lů se dokon­ce před­zá­so­bi­la na něko­lik let dopře­du. LEDky si své mís­to v čes­kých pod­ni­cích a domác­nos­tech muse­ly vybo­jo­vat. Díky setu výji­meč­ných vlast­nos­tí a postup­né­mu sni­žo­vá­ní poři­zo­va­cí ceny, je vza­li na milost i zapří­sáh­lí odpůr­ci. Jaké jsou jejich hlav­ní výho­dy a kde všu­de je může­te vyu­žít? V našem člán­ku jsme pro vás shr­nu­li jejich nej­dů­le­ži­těj­ší vlast­nos­ti a při­da­li pár zají­ma­vos­tí, kte­ré jste o LED svět­lech mož­ná ani netu­ši­li.

led žárov­ky

LED zářiv­ka je úspor­ným řeše­ním

Ať už jste pod­ni­ka­tel, nebo kla­sic­ký spo­tře­bi­tel, vaším cílem je uspo­řit co mož­ná nej­ví­ce finanč­ních pro­střed­ků za elektři­nu. Spotřebou ener­gií a pro­pa­ga­cí úspor­ných svě­tel­ných zdro­jů se již něko­lik let aktiv­ně zabý­vá Evropská unie. EUROSTAT (Statistický úřad Evropské unie) potvr­zu­je, že výmě­na kla­sic­ké 60W žárov­ky za 10W led­ku před­sta­vu­je roč­ní úspo­ru až 10 Euro (koneč­ná suma se v jed­not­li­vých člen­ských zemích může lišit).

Jaké jsou hlav­ní výho­dy LED záři­vek?

Ledky sice nemě­ly v čes­kých luzích a hájích nej­jed­no­duš­ší start, nicmé­ně poměr­ně rych­le doká­za­ly nepří­z­ni­vý vývoj obrá­tit ve svůj pro­spěch. Dnes pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší typy sví­ti­del. V čem tkví tajem­ství jejich úspě­chu?

  1. Významná ener­ge­tic­ká úspo­ra - LED svět­la doká­žou ušet­řit až 90 % ener­gie (v závis­los­ti na jed­not­li­vých typech a mode­lech sví­ti­del). Pokud bychom srov­na­li tra­dič­ní zářiv­ky s led­ka­mi, ušet­ří­te až 50 % elek­tric­ké ener­gie.
  2. Dlouhá život­nost - led­ky doká­žou sví­tit až 20× déle než tra­dič­ní zářiv­ky. Extrémně dlou­há život­nost před­sta­vu­je dal­ší finanč­ní úspo­ru. Ano, LEDka je v prů­mě­ru draž­ší než kla­sic­ká zářiv­ka, ale vydr­ží vám krás­ně sví­tit nesrov­na­tel­ně déle. Průměrné LED sví­ti­dlo vydr­ží sví­tit 30 000 až 100 000 hodin.
  3. Energetická účin­nost - LED dio­dy spo­tře­bo­vá­va­jí vel­mi malé množ­ství elek­tric­ké ener­gie. Energetická účin­nost vyja­dřu­je množ­ství svět­la vyza­řo­va­né­ho na jed­not­ku ener­gie (na jeden Watt). LEDky mají 10× vyš­ší účin­nost než vlák­no­vé žárov­ky a 2× vyš­ší účin­nost než line­ár­ní zářiv­ky.
  4. Bezpečnost - LED dio­dy nevy­za­řu­jí takřka žád­né tep­lo. Naproti tomu tra­dič­ní žárov­ka pře­vá­dí až 90 % ener­gie na tep­lo a pou­hých 10 % vyu­ži­je k sví­ce­ní. To je ve srov­ná­ní s led­ka­mi znač­ně nee­fek­tiv­ní. Nehledě na to, že tra­dič­ní žárov­ka nebo jiný typ osvět­le­ní, kte­ré se zahří­vá, může být zdro­jem požá­rů. Problémy mohou ovšem způ­so­bit také nekva­lit­ní LEDky. Česká obchod­ní inspek­ce napří­klad kaž­do­roč­ně varu­je před pou­ží­vá­ním nekva­lit­ních LED vánoč­ních řetězů. LED osvět­le­ní vždy naku­puj­te u auto­ri­zo­va­né­ho pro­dej­ce, kte­rý vám na daný typ osvět­le­ní poskyt­ne záru­ku a jed­no­du­še dohle­dá­te výrob­ce a zemi půvo­du.
  5. Index vykres­le­ní barev (CRI) - CRI je schop­nost odha­lit sku­teč­nou bar­vu daných objek­tů ve srov­ná­ní s při­ro­ze­ným zdro­jem svět­la. Platí čím vyš­ší CRI, tím lépe (s ohle­dem na umís­tě­ní a apli­ka­ci). Rozsah CRI růz­ných typů LED osvět­le­ní je mezi 65 a 95, což je obec­ně hod­no­ce­no jako vyni­ka­jí­cí výsle­dek.
  6. Ekologie - LED tech­no­lo­gie nevy­u­ží­vá při výro­bě sví­ti­del toxic­ké prv­ky, kte­ré by při násled­né likvi­da­ci na sklád­kách kon­ta­mi­no­va­ly život­ní pro­stře­dí. Další důle­ži­tý aspekt sou­vi­sí s jejich extrém­ní život­nos­tí. Díky dlou­hé život­nos­ti se LED osvět­le­ní vymě­ňu­je až po něko­li­ka letech. Má také vyš­ší sví­ti­vost, tak­že k osví­ce­ní dané­ho pro­sto­ru bude­te potře­bo­vat méně svě­tel, než v pří­pa­dě tra­dič­ních zdro­jů osvět­le­ní.

Kde všu­de lze LED zářiv­ky umís­tit?

LED zářiv­ky mají širo­ké spek­trum vyu­ži­tí nejen v pro­vo­zech a kan­ce­lá­řích, ale také v domác­nos­tech. Perfektně osví­tí kan­ce­lář­ské pro­sto­ry, mon­táž­ní haly, skla­dy atd. Díky tomu, že nevy­za­řu­jí UV záře­ní jsou vhod­ným osvět­le­ním v gale­ri­ích a výstav­ních síních. V domác­nos­ti se nej­lé­pe hodí k osvět­le­ní pra­cov­ní des­ky v kuchy­ni nebo díl­ně. Efektivně osví­tí také tma­vou chod­bu nebo scho­diš­tě.

LED osvět­le­ní je eko­lo­gic­ké a abso­lut­ně nená­roč­né na údrž­bu

LED zářiv­ky jsou úspor­né a vyni­ka­jí extrém­ně dlou­hou život­nos­tí. Pořizovací cena ledek je sice vyš­ší, ale nákla­dy se vám rych­le vrá­tí v podo­bě uspo­ře­né elek­tric­ké ener­gie. Navíc výmě­na tru­bic vás čeká až po něko­li­ka letech sví­ce­ní.

Kupovali jste si tra­dič­ní žárov­ky do záso­by, nebo jste auto­ma­tic­ky pře­šli na led­ky a zákaz kla­sic­kých žáro­vek jste vůbec neře­ši­li?

Jaký typ LED osvět­le­ní jste si oblí­bi­li?

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63759 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71808 KB. | 29.02.2024 - 12:14:58