Kritiky.cz > Technika > Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?

Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?

nahled
nahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Průměrně má kaž­dý z nás 100x za den mobil­ní tele­fon v ruce. S tele­fo­nem pla­tí­me, hle­dá­me na něm infor­ma­ce, čte­me e-maily, pra­cu­je­me, pro­kras­ti­nu­je­me, no a troš­ku ho vyu­ží­vá­me i k jeho původ­ní funk­ci – a sice tele­fo­no­vá­ní.

Kolik váži­la Nokie v porov­ná­ní se sou­čas­ně nej­pro­dá­va­něj­ším tele­fo­nem?

První mobil­ní tele­fon před­ved­la spo­leč­nost Motorola v roce 1983. V České repub­li­ce při­šel sku­teč­ný zvrat zhru­ba o 15 roků poz­dě­ji s uve­de­ním Nokie 5110 na čes­ký trh. Legendární tele­fon s antén­kou, posví­ce­ný­mi tla­čít­ky a hrou zva­nou sna­ke. Tomuto mobil­ní­mu tele­fo­nu se pro jeho roz­mě­ry a hmot­nost dlou­ho pře­zdí­va­lo „cih­la“. Jen pro zají­ma­vost, tato nokia váži­la 170 gra­mů a měla roz­mě­ry 48 x 132 x 31 mm. V sou­čas­nos­ti nej­pro­dá­va­něj­ší mobil­ní tele­fon v ČR Xiaomi Redmi Note 9 má roz­mě­ry 162,3 x 77,2 x 8,9 mm a váží 199 gra­mů. Takže ač se to zdá nesku­teč­né, sou­čas­né mobil­ní tele­fo­ny jsou ješ­tě vět­ší a těž­ší, než tomu bylo dří­ve.

ilustracni 5110

Pouzdra z kůže a slí­dy s gumič­kou na boku

Tlačítkové tele­fo­ny bylo zvy­kem nijak nechrá­nit. Nosily se obvykle bez oba­lu, a když náho­dou spadly na zem, obvykle se až tako­vá tragé­die nesta­la. Staré mobil­ní tele­fo­ny šly poměr­ně snad­no roze­brat, vymě­nit vad­né sou­část­ky. Dokonce šly měnit i před­ní kry­ty tele­fo­nů a neje­den mobil­ní tele­fon tak hrál pes­t­rý­mi (mnoh­dy vyso­ce nevkus­ný­mi) vzo­ry. Když už někdo náho­dou měl tla­čít­ko­vý tele­fon i v oba­lu, tak kože­ný s prů­hled­ným oknem ze slí­dy, gumič­kou z boku a někdy i kara­bi­nou na opa­sek zeza­du. S pří­cho­dem prv­ních doty­ko­vých tele­fo­nů ale uži­va­te­lé doce­la rych­le zjis­ti­li, že pád tako­vé­ho zaří­ze­ní na zem obvykle zna­me­ná nená­vrat­né roz­bi­tí dis­ple­je a jeho opra­va je obvykle stej­ně náklad­ná, jako zakou­pe­ní nové­ho pří­stro­je. Vznikl nový boom pouz­der a oba­lů na mobil­ní tele­fo­ny.

ilustracni typy

Kníž­ko­vá pouz­d­ra na mobil, sili­ko­ny, ochran­né skla i fólie

Moderní doty­ko­vé mobil­ní tele­fo­ny už je nor­mál­ní chrá­nit a to ze všech stran. Z před­ní stra­ny se lepí kry­cí fólie nebo skla a mobil­ní tele­fon se ješ­tě vklá­dá do pouz­d­ra na mobil (nebo chcete-li oba­lu). Vybrat si uži­va­tel může dle síly ochra­ny (nej­vět­ší ochra­nu posky­tu­jí extra odol­né kry­ty) a typu zaví­rá­ní. To se dělí na čis­tě zad­ní kry­tykníž­ko­vá pouz­d­ra. Zadní kry­ty chrá­ní pou­ze zad­ní část tele­fo­nu a býva­jí vyro­be­ny z TPU (přes­to­že se jim lido­vě říká sili­ko­ny) a mohou být v nepře­ber­né kolek­ci vzo­rů a barev. Druhou vari­an­tou jsou tzv. kníž­ko­vá pouz­d­ra, do kte­rých se zavře mobil celý (tedy včet­ně dis­ple­je).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16234 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71490 KB. | 25.06.2024 - 18:15:05