Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%

Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%

RR7b
RR7b
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabi­li v Rychle a zbě­si­le 6 zlo­čin­ce Owena Shawa a nyní se budou muset vypo­řá­dat s jeho o dost tuž­ším, šíle­něj­ším a po pomstě prahnou­cím star­ším bra­t­rem, nekom­pro­mis­ním zabi­já­kem Deckardem (Jason Statham). Nejprve je ale tře­ba dát dohro­ma­dy sta­rou par­tu, unést ze zaje­tí sexy hac­ker­ku, dostat se na mega­pár­ty v Dubaji a okrást saud­ské­ho prin­ce, setřást všech­ny ostat­ní zabi­já­ky, kte­ré tím na sebe poštvou, a opla­tit tím služ­bič­ku lídro­vi jakési taj­né orga­ni­za­ce (Kurt Russel), kte­rý jim nabí­dl spo­lu­prá­ci, zatím­co agent Hobbs (Dwayne „The Rock“ Johnson) leží v nemoc­ni­ci se zlo­me­nou rukou a čeká na svou pří­le­ži­tost… 

 RR7a
Zdroj fotek: cinemart.cz

Režisérovi Justinu Linovi se s pátým a šes­tým dílem této akč­ní série neče­ka­ně poda­ři­lo nasa­dit lať­ku do nebý­va­lé výš­ky, když popo­hnal celou tu auto­mo­bi­lo­vou švan­du na zce­la novou úro­veň nad­sa­ze­ním akč­ních scén a jejich dove­de­ním za hra­ni­ci absur­di­ty, s čímž se svez­ly i tref­né hláš­ky a řva­vě efekt­ní feti­šis­tic­ké zábě­ry naleš­tě­ných kapot luxus­ních vozů, lesk­nou­cích se sva­lů a naleš­tě­ných muž­ných ple­ší a hlu­bo­kých dekol­tů vyzý­va­vě odě­ných super­mo­de­lek, dopro­vá­ze­ných samo­zřej­mě nadu­pa­nou muzi­kou. Nyní ho na reži­sér­ské sto­lič­ce vystří­dal James Wan (Insidious, V zaje­tí démo­nů), ale kdy­bych o tom nevě­děl pře­dem, tak bych to nepo­znal. Na Rychle a zbě­si­le 7 se ta změ­na totiž nepo­de­psa­la vůbec nijak, a tak i ten­to díl pyš­ně pokra­ču­je ve sto­pách svých dvou před­chůd­ců. Hlasitě, sty­lo­vě a bez­hla­vě.

Zápletka je samo­zřej­mě od začát­ku do kon­ce úpl­ně debil­ní a slou­ží jen k tomu, aby se na plát­ně moh­ly pro­há­nět nablýska­né spor­ťá­ky, uka­zo­vat nao­le­jo­va­né bicepsy a krou­tit hezká děv­ča­ta v biki­nách. Akční sek­ven­ce jsou pod­le oče­ká­vá­ní opět mimo­řád­ně dale­ko za hra­ni­cí uvě­ři­tel­nos­ti (což je v tom­to pří­pa­dě dob­ře) a nato­če­né jsou takřka epi­lep­tic­ky – se spous­tou bles­ko­vých stři­hů a s mimo­řád­ně neklid­nou kame­rou, kte­rá neu­stá­le jez­dí ze stra­ny na stra­nu, tu a tam se dokon­ce pro­tá­čí vzhů­ru noha­ma a nepo­sto­jí chví­li v kli­du – a přes­to rela­tiv­ně pře­hled­ně. Na fyzi­kál­ní záko­ny se zvy­so­ka kaš­le a kaž­dý, kdo by to chtěl fil­mu vyčí­tat, je imbe­cil. Je totiž prin­ci­pi­ál­ně myl­né domní­vat se, že najde­te něja­ký smy­sl nebo logi­ku ve fil­mu, kde Vin Diesel s Paulem Walkerem vysko­čí za jízdy autem z okna z nej­vyš­ší­ho pat­ra mra­kodra­pu, po chví­li letu pro­sko­čí do mra­kodra­pu sto­jí­cí­ho ved­le toho prv­ní­ho, pro­je­dou se zablo­ko­va­ný­mi brz­da­mi celým pat­rem, zni­čí při­tom výsta­vu Terakotové armá­dy, na dru­hé stra­ně opět vyle­tí oknem ven a při­sta­nou o pár pater níž v mra­kodra­pu tře­tím. Ve fil­mu, kde Vin Diesel dup­ne do země tak sil­ně, že se pod ním pro­pad­ne půl­ka par­ko­viš­tě. Ve fil­mu, kde když Dwayne Johnson vidí, jak mu kri­mi­nál­ní­ci s vrtu­l­ní­kem ničí měs­to, tak sle­ze z nemoc­nič­ní­ho lůž­ka, strh­ne si obva­zy, popad­ne rotač­ní kulo­met a vyra­zí čis­tit uli­ce.

RR7b

Je cel­kem jed­no, jak moc je to dement­ní a mimo jakou­ko­li rea­li­tu, hlav­ní je, že je to dosta­teč­ně zábav­né! A nej­dů­le­ži­těj­ší je, že to vydr­ží být zábav­né téměř celé ty dvě a čtvrt hodi­ny, co to trvá. Akce je tou nej­lep­ší slož­kou, pro­to­že je šťav­na­tá, nápa­di­tá a efekt­ní. S humo­rem je to ten­to­krát slab­ší a vět­ši­na vti­pů je legrač­ní dost nuce­ně. Hercům sta­čí, aby byla cítit jejich pre­zen­ce na plát­ně, což je v pří­pa­dě Vina Diesela, Jasona Stathama nebo Dwaynea Johnsona pova­žo­vá­no za auto­ma­tic­kou samo­zřej­most. Naopak nepří­liš výraz­ný je pře­kva­pi­vě navrá­ti­vší se Kurt Russel, na němž se vidi­tel­ně pode­psal zub času, a spíš nahrá­vá ostat­ním zpo­vzdá­lí, než že by se sám pouš­těl do čeho­ko­li akč­ní­ho. Paul Walker sice nešťast­ně zesnul před dokon­če­ním fil­mu, na jeho děj to ale vliv nemě­lo – v chy­bě­jí­cích scé­nách za něj zasko­či­li jeho dva brat­ři a o podo­bu obli­če­je se posta­ra­ly digi­tál­ní tri­ky. Na kon­ci fil­mu tvůr­ci sklá­da­jí Paulovi poctu roz­to­mi­lou retrospek­ti­vou, sestří­ha­nou z před­cho­zích dílů série.

Šlapalo by to ale ješ­tě mno­hem lépe, kdy­by se tvůr­ci vykaš­la­li na to nema­lé množ­ství seri­óz­ních scén, v nichž jsou pro­ná­še­ny váž­ně míně­né dia­lo­gy a posta­vy pro­ží­va­jí oprav­do­vé emo­ce. Ty totiž nefun­gu­jí sko­ro vůbec a spíš jsou nechtě­ně k smí­chu, v hor­ším pří­pa­dě nudí. Opravdu bylo potře­ba začle­nit do už tak dost dlou­hé­ho fil­mu i dile­ma Brianovy man­žel­ky, jest­li mu má ozná­mit, že je s ním zno­vu těhot­ná? Vážně se posta­va Michelle Rodriguez musí tak dlou­ho vyrov­ná­vat se ztrá­tou pamě­ti? Vážně po nás tvůr­ci chtě­jí, abychom se dojí­ma­li a pla­ka­li u domně­le mrt­vé­ho Dominika, kte­rý spa­dl s autem z dva­nác­ti met­rů (poté, co se s ním poku­sil najet do letí­cí­ho vrtu­l­ní­ku), když před­tím z vlast­ní vůle sjel s jiným vozem z téměř kol­mé­ho srá­zu na úpa­tí vyso­ké hory a po dopa­du, jemuž před­chá­ze­lo sedmatři­cet kotr­mel­ců, vyvá­zl bez škráb­nu­tí?

K žád­ným vel­kým změ­nám opro­ti před­cho­zím dvě­ma dílům tedy nedo­šlo, ať už ve sty­lu, či v kva­li­tě. Rychle a zbě­si­le 7 je našla­pa­nou jízdou a pop­cor­no­vou podí­va­nou se vším vša­dy, kte­rá sice neu­há­ní zrov­na dva­krát ply­nu­le, ale zato nevá­há ty nej­lep­ší momen­ty vyhnat do pořád­ných otá­ček. A to se cení.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 7 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68925 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72057 KB. | 25.02.2024 - 00:53:30