Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii

Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do svých rolí se vrá­til celý hvězd­ný sou­bor a fil­ma­ři opět hle­da­li nové tvá­ře, kte­ré by s nimi rezo­no­va­ly.

V gale­rii Rychlých zlo­čin­ců je Owen Shaw nej­pů­so­bi­věj­ším sou­pe­řem, s kte­rým par­ta dosud měla tu čest. Jediným smr­tí­cím pohy­bem pro­ti Hanovi zastí­nil Stathamův Deckard Shaw své­ho bra­t­ra dale­ko osob­něj­ším cílem: sejmout Doma a jeho par­tu pěk­ně jed­no­ho po dru­hém. „Shaw je síla, s kte­rou se musí počí­tat,” říká Moritz. „Z našich hrdi­nů jsou najed­nou váleč­ní­ci. Jedni z nej­lep­ších na svě­tě, a pro­to jsme potře­bo­va­li bojov­ní­ka, kte­rý by byl scho­pen jít pro­ti nim. Všichni jsme se shod­li na tom, že tím pra­vým by mohl být Jason Statham, což se nám potvr­di­lo obrov­ským ohla­sem na jeho vystou­pe­ní v posled­ním fil­mu.”

Statham, hvězda řady popu­lár­ních akč­ních fil­mů, ovšem rych­le uvá­dí na pra­vou míru, že jeho posta­va není jed­no­roz­měr­ným zlo­čin­cem. Stejně jako Dom žije i Shaw pod­le jas­né­ho pra­vi­dla: pomstít své­ho bra­t­ra. A co se týká jeho hon­by za par­tou – Shaw je muž neměn­né­ho morál­ní­ho kom­pa­su, i když poně­kud vychý­le­né­ho. „Se Shawem to není slo­ži­té,” domní­vá se Statham. „Je pros­tě čer­no­bí­lý. Krev je krev a přes to neje­de vlak, tak­že nemá jinou mož­nost, než bra­t­ra pomstít. Všechno je jas­né a on se chys­tá udě­lat jim to, co oni udě­la­li Owenovi. Navzdory všem roz­dí­lům si jsou Dom a Shaw hod­ně podob­ní. Oba dva mají stej­né pra­vi­dlo; oba věří v rodi­nu.”

Jakmile Dom zachy­tí novou smr­tí­cí hroz­bu vůči své rodi­ně, pře­chá­zí do úto­ku a jde po Shawovi. V před­tu­še sou­bo­je titá­nů vytvo­řil Wan styl, kte­rý posky­tu­je doko­na­lé vizu­ál­ní vyjá­d­ře­ní akce a kaska­dér­ských kous­ků, kte­rý­mi je série pro­slu­lá … a pra­cu­je zejmé­na s při­da­ným téma­tem odpla­ty. „Rychle a zbě­si­le 7 se dotý­ká těch nej­kla­sič­těj­ších témat pomsty, odpla­ty a násled­ků, kte­ré s sebou nesou,” říká reži­sér. „Jsem vel­kým fanouš­kem těch­to témat a mož­nost při­nést do této kon­krét­ní fil­mo­vé série tro­chu tem­né cito­vos­ti byla vel­mi láka­vá.”

Jedním z nej­o­če­ká­va­něj­ších pří­růst­ků do herec­ké sesta­vy je herec­ký vete­rán Kurt Russell, kte­rý zde má roli tajem­né­ho vlád­ní­ho úřed­ní­ka nabí­ze­jí­cí­ho Domovi, Brianovi a jejich par­tě sku­teč­né řeše­ní jejich smr­tel­ně váž­né­ho pro­blé­mu. Tato posta­va není ve fil­mu iden­ti­fi­ko­vá­na blíž než vlast­ním ozna­če­ním „Pan Nikdo”.

Tento záhad­ný kodér pra­cu­je quid pro quo, pro­to­že ame­ric­ká roz­věd­ka Doma a jeho posád­ku potře­bu­je stej­ně, jako tým potře­bu­je jejich zdro­je, aby vysto­po­val Shawa. Začíná závod o to, kdo se dosta­ne k neo­ce­ni­tel­né­mu pro­to­ty­pu sle­do­va­cí­ho zaří­ze­ní jako prv­ní. Všechny ope­ra­ce ale muse­jí být na pokyn vlá­dy USA mimo záznam. To je naštěs­tí Domova spe­ci­a­li­ta.

Když se roz­nes­lo, že má Russell o tu roli zájem, byli her­ci i fil­mo­vý štáb nad­še­ní. Oblíbený herec pro­ká­zal svou vše­stran­nost v akč­ních, kome­di­ál­ních i dra­ma­tic­kých rolích, což z něj dělá per­fekt­ní vol­bu pro posta­vu vyso­ké­ho úřed­ní­ka, kte­rý se spo­jí s Domem a nabíd­ne mu řeše­ní pro­blé­mu se Shawem. Moritz vzpo­mí­ná na cas­ting: „Všichni jsme byli nad­še­ní, že si Kurt už jen pohrá­val s myš­len­kou jít do toho s námi, a ve své roli je per­fekt­ní. V jeho posta­vě je sto­pa výstřed­nos­ti; ve sku­teč­nos­ti uzná­vá a oce­ňu­je, že se Dom se svou par­tou pohy­bu­je tak za hra­nou.”

Britská hereč­ka Nathalie Emmanuel zná­má hlav­ně svou rolí Missandey, pře­kla­da­tel­ky a spo­leč­ni­ce Daenerys Targaryen v enorm­ně úspěš­ném seri­á­lu HBO Boj o trů­ny, se do herec­ké sesta­vy při­da­la v roli Ramsey, geni­ál­ní hac­ker­ky a počí­ta­čo­vé nad­šen­ky­ně, jejíž posled­ní tech­no­lo­gic­ký mis­trov­ský kou­sek zná­mý jako Boží oko je klí­čem k vysto­po­vá­ní Shawa dřív, než může vyslí­dit náš tým. Chce jej kaž­dá vlá­da i tero­ris­tic­ká buň­ka na svě­tě.

Ramseyino zaří­ze­ní se doká­že sou­čas­ně nabou­rat do čeho­ko­liv na digi­tál­ní síti - ať už je to mobil, audio, video, ATM, bez­drá­to­vé nebo počí­ta­čo­vé zaří­ze­ní – a extra­po­lo­vat stov­ky bitů infor­ma­cí ke sle­do­vá­ní koho­ko­liv a kde­ko­liv na země­kou­li. V nespráv­ných rukách to může být smr­tí­cí vše­vě­dou­cí nástroj. Pokud Dom Ramsey najde, najde také její nej­žá­da­něj­ší sle­do­va­cí zaří­ze­ní a před­tím, než ho vydá vlá­dě USA, ho může pou­žít k vysto­po­vá­ní Shawa. Háček? Informace o neo­ce­ni­tel­ném pří­stro­ji se dosta­la ven a Ramsey i s jejím zaří­ze­ním une­sl žol­dák jmé­nem Mosi Jakande (Hounsou).

Prvním úko­lem nováč­ka Emmanuel bylo pozor­ně shléd­nout celou ságu. Nutno říct, že se při čte­ní scé­ná­ře těši­la na to, až uvi­dí, jak její brit­ská hac­ker­ka do Rychlých zapa­dá. Odhalila to vel­mi rych­le, hned na svém prv­ním natá­če­cím dnu. Filmaři mají zave­de­ný ritu­ál – hodí nováč­ka hned prv­ní den mezi plnou sesta­vu původ­ních her­ců.

I když se navzdo­ry ritu­á­lu se vše­mi svý­mi kole­gy nepo­tka­la, Emmanuel si svůj prv­ní den uži­la. Natáčela se scé­na, kdy se Ramsey popr­vé setká se svý­mi nezná­mý­mi zachrán­ci, kte­ří rych­le zjiš­ťu­jí, že nejde o žád­nou křeh­kou kvě­tin­ku, ale bri­lant­ní hac­ker­ku, kte­rá říká, co si mys­lí a kte­rá je má všech­ny rych­le a dob­ře pře­čte­né.

Ramsey je spíš samo­rost, kte­rý dává před­nost svým počí­ta­čům před vol­ným nekon­flikt­ním kama­rád­stvím, kte­ré vlád­ne ve sku­pi­ně. Svými schop­nost­mi k nim ale rych­le zapad­ne a i přes urči­té pochyb­nos­ti nako­nec jejich kouz­lu pod­leh­ne.

Dom se s Brianem a celou par­tou sna­ží unik­nout před Shawem – s čím ale nepo­čí­ta­jí, je pev­né odhod­lá­ní žol­dá­ka Jakandeho, kte­ré­ho hra­je Djimon Hounsou, a Kieta, Jakandeho hlav­ní­ho poboč­ní­ka, ztvár­ně­né­ho thaj­ským her­cem a mis­trem bojo­vých umě­ní Tonym Jaa: dvou mužů, kte­ří chtě­jí pro­to­typ sle­do­va­cí­ho zaří­ze­ní za kaž­dou cenu.

Vzhledem k tomu, že zlo­či­nec Jakande nako­nec z nut­nos­ti spo­jí síly se Shawem, Hounsou pra­cov­ně doslo­va šlá­pl do pedá­lů. Během pro­duk­ce Strážců gala­xie letěl herec do Atlanty, kde se setkal s Wanem, Dieselem a s pro­du­cen­ty, načež se bleskurych­le pře­su­nul do Colorada, kde točil akč­ní scé­ny s dru­hým štá­bem a poté se vrá­til zase zpět do Atlanty. Role, kte­rou hra­je Hounsou, je čis­tě adre­na­li­no­vá a vel­mi akč­ní.

Hounsou, kte­rý byl dva­krát nomi­no­ván na cenu Akademie, vzpo­mí­ná: „Moje prv­ní fil­mo­va­cí dny s pomoc­ným štá­bem s heli­kop­té­rou byly pro­cház­kou růžo­vým par­kem v porov­ná­ní se scé­na­mi, kte­ré jsme toči­li s hlav­ním štá­bem. Měli jsme pár vel­ko­le­pých kaska­dér­ských scén a tam jsem prv­ně pocí­til, že jsem oprav­du upro­střed Rychle a zbě­si­le 7.”

Herec, kte­rý se asi nej­ví­ce pro­sla­vil svý­mi akč­ní­mi kous­ky popí­ra­jí­cí­mi gra­vi­ta­ci v tri­lo­gii Ong-Bak a dechbe­rou­cí­mi videi na YouTube, byl pro Wana a pro­du­cen­ty při­ro­ze­nou vol­bou, když při­šlo na pře­třes obsa­ze­ní role Kieta. Herci i štáb se těši­li, že na vlast­ní oči uvi­dí jeho vyhlá­še­né kous­ky, kte­ré kro­mě jiné­ho zahr­nu­jí prv­ky Muay Thai, Tae Kwon Da a akro­ba­cie.

Dalšími posi­la­mi herec­ké­ho týmu jsou ROMEO SANTOS, latin­sko­a­me­ric­ká super­star, kte­rá hra­je Manda, Domova a Brianova uži­teč­né­ho pří­te­le v Dominikánské repub­li­ce a JOHN BROTHERTON jako Sheppard, pra­vá ruka pana Nikoho. Jedna z nej­víc fas­ci­nu­jí­cích nových herec­kých tvá­ří je Ronda Rousey, kte­rá herec­ky debu­to­va­la v Expendables: Postradatelní 3 a kte­rá je mis­try­ní bojo­vých umě­ní a záro­veň šam­pi­on­kou sou­tě­že smí­še­ných bojo­vých umě­ní (UFC) v ban­ta­mo­vé váze.

V Rychle a zbě­si­le 7 hra­je Rousey Karu, neza­sta­vi­tel­nou stráž­ky­ni eli­ty Abú Dhabi, kte­rá musí bojo­vat pro­ti Letty. Rodriguez se počí­tá mezi Rouseyiny nej­vět­ší fanouš­ky: „Ronda je úžas­ná, straš­ně sil­ná. Zvedla mě nad hla­vu jako nic. Držela mě naho­ře a v kli­du kon­ver­zo­va­la.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27028 s | počet dotazů: 238 | paměť: 71788 KB. | 25.06.2024 - 17:22:28