Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů

Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Rychle a zbě­si­le 7 je gang vržen do nových situ­a­cí plných počet­ných nepřá­tel a čelí ros­tou­cím boles­tem a pří­zra­kům ze své minu­los­ti. Co se týká dal­ší kapi­to­ly Domovy a Brianovy ces­ty, cílem pro ně byl vždyc­ky návrat domů do Los Angeles jako svo­bod­ní lidé. Jenže akli­ma­ti­za­ce na novou exis­ten­ci je jak­si něco napros­to jiné­ho.

K dis­ku­zi o tom, co vše pro ně návrat domů zna­me­ná, se vra­cí Wan: „Poté, co tak tvr­dě bojo­va­li za to, aby se moh­li vrá­tit zpát­ky domů, se to našim hrdi­nům poda­ři­lo, ale potom zjiš­ťu­jí, že to pro ně mož­ná už není ten pra­vý život. Všechna ta dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­li, je for­mo­va­la a díky nim se sta­li těmi, kým jsou. Je tam vel­ký vnitř­ní kon­flikt, pro­to­že jsou najed­nou cizin­ci ve vlast­ním domě.”

Nově obno­ve­ná série Rychle a zbě­si­le 5 před­sta­vi­la nové posta­vy – na obou stra­nách prá­va – kte­ré daly Domovi a jeho týmu pořád­ně zabrat. Počínaje Johnsonovým elit­ním DDS agen­tem Hobbsem, přes Evansova hro­zi­vé­ho Owena Shawa bylo umě­ní par­ty zkou­še­no na kaž­dém kro­ku. Překvapivě je to prá­vě pra­vi­dla přís­ně dodr­žu­jí­cí Hobbs, kte­rý se po letech pro­ná­sle­do­vá­ní Doma a jeho par­ty neče­ka­ně ocit­ne plně na Domově stra­ně, když jsou živo­ty všech ohro­že­ny. Parta si zís­ka­la Hobbsovu důvě­ru a respekt a spo­lu s tím při­chá­zí jedi­neč­ná úro­veň ochra­ny a kama­rád­ství.

Johnson o Hobbsově vývo­ji v prů­bě­hu ságy říká: „Naším cílem bylo vytvo­řit posta­vu, kte­rá byla od prvo­po­čát­ku drs­ná a s cit­li­vos­tí kov­bo­je. V prů­bě­hu čtyř let se ale znač­ně změ­ní. Líbí se mi myš­len­ka vytvo­řit chla­pí­ka, kte­rý má sklo­ny a moc super­hr­di­ny, ale super­hr­di­nou není.”

V dis­ku­zi o jed­né klí­čo­vé bojo­vé scé­ně shr­nu­je Johnson poci­ty všech svých herec­kých kole­gů ohled­ně veli­te­le jejich lodi: Že Wan je a sérii Rychlých pros­tě dostal. „Byl jsem nad­še­ný z Jamese i z jeho myš­le­nek na to, jak bude vypa­dat úvod­ní bojo­vá scé­na s Jasonem a spo­leč­ně jsme vytvá­ře­li způ­sob, jakým se to bude točit. To, co jsme vymys­le­li, je skvě­lé. Je to něco úpl­ně jiné­ho.”

Hrát jed­nu posta­vu více než deset let je neob­vyk­lé pro vět­ši­nu her­ců, ale ten­to mul­ti­kul­tur­ní sou­bor to bere vel­mi váž­ně – ať už se jed­ná o dia­lo­gy, poin­ty, kos­týmy nebo výběr aut. Na tuto výdrž jsou všich­ni nále­ži­tě pyš­ní, nikdo ale není pyš­něj­ší než Michelle Rodriguez.

Uprostřed pří­bě­hu Rychle a zbě­si­le 7 plné­ho pomsty, rizik a zuři­vých akcí se ční Domova a Lettyina milost­ná roman­ce. Diesel a Rodriguez si uvě­do­mu­jí a tvr­dě pra­cu­jí na tom, aby ten­to romá­nek udr­že­li reál­ný. I když nará­ží na nebez­peč­né okol­nos­ti, amné­zii nebo nové vzta­hy, jejich lás­ka je zalo­že­na na spo­leč­né minu­los­ti a na napros­té vzá­jem­né důvě­ře.

„Vztah Doma a Letty nevi­dí­te v této době a věku,” pře­mýš­lí hereč­ka. „Je to vzác­ná věr­nost, kte­rou uvi­dí­te už jen v man­žel­stvích ze sta­ré ško­ly. Je to ta samá kva­li­ta, jen s obra­ty ve sty­lu Bonnie a Clydea. Vidíte vývoj těch­to postav a vidí­te tu roman­tic­kou odda­nost. S Vinem si tyto momen­ty uvě­do­mu­je­me a říká­me si, jak je to krás­né. Je to něco, co si všich­ni pře­je­me mít.”

Přestože Mia před­sta­vu­je emo­ci­o­nál­ní spo­je­ní mezi Domem a Brianem, její star­ší bra­tr se ji vždy sna­žil chrá­nit. Nejdřív se ji sna­žil držet dál od Brianových flir­tů, teď je to dale­ko váž­něj­ší. Ať už řídí lou­pež­né ope­ra­ce v Riu nebo se obě­tu­je pro bez­pe­čí své­ho malé­ho syna Jacka, Mia je sta­bil­ním srd­cem Torettovy rodi­ny… stej­ně jako tím, kdo usi­lu­je o zdán­li­vý klid pro ně všech­ny.

Jako čer­stvá mat­ka Brewster napros­to rozu­mí Miině moti­va­ci chrá­nit své milo­va­né. „Jednou z věcí, na kte­rých jsem tvr­dě pra­co­va­la, byla Miina vyvá­že­nost mezi mateř­stvím a rodi­nou,” vzpo­mí­ná Brewster. „Mia svým šes­tým smys­lem ví, co se děje s muži v jejím živo­tě, i když nejsou zrov­na z nej­ko­mu­ni­ka­tiv­něj­ších. Baví mě krou­žit kolem toho­to kon­flik­tu a obdi­vu­ji ji za její spo­leh­li­vost upro­střed vše­ho toho zmat­ku.”

A rodi­na se roz­růs­tá a k posád­ce Toretto/O’Conner/Ortiz se při­dá­vá Tyrese Gibson, kte­rý je zpět jako Roman Pearce, Brianův pří­tel z dět­ství. Roman se popr­vé obje­vil v Rychle a zbě­si­le 2, když se Brian na útě­ku setkal se svým dlou­ho­le­tým pří­te­lem v Miami.

V Rychle a zbě­si­le 7 zůstá­vá Roman dál suve­rén­ní a tla­čí se čím dál víc do vedou­cí pozi­ce. Když se ale roz­běh­ne jeho plán na záchra­nu elit­ní hac­ker­ky Ramsey, zjiš­ťu­je, že to pro něj je nako­nec pří­liš vel­ké sous­to. Gibson, potě­še­ný akce­mi, kte­ré sce­náris­ta Morgan pro jeho posta­vu naplá­no­val, zdů­raz­ňu­je, že Roman má srd­ce na správ­ném mís­tě: „Roman musí být noha­ma na zemi. Zatímco všich­ni děla­jí všech­no, co Dom řek­ne, Roman ne. Má věč­ný pro­blém s auto­ri­ta­mi, což bylo zřej­mé od prv­ní­ho dne dvoj­ky. Ale Roman nikdy nene­chá par­tu ve štychu, dokon­ce i přes své instink­ty. Líbí se mi, že svůj život žije na hra­ně sebez­ni­če­ní.”

            Chris „Ludacris” Bridges si zopa­ko­val roli Teje Parkera, auto­mo­bi­lo­vé­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho tak­ti­ka, kte­rý se ved­le Walkera a Gibsona popr­vé obje­vil v Rychle a zbě­si­le 2. Také Bridgese potě­ši­lo, když zjis­til, že si jeho posta­va ten­to­krát uži­je víc akce. Zábavná riva­li­ta mezi Tejem a Romanem zůstá­vá a sku­pi­na riva­lů se navíc roz­ros­te o bri­lant­ní Ramsey, kte­rá se oci­tá upro­střed jejich popi­cho­vá­ní. S Tejem vytvo­ří úžas­né pou­to díky sdí­le­né váš­ni k tech­no­lo­giím, a když pla­y­boy Roman neú­spěš­ně zkou­ší svo­je kouz­lo osob­nos­ti, zůstá­vá Ramsey ve stře­hu.

„Je to úpl­ně jako kdy­by se Tej a Roman ocit­li zpát­ky na střed­ní,” smě­je se Bridges. „Nikdy si neod­pus­tí legrác­ky a zába­vu, zejmé­na když je v tom krás­ná žena. Takže jsou zpát­ky – bláz­ni­ví a dětin­ští a neu­stá­le sou­pe­ří­cí.”

Jedním z Domových kom­pli­ko­va­něj­ších vzta­hů je vztah s dal­ší býva­lou lás­kou, Elenou Neves, kte­rou opět hra­je Elsa Pataky. Španělská hereč­ka debu­to­va­la v Rychle a zbě­si­le 5 jako odváž­ná poli­cist­ka z Ria, kte­rou s odpad­lým ute­čen­cem spo­jí spo­leč­né ztrá­ty a kte­rá opus­tí domov a kari­é­ru a ode­jde s ním do exi­lu. Na Kanárských ost­ro­vech si vybu­du­jí spo­ko­je­ný život, ale když se Dom roz­hod­ne, že zjis­tí prav­du o Letty, je Eleně jas­né, že ho ztra­ti­la. I když se jí daří v prá­ci s Hobbsem v DDS a změ­ní svůj život, sto­py lás­ky k Domovi zůstá­va­jí.

Během čte­ní scé­ná­ře chtě­la Pataky nej­pr­ve, aby Elena bojo­va­la za spo­leč­ný život s Domem, ale brzy pocho­pi­la roz­hod­nu­tí své posta­vy, kte­ré uka­zu­je, jak hlu­bo­ce Doma milu­je. „Oběť, kte­rou Elena při­nes­la je úžas­ný způ­sob, jakým pro­je­vi­la svou lás­ku, což ale nezna­me­ná, že tím netr­pí,” říká hereč­ka. „Není moc lidí, kte­ří by toho byli schop­ní, a to je na tom to krás­né. Elena není vůbec sobec­ká a věřím, že divá­ci cítí, že to, co dělá, dělá pro něj. Zároveň je také dost sil­ná na to, aby si zno­vu vybu­do­va­la vlast­ní život, zejmé­na pro­fes­ní, což je to, oč bojo­va­la. Je hou­žev­na­tá.”

V Rychle a zbě­si­le: Tokijská jíz­da se Lucas Black vra­cí v roli Seana Boswella, samo­tá­ře, kte­rý obje­ví své poslá­ní a rodi­nu v pro­stře­dí tokij­ské­ho svě­ta ile­gál­ních závo­dů. Blacka ohro­mi­lo, s jakou vyna­lé­za­vos­tí a s jakým emo­ci­o­nál­ním dopa­dem vrá­til scé­nář jeho posta­vu do hry. „Myslím, že to je geni­ál­ní myš­len­ka,” říká k tomu herec. „To jen uka­zu­je, jak hlu­bo­ké a sou­vis­lé to pou­to je; pra­vi­dlo, pod­le kte­ré­ho Dom žije, je v rodi­ně, kte­rou jsme stvo­ři­li, hlu­bo­ce zako­ře­ně­né. Dom je v pod­sta­tě Hanův vel­ký bra­tr a přes­to­že jsme se to v Tokijské jízdě nedo­zvě­dě­li, Han vez­me Seana pod svá kří­d­la a vště­pu­je mu ty samé základ­ní hod­no­ty. To je to, co divá­ci milu­jí – a co mám straš­ně rád. Tahle rodi­na jede nebo zemře spo­leč­ně.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79112 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72227 KB. | 25.02.2024 - 00:03:35