Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu

Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Počínaje impo­zant­ním zápa­sem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zbě­si­le 5, sou­bo­je muž pro­ti muži se sta­ly sou­čás­tí kaž­dé kapi­to­ly. Mezi něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných zápa­sů pat­ří Hanův a Romanův sou­boj pro­ti Jahovi, kte­ré­ho hra­je indonéský mis­tr bojo­vých umě­ní Joe Taslim, a osvo­bo­ze­ní všech z vnitř­ku náklad­ní­ho letou­nu Antonov. Nejpamátnější je ale Lettyin sou­boj na život a na smrt s Riley, kte­rá má vojen­ský výcvik a kte­rou hra­je s obrov­ským nasa­ze­ním šam­pi­on­ka bojo­vých umě­ní a hereč­ka Gina Carano.

Pro Rychle a zbě­si­le 7 vybra­li fil­ma­ři koor­di­ná­to­ra kaska­dér­ských scén Joela Kramera (V zaje­tí démo­nů, při­pra­vo­va­ný Terminátor Genisys) a cho­re­o­gra­fa bojo­vých scén JEFFA IMADU (Twilight sága: Rozbřesk – 2. část, Iron Man 2), aby navrh­li a pro­ved­li čet­né akč­ní scé­ny – včet­ně šes­ti ohro­mu­jí­cích bojo­vých scén – se stá­va­jí­cím herec­kým sou­bo­rem i s nováč­ky a pří­le­ži­tost­ný­mi bojov­ní­ky Stathamem, Jaa a Rouseyem.

Wan, zapři­sáh­lý fanou­šek akč­ních fil­mů, měl spe­ci­fic­ká měřít­ka na to, jak zachy­tit akci. Ve spo­lu­prá­ci s Kramerem, Imadou a Windonem při­šel Wan s inspi­ru­jí­cí­mi nový­mi způ­so­by, jak nato­čit rych­lé akce ze všech úhlů.

„Chtěl jsem akce točit tak, že nechá­me her­ce pra­co­vat, aniž bychom jim do toho pří­liš zasa­ho­va­li, pros­tě jsme na ně necha­li kame­ru namí­ře­nou,” při­bli­žu­je reži­sér svůj způ­sob natá­če­ní.

Kramer komen­tu­je Wanovo jedi­neč­né roz­hod­nu­tí tak­to: „James nám řekl svou před­sta­vu o kaska­dér­ských scé­nách, ale nechal nám poměr­ně vol­nou ruku v samot­ném pro­ve­de­ní. Nemám rád líbi­vé scé­ny jen pro ně samé, pokud neslou­ží her­cům nebo pří­bě­hu, a v tom je James fan­tas­tic­ký. Přesně ví, co může nalo­žit na posta­vy a na scé­nu a Steve Windon to potom vždyc­ky výbor­ně sestří­há.”

Rychle a zbě­si­le 7 si zaklá­dá na věro­hod­né a prak­tic­ky pro­vá­dě­né kaska­dér­ské prá­ci. Imada nepra­co­val jen s růz­ný­mi bojo­vý­mi dis­ci­plí­na­mi, ale zve­dl také herec­kou lať­ku tím, že jako dal­ší bojo­vou slož­ku při­dal okol­ní pro­stře­dí. Každý jed­not­li­vý aspekt při­spěl k úko­lu vytvo­řit věr­nou bojo­vou akci.

Výbušné scé­ny ve fil­mu záhy odstar­tu­jí Hobbs a Shaw, dva muži s vojen­ským výcvi­kem, kte­ří mají pořád­nou dáv­ku zku­še­nos­tí i sebe­vě­do­mí. Umělci úzce spo­lu­pra­co­va­li s Imadou, aby kaž­dá scé­na půso­bi­la svě­že a ori­gi­nál­ně.

Hlavní zása­dou Imadova pří­stu­pu bylo zdů­raz­nit ty nej­lep­ší schop­nos­ti her­ců v rám­ci své kon­cep­ce. „Mým cílem bylo vyu­žít všech­ny těs­né a ome­ze­né pro­sto­ry a umož­nit divá­kům zažít akci, při kte­ré Tony před­ve­de své cha­rak­te­ris­tic­ké pohy­by,” říká cho­re­o­graf bojo­vých scén. „Bylo pří­jem­né pou­ží­vat tra­dič­ní tech­ni­ky, ale záro­veň tomu nechat vol­nost a impro­vi­za­ci, což je to, co scé­na vyža­do­va­la. Každá posta­va pou­ží­vá svůj spe­ci­fic­ký způ­sob zasa­ze­ný do jejich ris­kant­ní­ho pro­stře­dí. Je to pěk­ný boj.”

Poprvé se do bojo­vých akcí zapo­jil Bridges, kte­rý při­jal s nad­še­ním, že jeho Tej dostal víc pří­le­ži­tos­tí se fyzic­ky pro­je­vit jak v autě, tak mimo něj. Během let se Bridges stal odda­ným fanouš­kem tech­nik bojo­vé­ho umě­ní zná­mé­ho jako 52 blo­ků (nebo Jailhouse Rock). Spolu s Imadou do scén zahr­nu­li prv­ky toho­to sty­lu vychá­ze­jí­cí­ho z pou­lič­ní­ho pro­stře­dí. „Tohle bojo­vé umě­ní má vel­kou his­to­rii,” říká Bridges, „a plno lidí nemá tuše­ní, co to je. Je to vel­mi rych­lé a s neu­stá­lý­mi pohy­by kolen, lok­tů a hla­vy.”

Poslední, ale urči­tě ne nejmé­ně význam­ný, je roz­ho­du­jí­cí sou­boj mezi Domem a Shawem. Je to ruka­vi­ce, kte­rou Dom hodí Shawovi, kte­rý oka­mži­tě odklá­dá zbraň a utká se v boji tvá­ří v tvář s mužem odpo­věd­ným za smrt jeho bra­t­ra. Boj se během něko­li­ka vte­řin roz­ho­ří na plný plyn, když Dom, z hlou­bi duše pohá­ně­ný tou­hou ochrá­nit svou rodi­nu, vystar­tu­je pro­ti Shawovi, chlad­no­krev­né­mu vra­ho­vi, jenž se mstí se za svou rodi­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20952 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72265 KB. | 13.04.2024 - 08:19:33