Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious

Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na začá­tek se musím při­znat, že jsem se na ten­to film oprav­du těšil, jeli­kož se pod­le pro­za­tim­ních ohla­sů mělo jed­nat o skvě­lou nená­roč­nou zába­vu, pros­tě kla­sic­ká odre­a­go­vač­ka, kte­ré se poved­la. Po zhléd­nu­tí sním­ku však musím říct, že jsem vel­mi zkla­mán a upřím­ně nechá­pu nad­še­né ohla­sy na ten­to film. O čem vlast­ně film je? Dominic Toretto (Vin Diesel) zra­dí svou „rodi­nu“ a při­dá se ke kyber-teroristce Cipher (Charlize Theron), kte­rá chce...co vlast­ně chce? Buďto to neby­lo expli­cit­ně řeče­no nebo jsem to už zapo­mněl, ale to je úpl­ně jed­no, jeli­kož zabý­vat se dějem fil­mu hra­ni­čí s poku­sem o auto­lo­bo­to­mii.
Výsledek obrázku pro fate of fast and furious
Dredy ti oprav­du neslu­ší, Charlize. FOTO: Universal Pictures
Rychle a zbě­si­le 8, jak už jsem pře­de­slal, samo­zřej­mě pat­ří mezi fil­my, u kte­rých je tře­ba vypnout mozek a nepře­mýš­let nad smys­lem jejich děje a nelo­gič­nos­tí jed­not­li­vých scén. V posled­ní době tako­vý­mi fil­my byly napří­klad Kong nebo Život. U tako­vých fil­mů se sice člo­věk občas pou­smě­je nad jejich nai­vi­tou, ale přes­to se jimi baví a bere je jako nená­roč­nou podí­va­nou. Proč se to samé nedá říct i o Rychle a zbě­si­le 8? Hlavním aspek­tem jsou topor­ní her­ci. Při (ne)hraní Vina Diesela jsem se cítil dokon­ce až trap­ně. Pokud hlav­ní posta­va fil­mu neu­mí hrát, tak už logic­ky nemů­že být film dob­rý. The Rock je pros­tě jenom mlá­tič­ka, Charlize Theron jako padouch také nic moc a o Eastwoodovi a dal­ších radě­ji ani nemlu­vím. Z hlav­ních postav vše zachra­ňu­je jen Jason Statham, kte­rý ale­spon občas vtip­ně zahláš­ku­je. Hellen Mirren s Kurtem Russelem jsou bez­po­chy­by skvě­lí her­ci, ale zde nedo­sta­li pří­lič pro­sto­ru, což je ško­da, jeli­kož by to film urči­tě posu­nu­lo o tří­du výš.
Ale abych nemlu­vil jen o her­cích, tech­nic­ká strán­ka fil­mu je prů­měr­ná a ničím nena­dchne. Navíc nevkus­né zasta­vo­vá­ní obra­zu a nepo­ve­de­ný střih sní­mek také srá­že­jí dolů. Pár akč­ních scén se mož­ná poved­lo a kame­ra je občas fajn, ale to je sak­ra málo na film, kte­rý má být sviž­nou akč­ní podí­va­nou. Osobnost reži­sé­ra jsem si nechal až na konec. I prá­vě díky němu, jsem na film těšil. F. Gary Gray je beze­spo­ru schop­ný reži­sér, kte­rý má na svém kon­tě sním­ky jako Loupěž po Italsku nebo Ctihodný občan, já mám však nej­ví­ce v obli­bě jeho Vyjednavače z roku 1998. Po této fraš­ce se mi ale zne­lí­bil a budu váhat, jest­li mu dám příš­tě šan­ci.
Že se film líbí tři­nác­ti­le­tým dětem nebo zary­tým fanouškům chá­pu, ale jeli­kož já nepa­t­řím ani do jed­né z těch­to dvou sku­pin, musím film hod­no­tit vel­mi nega­tiv­ně. Zatím nej­hor­ší bloc­kbus­ter roku.
Hodnocení: 10%

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 8 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40145 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71595 KB. | 18.06.2024 - 02:33:12