Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ztracené město Z

Ztracené město Z

ee45e42680 104137363 o2
ee45e42680 104137363 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Charlie Hunnam a spol. vyrá­ží do ama­zon­ské džun­gle najít zanik­lé měs­to, kte­ré údaj­ně posta­vi­la vyspě­lá civi­li­za­ce. Přesně o tom vyprá­ví nej­no­věj­ší film úspěš­ně pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Plan B, kte­rá sto­jí za osca­ro­vý­mi sním­ky 12 let v řetě­zech a Moonlight.
Příběh sle­du­je dvě deká­dy trva­jí­cí sna­hy o obje­ve­ní posled­ní­ho díl­ku lid­ské sklá­dač­ky, legen­dár­ní­ho zla­té­ho měs­ta Z. Percy Fawcetta tedy kro­mě džun­gle vidí­me i na západ­ní fron­tě, kde roz­hod­ně nepa­nu­je klid, nebo na půdě Geografické spo­leč­nos­ti, kde zarpu­ti­lý obje­vi­tel obha­ju­je svá tvr­ze­ní o Z. Upozaděny nejsou ani rodin­né pro­blémy hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, kte­ré nako­nec výraz­ně ovliv­ní cel­ko­vé vyzně­ní fil­mu. Vše je nami­xo­vá­no tak ako­rát a ani jed­na lin­ka nenu­dí.
Díky natá­če­ní v ama­zon­ské džun­g­li jsou scé­ny z obje­vo­vá­ní měs­ta Z pře­nád­her­né a skvě­le je dopl­ňu­jí úžas­ní domo­rod­ci. Válečné scé­ne­rie z bitvy na řece Sommě půso­bí tak­též vel­mi natu­ra­lis­tic­ky, osob­ně se mi vel­mi líbi­la scé­na, kdy Němci vypus­ti­li chlor na doho­do­vé síly. Schválně, jak prv­ní svě­to­vou vál­ku zob­ra­zí letoš­ní komiks Wonder Woman.
Celému dob­ro­druž­ství také vévo­dí vyni­ka­jí­cí herec­ké obsa­ze­ní. Bývalá hvězda seri­á­lu Zákon gan­gu, Charlie Hunnam, před­vá­dí v roli Percy Fawcetta patr­ně nej­lep­ší výkon své kari­é­ry. Skvěle jej dopl­ňu­jí Robert Pattinson a hlav­ně úžas­ná Sienna Miller, u kte­ré by mne ani nepře­kva­pi­la osca­ro­vá nomi­na­ce. Jako bonus se ve fil­mu obje­ví i dva slav­ní hereč­tí bar­di Ian McDiarmid a Franco Nero.
Sečteno pod­tr­že­no, máme tu dal­ší pří­jem­ný šok a spo­lu s Loganem zatím nej­lep­ší film roku 2017.
Hodnocení: 95%
Foto: Amazon Studios

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36288 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71700 KB. | 29.02.2024 - 11:44:29