Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Russell Crowe

Russell Crowe

a49b8e893e 104099387 o2
a49b8e893e 104099387 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dnes sla­ví naro­ze­ni­ny před­sta­vi­tel mno­ha slav­ných rolí, aus­tral­ský rodák Russel Crowe. Vášnivý fanou­šek slav­né­ho Leedsu United ztvár­nil za svůj život spous­tu skvě­lých rolí, kte­ré si při­po­mí­ná­me na násle­du­jí­cích řád­cích.

Romper Stomper


V úvo­du kari­é­ry zau­jal Russell rolí neo­na­cis­ty Handa, kte­rý se sna­ží vyštvat viet­nam­ské­ho bar­ma­na ze své­ho rajo­nu. Jeho str­hu­jí­cí výkon byl inspi­ra­cí pro Edwarda Nortona, kte­rý ski­na zahrál o šest let poz­dě­ji ve fil­mu Kult háko­vé­ho kří­že.

Jsou z nás


Dva roky po skinhe­ad­ském před­sta­ve­ní se Russell uká­zal na opač­né stra­ně bari­ká­dy. Ve fil­mu Jsou z nás si zahrál mla­dé­ho homose­xu­á­la, kte­rý se mar­ně sna­ží najít part­ne­ra. Díky úspě­chu toho­to fil­mu se Crowe pro­sa­dil v Hollywoodu.

L.A. - Přísně tajné


První ame­ric­ký úspěch při­šel s roli drs­né­ho poli­cis­ty Exleyho v mys­te­ri­óz­ní kri­mi L.A. - Přísně taj­né. Russell sice ješ­tě nebyl nomi­no­ván na žád­nou vel­kou cenu, ale celý Hollywood už věděl o jeho talen­tu.

Insider: Muž, který věděl příliš mnoho


V napí­na­vém thrille­ru reži­sé­ra Michaela Manna se sešel před kame­rou s legen­dár­ním Alem Pacinem. V roli býva­lé­ho zaměst­nan­ce tabá­ko­vé fir­my Jeffrey Wingarda exce­lo­val a vyslou­žil si nomi­na­ci na Cenu Akademie, Zlatý gló­bus i Cenu BAFTA.

Gladiátor


V jed­nom z nejmé­ně důvě­ry­hod­ných his­to­ric­kých fil­mů všech dob zahrál Russell Maxima Decima Meridia, gene­rá­la, kte­rý nako­nec skon­čil v gla­di­á­tor­ské aré­ně. Byl z toho Oscar pro nej­lep­ší­ho her­ce v hlav­ní roli.

Čistá duše


Rok po feno­me­nál­ním úspě­chu Gladiátora si Crowe zahrál Johna Nashe, geni­ál­ní­ho mate­ma­ti­ka, kte­rý trpěl psy­chic­kou cho­ro­bou. Oscar z toho sice nebyl, ale náplas­tí byly tri­um­fy v Ceně BAFTA a Zlatém gló­bu.

Americký gangster


V roce 2007 spo­jil Russell opět síly s reži­sé­rem Ridley Scottem a nato­čil napí­na­vou gan­gs­ter­ku o newy­or­ské mafii. Jako poli­cej­ní detek­tiv Richie Roberts se na plát­ně posta­vil moc­né­mu gan­gste­ro­vi s tvá­ří Denzela Washingtona. Film byl vel­mi úspěš­ný, ale slo­va chvá­ly slý­chal spí­še Denzel. Rozhodně neprá­vem, neboť výkon obou pánů bere dech.

Bídníci


V zatím posled­ní inkar­na­ci legen­dár­ní­ho Hugova romá­nu před­ve­dl Russell svě­tu i svůj pěvec­ký talent. Jako zákeř­ný Javert pro­há­něl Valjeana v podá­ní Hugh Jackmana a scé­na jeho sebe­vraž­dy byla nesmír­ně emo­tiv­ní.

Muž z oceli


Role moud­ré­ho Jor-Ela, Supermanova otce, sed­la Croweovi snad ješ­tě lépe než kdy­si Marlonu Brandovi. Úvodní scé­na fil­mu, ve kte­ré prá­vě Croweova posta­va boju­je s moc­ným Generálem Zodem (Michael Shannon), se řadí mezi to nej­lep­ší, co nám zatím DCEU nabíd­lo.

Správní chlapi


Loňská kri­mi­nál­ní kome­die, ve kte­ré vystu­po­val s Ryanem Goslingem, byla pro Russella tre­fou do čer­né­ho. Role rana­ře Healyho mu byla šita na míru a odve­dl svůj vyso­ký stan­dard.
Russellova kari­é­ra pře­ky­pu­je dob­rý­mi sním­ky a pod­le vše­ho tomu tak bude i nadá­le. Letos se nám totiž před­sta­ví v rema­ku kla­si­ky z roku 1932 Mumie, kde si střih­ne roli Dr. Jekylla. Uvidíme, jak se mu pove­de ztvár­nit tuto legen­dár­ní posta­vu.
Kritický klub pře­je Russellovi všech­no nej­lep­ší a pev­né zdra­ví.
Foto: Universal Pictures, Warner Bros., Dreamworks, Seon Films, Hallmark Entertainment

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Legendární her­ci


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37998 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71750 KB. | 29.02.2024 - 12:18:04