Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sahara - recenze

Sahara - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden pohled na pla­kát k fil­mu Sahara a je Vám jas­né, kte­ré­mu fil­mu se tvůr­ci chtě­li při­blí­žit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de fac­to pře­stal dou­fat v dal­ší pokra­čo­vá­ní arche­o­lo­go­vých dob­ro­druž­ství, to může při­jít jako víta­ný záku­sek.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

 Jenže ono je roz­díl, když hlav­ní roli hra­je Harrison Ford nebo Matthew McConaughey.
A i když hle­dá­ní Svatého grá­lu může při­pa­dat jako uje­tej­ší nápad, než hle­dá­ní lodi z  občan­ské vál­ky upro­střed Afriky (ok, ne zase tak moc), v nelo­gič­nos­tech Sahara drží oprav­du neče­ka­ný pri­mát. Je jimi doslo­va pro­špi­ko­va­ná.
    Sahara je nato­če­na pod­le kni­hy Cliva Cusslera, což je sice vel­mi uži­teč­ná infor­ma­ce, ale vzhle­dem k tomu, že jsem neměl tuše­ní, kdo Cussler je (byl) a o jeho dílech už vůbec ne, bylo tře­ba, abych zapá­t­ral na inter­ne­tu. Vykouklo na mě pár zají­ma­vých infor­ma­cí o tom­to ame­ric­kém spi­so­va­te­li. Zcela oči­vid­ně je fas­ci­no­ván vším, co má něco spo­leč­né­ho s pla­vi­dly, ať už se jed­ná o ponor­ky, lodě nebo udá­los­ti s nimi spo­je­né. Napsal něko­lik knih o pla­vi­dlech z dru­hé svě­to­vé vál­ky a tře­ba i Titaniku.
Aktivně se podí­lel na půzku­mu moř­ské­ho dna a se svou posád­kou nalez­li po celém svě­tě přes šede­sát vra­ků pla­vi­del.
    Jak už jsem ale podotknul, Sahara je pro­špi­ko­vá­na nelo­gič­nost­mi od samé­ho počát­ku. Když se oba hlav­ní mužští hrdi­no­vé, Brit (McConaughey) a  Al Giordino (Steve Zahn), ztra­tí v puš­ti, nalez­nou leta­dlo, ze kte­ré­ho si udě­la­jí pla­chet­ni­ci na koleč­kách a s tou pak doje­dou až do bez­pe­čí, dá se na to jen usmí­vat a  říkat si, že akč­ní sním­ky pře­ci nikdy nemě­ly logi­ku. Neříkám, že Sahara nemá své zvlášt­ní kouz­lo, pře­ci jenom od posled­ní­ho klo­nu Indiho (Mumie) je to už něja­ký ten pátek. McConaughey jako Dirk má zábles­ky při­taž­li­vos­ti, a i přes­to, že jeho posta­va je podiv­ná kom­bi­na­ce Dr. Jonese a MacGyvera, zacho­vá­vá si svůj osob­ní styl. K  mému pře­kva­pe­ní to navíc mezi ním a Zahnem jis­kří a navzá­jem se hez­ky dopl­ňu­jí.
Samotný Zahn je typic­ký „Sidekick“ (v čes­kém pře­kla­du „Přicmrndávač“), jenž nikdy nedo­sta­ne žád­nou dív­ku (v tomhle fil­mu je hlav­ním objek­tem Penélope Cruz) a jeho vztah k  hrdin­ství je vět­ši­nou defi­no­ván hláš­kou hlav­ní­ho hrdi­ny: „Já jdu zne­škod­nit bom­bu, ty najdi tu hol­ku.“
    O pří­bě­hu se nedá říct nic pří­vě­ti­vé­ho. Jak už jsem se na začát­ku zmí­nil, pří­běh začí­ná hle­dá­ním lodě v  Africe a po eska­pá­dě vše­mož­ných ptá­ko­vin kon­čí zatr­že­ním plá­nu něja­ké­ho Francouze, jenž vlast­ní sklad toxic­ké­ho odpa­du v Mali. Pan uzná­va­ný spi­so­va­tel se tedy moc nevy­tá­hl (nebo se nevy­táh­li scé­náris­té, ale upřím­ně, takhle se pře­ci dob­rá kni­ha poka­zit nedá, tak­že muse­la být špat­ná už na počát­ku. Ufff pěk­ně krko­lom­né vysvět­le­ní, snad jste to pocho­pi­li).
    Pokud zůsta­ne­te od počát­ku při zemi a od Sahary nebu­de­te nic oče­ká­vat, mož­ná si ji jed­nou rádi vypůj­čí­te na videu. Jinak je to je prů­měr­ný nelo­gic­ký kino-rychlík, co pro­sviští a už o něm nikdo nikdy neu­sly­ší...


Podívejte se na hodnocení Sahara na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07714 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71736 KB. | 28.02.2024 - 15:59:00