Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sahara - recenze

Sahara - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden pohled na pla­kát k fil­mu Sahara a je Vám jas­né, kte­ré­mu fil­mu se tvůr­ci chtě­li při­blí­žit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de fac­to pře­stal dou­fat v dal­ší pokra­čo­vá­ní arche­o­lo­go­vých dob­ro­druž­ství, to může při­jít jako víta­ný záku­sek.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

 Jenže ono je roz­díl, když hlav­ní roli hra­je Harrison Ford nebo Matthew McConaughey.
A i když hle­dá­ní Svatého grá­lu může při­pa­dat jako uje­tej­ší nápad, než hle­dá­ní lodi z  občan­ské vál­ky upro­střed Afriky (ok, ne zase tak moc), v nelo­gič­nos­tech Sahara drží oprav­du neče­ka­ný pri­mát. Je jimi doslo­va pro­špi­ko­va­ná.
    Sahara je nato­če­na pod­le kni­hy Cliva Cusslera, což je sice vel­mi uži­teč­ná infor­ma­ce, ale vzhle­dem k tomu, že jsem neměl tuše­ní, kdo Cussler je (byl) a o jeho dílech už vůbec ne, bylo tře­ba, abych zapá­t­ral na inter­ne­tu. Vykouklo na mě pár zají­ma­vých infor­ma­cí o tom­to ame­ric­kém spi­so­va­te­li. Zcela oči­vid­ně je fas­ci­no­ván vším, co má něco spo­leč­né­ho s pla­vi­dly, ať už se jed­ná o ponor­ky, lodě nebo udá­los­ti s nimi spo­je­né. Napsal něko­lik knih o pla­vi­dlech z dru­hé svě­to­vé vál­ky a tře­ba i Titaniku.
Aktivně se podí­lel na půzku­mu moř­ské­ho dna a se svou posád­kou nalez­li po celém svě­tě přes šede­sát vra­ků pla­vi­del.
    Jak už jsem ale podotknul, Sahara je pro­špi­ko­vá­na nelo­gič­nost­mi od samé­ho počát­ku. Když se oba hlav­ní mužští hrdi­no­vé, Brit (McConaughey) a  Al Giordino (Steve Zahn), ztra­tí v puš­ti, nalez­nou leta­dlo, ze kte­ré­ho si udě­la­jí pla­chet­ni­ci na koleč­kách a s tou pak doje­dou až do bez­pe­čí, dá se na to jen usmí­vat a  říkat si, že akč­ní sním­ky pře­ci nikdy nemě­ly logi­ku. Neříkám, že Sahara nemá své zvlášt­ní kouz­lo, pře­ci jenom od posled­ní­ho klo­nu Indiho (Mumie) je to už něja­ký ten pátek. McConaughey jako Dirk má zábles­ky při­taž­li­vos­ti, a i přes­to, že jeho posta­va je podiv­ná kom­bi­na­ce Dr. Jonese a MacGyvera, zacho­vá­vá si svůj osob­ní styl. K  mému pře­kva­pe­ní to navíc mezi ním a Zahnem jis­kří a navzá­jem se hez­ky dopl­ňu­jí.
Samotný Zahn je typic­ký „Sidekick“ (v čes­kém pře­kla­du „Přicmrndávač“), jenž nikdy nedo­sta­ne žád­nou dív­ku (v tomhle fil­mu je hlav­ním objek­tem Penélope Cruz) a jeho vztah k  hrdin­ství je vět­ši­nou defi­no­ván hláš­kou hlav­ní­ho hrdi­ny: „Já jdu zne­škod­nit bom­bu, ty najdi tu hol­ku.“
    O pří­bě­hu se nedá říct nic pří­vě­ti­vé­ho. Jak už jsem se na začát­ku zmí­nil, pří­běh začí­ná hle­dá­ním lodě v  Africe a po eska­pá­dě vše­mož­ných ptá­ko­vin kon­čí zatr­že­ním plá­nu něja­ké­ho Francouze, jenž vlast­ní sklad toxic­ké­ho odpa­du v Mali. Pan uzná­va­ný spi­so­va­tel se tedy moc nevy­tá­hl (nebo se nevy­táh­li scé­náris­té, ale upřím­ně, takhle se pře­ci dob­rá kni­ha poka­zit nedá, tak­že muse­la být špat­ná už na počát­ku. Ufff pěk­ně krko­lom­né vysvět­le­ní, snad jste to pocho­pi­li).
    Pokud zůsta­ne­te od počát­ku při zemi a od Sahary nebu­de­te nic oče­ká­vat, mož­ná si ji jed­nou rádi vypůj­čí­te na videu. Jinak je to je prů­měr­ný nelo­gic­ký kino-rychlík, co pro­sviští a už o něm nikdo nikdy neu­sly­ší...


Podívejte se na hodnocení Sahara na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Rainbow Six Quarantine nevyjde 21. 3. 2021. Datum uváděl... Rainbow Six Quarantine nevyjde 21. 3. 2021. Datum uváděl Ubisoft Connect, ale dle mluvčího franc...
RECENZE – V JABLOŇOVÉM SADU Autorka: Susan WiggsPřeklad: Veronika KratochvílováNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2...
Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ...
Trials Fusion Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/08 - 15/09...
Peninsula Vlak do Pusanu byl před pár lety poměrně příjemným osvěžením v rámci zombie žánru. Nep...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33999 s | počet dotazů: 292 | paměť: 69756 KB. | 03.12.2023 - 08:21:12