Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Samotáři – „…lidi málo hulej.“

Samotáři – „…lidi málo hulej.“

Samotari
Samotari
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„To je skvě­lá muzi­ka! Tyo, co to je za muzi­ku?“
„To je stát­ní hym­na, ty vole.“
„A jo, vlast­ně, stát­ní hym­na. Já jenom, že ji nehrá­li dlou­ho takhle instru­men­tál­ně, tak jsem na ni zapo­mněl.“
Psát tady něja­ké zby­teč­ně dlou­hé řád­ky o ději asi nemá smy­sl, pro­to­že ten­to film ve své pod­sta­tě žád­ný sku­teč­ně sou­vis­lý děj ani nemá. Vše se točí kolem osob Vesny (Labina Mitevska), Hanky (Jitka Schneiderová), Petra (Saša Rašilov), Jakuba (Jiří Macháček), Ondřeje (Ivan Trojan), Roberta (Miki Křen), Lenky (Dana Sedláková), alko­ho­lu, sexu, drog a mezi­lid­ských a part­ner­ských vzta­hů.

Celý film je doslo­va pro­tkán vtip­ný­mi hláš­ka­mi a poznám­ka­mi a mnoh­dy auto­ři nešet­ři­li ani slo­vy na poměr­ně závaž­ná téma­ta. Obsazení je vskut­ku krá­lov­ské a v Samotářích máte mož­nost shléd­nout celou pale­tu před­ních, výbor­ných čes­kých her­ců a here­ček, jako je napří­klad Jiří Macháček (kte­rý mimo jiné půso­bí i jako zpě­vák sku­pi­ny MIG21), či Ivan Trojan, kte­rý je obsa­zo­ván do vět­ši­ny nových čes­kých fil­mů. Opravdu nej­lep­ší výko­ny ale podá­vá již zmi­ňo­va­ný Jiří Macháček, coby věč­ně zkou­ře­ný „asi“ tři­ce­ti­le­tý mla­dík, kte­rý kou­ří trá­vu, aby viděl svět a lidi v lep­ším svět­le, než jací ve sku­teč­nos­ti jsou. Tato role mu vylo­že­ně sed­la a byl jako na koni (už snad pro­to, že v civi­lu je rov­něž pří­vr­žen­cem této oblí­be­né dro­gy, čímž se sám chlu­bí).

Podle mého názo­ru pat­ří Samotáři mezi nej­lep­ší čes­ké fil­my, kte­ré v posled­ních letech naši fil­ma­ři vypro­du­ko­va­li a trou­fám si odhad­nout, že si toto pomy­sl­né posta­ve­ní na stup­ni vítězů ješ­tě dlou­há léta udr­ží, tedy ale­spoň co se týče kome­di­ál­ní­ho žán­ru. Já bych se na ten­to film mohl dívat pořád, v jed­nom kuse a pokaž­dé by mě doká­zal poba­vit a roze­smát. Plného ohod­no­ce­ní se mu ode mě však nedo­sta­ne, pro­to­že sou­vis­lá dějo­vá linie mi ve fil­mu oprav­du hod­ně chy­bí. Ale na závěr pře­ci jen něco málo z obsa­hu.

Petr a Hanka spo­lu cho­dí, ale vzá­jem­ně se sebou nejsou spo­ko­je­ni, kaž­dý hle­dá ješ­tě něko­ho jiné­ho, kdo by byl sku­teč­ně tím pra­vým. Nakonec se roze­jdou a Hanka se sezná­mí s Jakubem, kte­rý jí při­pa­dá jako fajn člo­věk, kte­rý by mohl být tím pra­vým. Petr se zatím utá­pí ve svém žalu a s postu­pem času si uvě­do­mu­je, že vlast­ně Hanka je ta pra­vá. O Hanku se však zají­má ješ­tě jeden muž a tím je žena­tý Ondřej, lékař a chi­rurg, kte­rý je pro to, aby Hanku zís­kal, scho­pen udě­lat coko­li. Převléká se za insta­la­té­ra, jen pro­to, aby mohl být v její blíz­kos­ti. Hanka jeho city ale neo­pě­tu­je a tak Ondřej nako­nec sebe, Hanku i Jakuba zapá­lí. Naštěstí se ale niko­mu nic nesta­ne. Jakub si poz­dě­ji vzpo­me­ne, že už vlast­ně jed­nu hol­ku má () a s Hankou se roz­chá­zí. Ta se vra­cí k Petrovi a Ondřejovi nezbu­de nic jiné­ho, než se vrá­tit ke své ženě.


Podívejte se na hodnocení Samotáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09368 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72373 KB. | 25.05.2024 - 22:45:22